Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • DAĞIDICI

  (Şuşa) poçtalyon. – Rəsul poşda dağıdıcı qoyulufdu

  Tam oxu »
 • DAĞINIX

  (Qazax) biçilmiş, lakin yığılmamış ot, taxıl və s. – Hələ çöldə dağınığınız çoxdumu?

  Tam oxu »
 • DAĞISI

  (Dərbənd) başqası. – Dosdarından biri ayı olutdu, biri canavar olutdu, bir dağısı da tülkü olutdu

  Tam oxu »
 • DAĞLAMAX

  I (Qax) əritmək II (İmişli) yayı yaylaqda, dağ yerində keçirmək. – Yayı dağladıx, endix’ aşağa

  Tam oxu »
 • DAĞLO:

  (İmişli) damğa vurmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • DAĞMADİL

  (Ağdam) bax dağvadil. – Gülpəri ərinnən dağmadildi

  Tam oxu »
 • DAĞNUS

  (Salyan) pul, var-dövlət. – Sənin bədxərcliyinə heç dağnus da çatmaz

  Tam oxu »
 • DAĞTO:ĞI

  (Şəki) kəklik

  Tam oxu »
 • DAĞVADİL

  (Çənbərək) narazı, incik. – O maηa Hassannan dağvadil danışdı

  Tam oxu »
 • DAHAR

  I (Bakı, Cəbrayıl, Zəngilan) təpə. – Daharın döşündə yaxşı ot var (Zəngilan); – Qoyunnar daharın döşündə otduyur (Cəbrayıl); – Bi dənə yaşıllığ yoxdu

  Tam oxu »
 • DAHARDUZ

  (Lənkəran) döyülmüş nanə ilə duzun qarşığı

  Tam oxu »
 • DAHARRIĞ

  (Bakı) təpəlik. – Bu daharrığda çoxli vocdər var

  Tam oxu »
 • DAXAL

  I (Bərdə, Çənbərək, Qafan, Qax, Mingəçevir, Şəki, Şuşa, Zaqatala) divarları qamışdan hörülüb suvanmış daxma

  Tam oxu »
 • DAXALÇA

  (Goranboy) qamışdan düzəldilmiş kiçik daxma. – Gətir çuvalı, daxalçıya qoyax

  Tam oxu »
 • DAXLAŞMAX

  (Çənbərək) kəllələşmək, kəllə-kəlləyə gəlmək (heyvanlarda). – Qoşdar yaman daxlaşdı, ikisi də ləms oldu, yerinnən qalxəmmir

  Tam oxu »
 • DAITDAMAX

  (Ordubad) pusquda durub ovun yerini öyrənmək. – Ə, səs salma, sap yavaş-yavaş daıtda, man bu yannan galeyram

  Tam oxu »
 • DAQAR

  I (Şəki) qoyun və ya keçi dərisindən hazırlanmış torba, kisə. – Epbeyi daqara dolduruf getdi II (Şəki) acı istiot

  Tam oxu »
 • DAQQA

  I (Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Oğuz, Şəki, Şəmkir, Tovuz) 1. neft, mazut və suqabı (Kürdəmir, Qazax, Şəmkir, Tovuz)

  Tam oxu »
 • DAQQAÇA

  (Ucar) emallı, balaca dərin boşqab. – Daqqaçada uşağa xörək veririk

  Tam oxu »
 • DAQQALIX

  (Hamamlı) lovğalıq, ədabazlıq ◊ Daqqalıx eləməx’ – lovğalanmaq, ədabazlıq etmək. – Daqqalığ eləmə

  Tam oxu »
 • DAQQAR

  daqqar durmax: (Qazax) möhkəm durmaq; sözündən dönməmək, güzəştə getməmək. – Elə daqqar duruf sözünün üsdündə

  Tam oxu »
 • DAQQAY

  (Dərbənd) küçük. – Munu mənim daqqaylarıma vər

  Tam oxu »
 • DALA

  (Kürdəmir, Lənkəran, Sabirabad, Salyan) qamışın bir növü. – Daladan zəmmil toxınır, həsir toxınır, bi də öy üssi bassırılır (Salyan)

  Tam oxu »
 • DALAB

  (Qarakilsə) ciftləşmə həvəsi, cəhdi (atlarda) ◊ Dalaba gəlməx’ – ciftləşmək

  Tam oxu »
 • DALADASMALATMA

  (Bərdə) uşaq oyunu adı. – Qızdar məhlədə daladasmalatma oynuyur

  Tam oxu »
 • DALAF

  (Çənbərək, Qazax, Şəmkir, Şuşa) bax dalab ◊ Dalafa gəlməx’ (Qazax) – bax dalaba gəlməx’. – Ta: maydannarın dalafə:lən vaxtıdı

