Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KIĞ

  (Basarkeçər, Hamamlı, Xanlar, Qazax, Tovuz) baldırğana bənzər yeməli bitki adı. – Uşaxlar kığ yığmağa getdilər (Hamamlı); – Kığ yaman qartalıf (Basark

  Tam oxu »
 • KIĞLAMAX

  (Ağbaba) ört-basdır etmək. – İşin üsdünü elə kığladı ki, heş bilən olmadı

  Tam oxu »
 • KIXMIX

  (Barana, Gədəbəy, Gəncə, Qazax) ağac kəsərkən və ya odun doğrayarkən yerə tökülən qırıntılar, yaxud kiçik odun parçaları

  Tam oxu »
 • KILAR

  (Basarkeçər) bax kilar. – Qatığı, yağı, çörəyi yığmışam kılara

  Tam oxu »
 • KILIF

  (Cəbrayıl, Qarakilsə, Ordubad, Şahbuz) hasar altından keçən su yolu. – Otdar kılıfın gözün tutub, su keşmir (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • KILIĞ

  (Yardımlı) sacayağı. – Kılığı qaza: n altinə qoyeylər

  Tam oxu »
 • KIR

  (Qax) bazu sümüyü

  Tam oxu »
 • KIRILDAMAX

  (Kəlbəcər) yemlənərkən müəyyən səs çıxarmaq (ata aiddir). – Ata ot verəndə kırıldıyır

  Tam oxu »
 • KIRINNANMAX

  (Çənbərək) dolmaq, yığılmaq. – Parça maşının ağzına kırınnandı

  Tam oxu »
 • KIRKIRA

  (Ağdam, Balakən, Borçalı, Qax, Zaqatala) bax kilkilə

  Tam oxu »
 • KIRNAS

  (Borçalı, Əli Bayramlı, Ordubad) bax kirnas. – Nəği yaman kırnas adamdi (Ordubad)

  Tam oxu »
 • KIRNIS

  (Cəlilabad, İmişli, Ordubad, Saatlı) bax kirnas. – Kırnıs olma (İmişli)

  Tam oxu »
 • KIRS

  (Qarakilsə, Meğri, Zəngilan) 1. buz, buz parçaları (Meğri, Zəngilan); – Ərəz bu yil elə hey kırs aparey (Meğri); – Qarnankırsnan gederdim (Zəngilan) 2

  Tam oxu »
 • KIRTIZ

  (Ağdam, Çənbərək, Füzuli, Xocavənd, Oğuz) bax kirtiş. – Ay bala, ipi kırtıznan kırtızda, qoy bir əz nəzilsin (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • KIRTIZDAMAX

  (Ağdam, Cəbrayıl, Çənbərək, Füzuli, Xocavənd, Oğuz) bax kirtişdəməx’. – Nənəm if kırtızdıyır (Cəbrayıl); – O ipi kırtızda qutar (Füzuli)

  Tam oxu »
 • KIRZA

  (Meğri) tut ağacının yarpaqlı budaqlarından qırılıb bağlanmış bağlama. – Sanın qurda qalxuz düz atmiş kırza yarpax verip

  Tam oxu »
 • KIT

  (Zaqatala) yundan toxunan əşya

  Tam oxu »
 • KITIL

  I (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) baramaqurduna vermək üçün qırılmış tut çubuqlarının kəsilib atılan yoğun və yarpaqsız hissəsi

  Tam oxu »
 • KITIL-KITIL

  (Qazax) xırda-xırda. – Qəndi kıtıl-kıtıl doğroyrux

  Tam oxu »
 • KITIRA

  (Meğri) boğaz heyvanın əmcəyindən çıxan maye. – İneyin əmceyinnən hala kıtıra da çıxmey

  Tam oxu »
 • KİCİ

  (Zaqatala) ilmək

  Tam oxu »
 • KİCO

  kico vırmax: (Kürdəmir) vurnuxmaq, o yan-bu yana hərlənmək. – To:ğun murtdası var, kico vırır

  Tam oxu »
 • KİÇİ

  (Cəbrayıl, Kürdəmir, Mingəçevir, Zəngilan) baramaqurdunun üçüncü yuxusu. – Bizim qurdumuz kiçini indi yatır (Cəbrayıl); – Qurdum indi-indi kiçiyə yatı

