Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AR

  Ərəbcədir, “utanma” deməkdir. Arsız sözü də bununla qohumdur. 

  Полностью »
 • ARA-BƏRƏ

  Əsli ara-be-ara (müq. et: ala-be-ala, yəni alabula) kimi olub. Arada-bərədə kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ARA-SIRA

  Qaynaqlarda arası-ara kimi də qeyd olunub. Görünür, “məsafə (ara) vermək” mənası ilə bağlıdır. Seyrək (qədim mənası “az” deməkdir) kəlməsi də sıra söz

  Полностью »
 • ARA VURMAQ

  İkinci hissə burmaq feilinin təhrifindən ibarətdir. 

  Полностью »
 • ARABA

  Arabanı ilk dəfə türklər kəşf edib və adını da qanqılı qoyublar (tayfa adı ilə bağlıdır). Bu, ilk dəfə ikitəkərli olub

  Полностью »
 • ARABESK

    Təkallahlılığı qəbul etmiş qədim yəhudilər bütpərəstliyin istənilən təzahürünə qarşı idilər. Ona görə də bütlərə sitayişin qadağan olunması yəhudi d

  Полностью »
 • ARAQ

  Maks Fasmerə görə, arağı ilk dəfə qıpçaqlar hazırlamış və ona araka adını vermişlər. Mütəxəssislər araq sözünü, bir qayda olaraq, ərəb mənşəli hesab e

  Полностью »
 • ARAQÇIN

  Ərəq (araq) ərəbcə “tər” deməkdir, çin isə farsca “yığmaq”la bağlıdır: “tər yığan” (təri canına çəkən) anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • ARALAMAQ

  Kökü ar (отделять) feilidir. Ar feili indi müstəqil işlədilmir. Səpələ, çapala qəlibi üzrə arala kəlməsi yaranıb

  Полностью »
 • ARALIQ

  Türklərdə ay adları belədir: ocaq, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, tem­muz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralıq

  Полностью »
 • ARAM

  Farsca aramidən (sakitləşmək) feili ilə qohumdur. “Sakit” deməkdir. 

  Полностью »
 • ARAT

  Toxum səpilməmişdən şumun sulanmasına “arat eləmək” deyirik. Arat və araq sözlərinin kökü eynidir, “su” (süzmək, hopmaq) anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • ARAZ

  Çox adam fars mənşəli hesab edir, Radlova görə, ərəbcədir və “hirsli” demək­dir. Kür isə “dəli”dir. Çay adları üçün yarayan sözlərdir

  Полностью »
 • ARD

  Radlov yazır ki, ar sözü “əks tərəf” deməkdir. Belədirsə, onda arğac (ərişin əksinə olan), arxac (dağın zirvəsinin əksi), arxa (ön tərəfin əksi) sözlə

  Полностью »
 • ARD UNU

  Dəyirmanda daşın ətrafına yığılmış un tozuna ard unu deyilir. Ard, farsca “un” deməkdir. Deməli, ard unu birləşməsi iki sinonimin yanaşı işlədilməsi s

  Полностью »
 • ARDIC

  “Təmizləmək” mənasında ar feili olub. “Aydan arı, sudan duru” deyimindəki arı (təmiz) sözü həmin feildən düzəlib

  Полностью »
 • AREAL

  lat. arealis – ərazi, meydan

  Полностью »
 • ARENAL

  yun. arena – qum

  Полностью »
 • ARGENTİT

  lat. argentum – gümüş

  Полностью »
 • ARGİLLİT

  yun. argillos – gil + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • ARĞAC

  Kilim, gəbə və s. toxunanda hündür qalxan iplər əriş, eninə gedən isə arğac adlanır. Mənbələrdə arğa feili var və rus dilinə “ткать, плести поперек” k

  Полностью »
 • ARĞIN

  Dilimizdə ar feili olub və “yorulmaq” mənasında işlədilib (Əbu Həyyanda (1256-1344) armaq feili var və “yorulmaq” mənasını verir

  Полностью »
 • ARX

  Əvvəllər ayrıq kimi olub. Ayırmaq feilindən əmələ gəlib. Arx, “böyük çaydan ayrılmış qol” deməkdir. Arxdan ayrılan daha kiçik qol isə qac adlanır

  Полностью »
 • ARXA

  “Arxalı köpək qurd basar deyimi” var. Qaynaqlarda arxa sözünün bir mənası “защитник” kimi açıqlanıb. Arxayın kəlməsi də həmin sözdən törəyib

  Полностью »
 • ARXADAŞ

  Radlov bu sözü “ər qardaş” kimi açıqlayıb. Əslində, məna “bir-birinə arxa olan” kimi başa düşülə bilər