  Tam oxu »
 • DALAFDAMAX

  (Şəmkir, Şuşa) ciftləşmə vaxtı çatmaq, ciftləşmə həvəsinə düşmək. – Maydan dalafdadı, ayğıra qoşmağ lazımdı (Şuşa); – Boz maydan dalafdadı (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • DALAX

  I (Qarakilsə, Şuşa) yazda arıların düzəltdiyi təzə şan. – Dalax balı çox yeməli olur (Şuşa); – Bir beləcə dalax kəsdim, o da qupquruydu (Qarakilsə) II

  Tam oxu »
 • DALAMIRT

  (Qazax, Şərur) 1. gəlir, qazanc (Qazax). – Yay ayları dalamırt aylarıdı 2. məhsul yığımı (Şərur). – Ay Sönqulu kişi, dalamırt vaxdı gəlif çatıfdı ◊ Da

  Tam oxu »
 • DALAMIRTDAMAX

  (Çənbərək) yığmaq, toplamaq (məhsulu). – Bir az qartop dalamırtdamışam, aparıf satajam

  Tam oxu »
 • DALAMIRTDANAX

  (Çənbərək) azca yemək, yüngülvari nahar etmək. – Savax tezdənnən dalamırtdandım deyin büyün ajmadım

  Tam oxu »
 • DALAMURD ELƏMƏG

  (Yardımlı) korlamaq, zay eləmək. – Yemeysən yemə, day dalamurd eləmə

  Tam oxu »
 • DALAN

  (Kürdəmir, Meğri, Şuşa) 1. darvaza (Şuşa). – Dalan belə kiçiy evə yaraşmaz 2. koma, daxma (Meğri). – Burda heç olmasa dalan tix’dirin

  Tam oxu »
 • DALANÇA

  (Cəbrayıl, Meğri) koma. – Yeddi adam gəldi, burda dalança tix’di biyolum (Meğri)

  Tam oxu »
 • DALAY

  (Bakı) mübahisə. – Dalayımız tüşmişdi onnan Dalay vermək (Şamaxı) – aldatmaq, azdırmaq

  Tam oxu »
 • DALAZDAMAX

  (Meğri) bir işi səliqəsiz, başdansovdu yerinə yetirmək. – Dəlley Əhmət başı dalazdıyan kimin, sən də biçəneyi dalazdıyırsan

  Tam oxu »
 • DALBASAR

  (Ağdam) pəncərə sürgüsü

  Tam oxu »
 • DALBIMMAX

  (Qarakilsə, Şamaxı) könülsüz yemək. – Ə, niyə dalbınırsan, əməllibaşdı ye dayna (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • DALDA

  I (Bakı, Kürdəmir, Oğuz) gizli, məxfi yer. – Pılım daldadadı (Bakı) II (Bakı, Füzüli, Göyçay, Kürdəmir, Qax, Mingəçevir) külək, yağış, gün tutmayan ye

  Tam oxu »
 • DALDA-DAMA

  (Bakı) xəlvət, gizli. – Dalda-damada cürbəcür işdər görirsən, heş kəsin xəbəri yox

  Tam oxu »
 • DALDALAMMAX

  (Füzuli) arxalanmaq. – Adam adama daldalammasa, nə:lazım?

  Tam oxu »
 • DALDALIĞ

  (Füzuli) külək, yağış tutmayan yer. – Özünə daldalığ qa:rıv, oturuv içində

  Tam oxu »
 • DALDAY

  (Çənbərək) bax dalda II. – Malçının bağı daldaydadı, onö:rə da meyvəni küləx’ töx’mür

  Tam oxu »
 • DALDEY

  I (Barana, Qazax) bax dalda I. – Uşaxlar putaxların arasında daldey yer axtarırdı (Barana) II (Gəncə, Qazax, Şəmkir) bax dalda II

  Tam oxu »
 • DALEH

  (Ordubad) boşqab

  Tam oxu »
 • DALƏNGƏVAZ

  (Quba) yöndəmsiz. – Unun bir daləngəvaz uğli var

  Tam oxu »
 • DALIĞ

  (Cənubi Azərbaycan) dalğın. – Əhmədi çox dalığ gördüm

  Tam oxu »
 • DALIQARA

  (Tərtər) qara reyhan

  Tam oxu »
 • DALISÜRƏ

  (Masallı, Salyan) ardınca, dalınca. – Məmmədin dalısürə biz getdük (Salyan); – Ayrısının dalısürə danışmo:uz (Masallı)

  Tam oxu »
 • DALLAMA

  I (Şuşa) quşun ən gec uçan balası. – Sənin bu qızıl quşun dallamadı II (Salyan) çılpaq, lüt. – Hər ikisin dallama öydən çıxartdım

  Tam oxu »