  Tam oxu »
 • KİF

  (Salyan) kəfrəm, mitil. – Yorğa:n kifi köhnəlib

  Tam oxu »
 • KİFKİMƏX’

  (Şərur) bax kifsiməx’

  Tam oxu »
 • KİFLƏ

  (Ordubad, Culfa) külbə, təndirin havaçəkən yeri. – Təndirin havaçəkən yerinə kiflə deyərıx (Culfa)

  Tam oxu »
 • KİFSİMƏX’

  (Mingəçevir, Naxçıvan) kiflənmək, xarab olmaq. – Meyvə çox qalsa kifsiyər (Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • KİKOY

  (Hamamlı) bax kəkoy. – Uşax kikoydu de:nə sözün çətin başa düşürəm

  Tam oxu »
 • KİL

  (Yardımlı, Salyan) küt. – Kil balta odun kəsmey

  Tam oxu »
 • KİLAĞORD

  (Cəlilabad) iri bıçaq. – Quşın başın kilağordnan kəsdüg

  Tam oxu »
 • KİLAN

  (Quba) qapını bağlamaq üçün daldan keçirilən və ya ona söykədilən taxta. – Gid kilanı qapının dalna quy gəl

  Tam oxu »
 • KİLAR

  (Basarkeçər) yemək şeyləri saxlanılan sərin yer. – Tez xaraf olan yeməx’ şeylərini kilara yığırıx; – Həm kilar de:rix’, həm də sərinnix’

  Tam oxu »
 • KİLD

  (Cəbrayıl) kürt ◊ Kild düşməx’ – kürt düşmək. – Toyuğumuz iki gündü kild düşüb

  Tam oxu »
 • KİLƏ

  I (Quba) ölçü qabı. – U vaxtda tarazi ulmazdi, şeyi kileynən bölərdüğ yuldaş arasında II (Salyan) qoç aşığı, iri aşıq

  Tam oxu »
 • KİLƏFƏRƏ

  (Salyan) bir aylıq cücə. – Bı cücə kiləfərədi, hələ yiməg olmaz; – Hindiki kiləfərələr payızda to:uğ olmaz

  Tam oxu »
 • KİLƏĞURT

  (Biləsuvar) bax kilağord. – Kiləğurtnan çörəg doğra

  Tam oxu »
 • KİLƏVORD

  (Yardımlı) bax kilağord

  Tam oxu »
 • KİLH

  (Meğri) bax kild. – Qalxuzun uxarta kilh toyığı var ki, sanamağinan qutarmaz

  Tam oxu »
 • KİLİNCAN

  (Ordubad) yoncayabənzər ot. – Kilincan yonca kimin otdi, onun da toxumun səpillər gövərir

  Tam oxu »
 • KİLİT

  (Qax, Quba, Kürdəmir, Şərur, Ordubad) 1. açar (Kürdəmir, Ordubad). – Kilitnən qıfılı açıllar (Ordubad) 2

  Tam oxu »
 • KİLİTKAN

  (Qarakilsə) qapını bağlamaq üçün daldan keçirilən ağac. – Tavlanın kilitkanın tapdım

  Tam oxu »
 • KİLİTKƏ

  (Qarakilsə, Şərur) kitrə, ağacda olan yapışqan

  Tam oxu »
 • KİLKƏ

  I (Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Şuşa, Zəngilan) 1. yun daranarkən yerə tökülən və darağın dişləri dibinə yığılan hissə, keyfiyyə

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏNMƏX’

  (Çənbərək) şübhələnmək. – Abbasəli Löymannan kilkələnir, deyir kin, mənnən o qandırıf

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏŞMƏY

  (Şamaxı) bir-birinin saçından tutub dalaşmaq. – Sən hər şeydən ötrü kilkələşməyə adət eləmisən

  Tam oxu »
 • KİLKƏŞİY

  (Cəbrayıl, Şamaxı) dolaşıq. – Bu ipi niyə kilkəşiy saldın (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KİLKİLƏ

  (Qazax, Şamaxı) əl dəyirmanı

  Tam oxu »
 • KİLLƏMƏK

  (Salyan) kütləşmək. – Pıçağ killəşib, kəsmir

  Tam oxu »
 • KİLPİK

  (Zaqatala) kirpi

  Tam oxu »
 • KİM

  (Salyan) kif, rütubət. – Öə girəndə kim iyi adamı vırır

  Tam oxu »