  Полностью »
 • ARXALIQ

  Paltar növüdür və arxa (dal) sözündən əmələ gəlib. “Arxaya geyilən” (çiyinə salınan) mənasını verir. Sözün başqa mənasıda var və rus dilindəki “чересс

  Полностью »
 • ARXAYIN

  Sözün kökü arxa kəlməsidir (“müdafiəçi” deməkdir), arxayın “müdafiəçisi olan” mənasını əks etdirir. Arxaç sözü də bununla bağlıdır: “gündən müdafiə ol

  Полностью »
 • ARXEY

  yun. archaios – başlanğıc

  Полностью »
 • ARXİPELAQ

  yun. archi – əsas, baş + yun. pelagos – dəniz

  Полностью »
 • ARI

  Ərəbcədir, “bal” deməkdir. Bizdə bu həşaratın adına “balqurdu” deyiblər. 

  Полностью »
 • ARI TİKANI

  “Sancaq” anlamında qeydə alınıb. Tikmək məhz “sancmaq” demək olub. 

  Полностью »
 • ARIBATAN

  Salyanda kənd adıdır. Belə bir yozumu var: köç yol gedərkən gecə ay batır, ətraf qaranlığa qərq olur

  Полностью »
 • ARIQ

  Arımaq feilindən əmələ gəlib. “Təmiz” mənasında işlədilən arı sözü də bu­ra­dandır (ad-feil omonimdir)

  Полностью »
 • ARIQUŞU

  Bu quş “göy ağacdələn” də adlanır. Arıları məhv etdiyi üçün “arıquşu” adla­nıb. Bəzi dialektlərdə arıqıran kimi də işlədilir

  Полностью »
 • ARİLƏR

  Qədim dövrlərdə Qərbi Asiya dövlətlərinin ərazilərində qohum dillərdə danışan insanlar yaşayırdı. Bunlar babillilər, assuriyalılar, arameylər, yəhudil

  Полностью »
 • ARKI-TƏRKİ

  Arkı (en) və tərki (uzun) sözlərindən əmələ gəlib, “xaç” (крестовина) deməkdir. İndi işlədilmir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ARKOZ

  fr. arcose

  Полностью »
 • ARKTİKA

  yun. arktikos – şimal

  Полностью »
 • ARMAQ

  Farscadır (əsli: arman), “istəmək” deməkdir. Bu sözün amranmaq (sevmək, xoşlamaq) variantı da var. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ARPACIQ

  Tüfəngdə və s. nişan almaq üçün çıxıntıdır. Formaca arpa dənəsinə (kiçiyinə) bənzədiyi üçün belə adlandırılıb

  Полностью »
 • ARSAQ

  Ars sözümüz olub və “güclü” mənasında işlənib. Arslan da həmin söz əsa­sında yaranıb. Arsaq türk tayfalarında birinin adıdır və güclülər, “igidlər” an

  Полностью »
 • ARSALA

  Qırğız dilində ətin sümükdən tez ayrılan hissəsi arsa adlanır. Arsala da buradandır. Sözün əsli arsı kimi olub və aş (yeməli yer) sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • ARSENOPİRİT

  lat. arsen + yun. pyr – od

  Полностью »
 • ARSLAN

  Arsıl ayı (arsayı) variantı da mövcud olub. Alimlər arslan sözünü “güclü ilan” kimi şərh edirlər (canavara “qurd” deyilən yerdə, əlbəttə, şirə də “ila

  Полностью »
 • ARŞIN

  Fars mənşəlidir, 0,71 metrə bərabər uzunluq ölçü vahididir. Arşın müxtəlif ölçülərdə olub, ona görə də öz arşını ilə ölçmək ifadəsi yaranıb

  Полностью »
 • ARTEFAKT

  lat. artefactum < arte – süni + lat. factus – düzəldilmiş

  Полностью »
 • ARTIQ

  Bir mənası rusca “лучший” deməkdir. “Sən kimdən artıqsan” cümləsi “sən kimdən üstünsən, yaxşısan?” kimi başa düşülür

  Полностью »
 • ARTIRMAQ1

  Artmaq feilindən əmələ gəlib, əsli artur (увеличивать) kimi olub. İndiki –ır şəkilçisi –dır4 şəkilçisindən törəmədir, hazırda sinonim kimi işlədilir (

  Полностью »
 • ARVA

  Taranı çıxdıqdan sonra şeyin təmiz, xalis çəkisinə “arva”deyilir. Bu sözün əsli aruğa kimi olub. Arı isə “təmiz” deməkdir (“aydan arı, sudan duru” dey

  Полностью »
 • ARVAD

  Bunu alınma övrət sözü ilə bağlayırıq, amma dilimizdə “doğmaq” mənasını verən ur feili olub. Həmin kəlmədən urkaçı sözü də əmələ gəlib və “dişi”, “doğ

  Полностью »