Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AT

  Müxtəlif yozumları var: 1. Atmaq feili ilə qohumdur.  2. Sanskritcə “hərəkət” (qaçan) deməkdir.  3. Çağataylarda yont kimi işlədilib

  Полностью »
 • AT BALAXANIM

  Qırğızlar bu sözün əvəzinə, ayğır qadın işlədir və onu belə şərh edir­lər: kişini altına basan qadın

  Полностью »
 • ATA

  Nəinki türk dillərində, hətta latın dilində, hetlərdə, elamlarda və s. işlədilmişdir. Amma türk dillərində daha geniş yayılmış və dədə, ata babası, əm

  Полностью »
 • ATABƏY

  Əvvəlcə gəncləri hərbi işə, igidliyə öyrədənlərə “sərkərdə (bəy) atası” (atabəy) deyiblər. Sonra bunlar özlərini xan, şah elan edib, xüsusi dövlət yar

  Полностью »
 • ATADAR

  Rus dilindəki попечитель (опекун da bu sözdəndir) sözünün türk dillərin­dəki qarşılığı olub. Ata kökündən və farsca olan -dar şəkilçisindən əmələ gəli

  Полностью »
 • ATAĞZI

  Bu плоскогубцы sözünün el arasında işlədilən qarşılığıdır. Forma oxşarlığı əsas götürülüb. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ATALAR SÖZÜ

  Baba atadan daha təcrübəli, daha ulu hesab olunur. Bəs nə üçün hikmətli kəlamlara “babalar sözü” yox, “atalar sözü” deyirik? Səbəbi odur ki, ata və ba

  Полностью »
 • ATAMAN

  Maks Fasmer bunun türk sözü olmasına qarşı üsyan edir, (tümən yəni 10.000) və ata (yəni başçı) sözlərindən törəməsini (10000 nəfərlik ordunun baş­çısı

  Полностью »
 • ATƏŞ

  Fars mənşəlidir. “Od” deməkdir. Adam adı kimi də işlədilir.Atəşə tutmaq, bura­da­kı tutmaq sözü tuş etmək kəlməsinin dəyişilmiş formasıdır

  Полностью »
 • ATƏŞKƏDƏ

  Farscadır, hərfi mənası “od evi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATILAMA

  “Qatıqdan düzəldilən ayran” deməkdir. Atmaq feili ilə qohumdur: maye qabın divarlarına atılır, toxunur və qatığı özü ilə qarışdırır

  Полностью »
 • ATIN TƏRS YƏHƏRLİ GƏLSİN

  İfadənin mənası “öl”, “öləsən” deməkdir. Keçmişdə igid həlak olanda onun atının yəhərini tərs (arxası qabağa tərəf) qoyub, atı evə buraxırmışlar

  Полностью »
 • ATİF

  Ərəbcə “əziz”, “mehriban”, “rəhmdil” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATİYƏ

  “Sonra gələn” anlamında işlədilir. Qızlara verilən adlardandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATQULAĞI GETMƏK

  “Qaçış yarışında bərabər getmək”, “bir-birini ötə bilməmək” mənasında işlədilən bir ifadədir. Atın qulaqları bərabər olduğundan bu ifadə işlədilməyə b

  Полностью »
 • ATLANDIRMA

  Keçmişdə gəlini atasının evindən ər evinə atla aparırdılar. Buna “gəlin atlandı” deyirdilər. Həmin mərasim zurnada ifa olunan xüsusi hava ilə muşayiət

  Полностью »
 • ATLAS

  yun. Atlantios – qədim yunan mifologiyasında göy qübbəsini çiyinləri üstündə saxlayan titan

  Полностью »
 • ATMAQ

  Mənalarından biri qədim mənbələrdə “döyünmək” kimi açıqlanıb. Həmin məna indi istehza ilə dediyimiz “filankəsdən ötrü gözüm atır” cümləsində özünü sax

  Полностью »
 • ATMOSFER

  yun. atmos – buxar + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • ATOL

  maldiv. atolu – halqa

  Полностью »
 • AUDİOJURNAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOQƏZET

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOMATERİAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOREKLAM

  lat. audire – eşitmək + lat. reclamo – qışqırıram

  Полностью »
 • AUDİOSƏNƏD

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUGİT

  yun. auge – parıltı

  Полностью »
 • AUL

  “Çəpər” mənasını əks etdirir. Qədimdə aulun ətrafı bağlı (çəpərli) olub. Qoyun sax­lanılan xalxal da ağıl (ətrafı bağlı) adlanır

  Полностью »
 • AURİPİQMENT

  lat. aurum – qızıl + lat. pigmentum – rəng

  Полностью »
 • AUTEKOLOGİYA

  yun. autos – özü + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • AUTENTİFİKASİYA

  yun. authentikos – gerçək, əsl

  Полностью »
 • AUTVELLİNQ

  ing. out – kənar + ing. well – sel kimi axmaq

  Полностью »
 • AVAND

  Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyirik)

  Полностью »
 • AVANQARD

  Fransız sözüdür, “qabaqcıl dəstə” deməkdir. Qaraqalpaq dilində buna “aldıncı” deyirlər (al “ön, qabaq” demək olub)

  Полностью »
 • AVANTÜRİN

  fr. aventurine

  Полностью »
 • AVARA

  Camışın 1-2 yaşlı balasını bəzi rayonlarda bu sözlə adlandırırlar, Həmid Abbasov adlı bir müəllim bunu belə yozub: buradakı avara yaşla bağlıdır (nə u

  Полностью »
 • AVATAR

  sans. avatar – göydən enmə

  Полностью »
 • AVAZAT

  Avaz (farsca “səs”) və at (ərəbcə cəm şəkilçisi) hissəsindən əmələ gəlib. Hərfi mənası “səslər”dir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AVAZIMAQ

  Sözün əsli ağ kəlməsi ilə bağlıdır, ağ rəng bildirən sifətdir, az sözü isə miqdar bildirir: ağaz (yəni azca ağ) sözü -ı şəkilçisi vasitəsilə bərkimək

  Полностью »
 • AVQUST1

  İmperator Avqustun adı ilə bağlıdır, iyul və avqust bir-birinin ardınca gəlsə də, hər biri 31 gündən ibarətdir

  Полностью »
 • AVLAQ

  Qərb dialektlərində rəngi bir qədər ağ olan şirin gilasa “ablaq gilas” deyirlər. Sözün əsli avlaq yox, ağlaq olub

  Полностью »
 • AVSTRİYA

  Latın sözüdür, mənası “şərq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AVTOMOBİL

  Avto yunanca “öz”, mobil isə “hərəkət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AVTONİM

  yun. autos – öz + yun. onyma – ad

  Полностью »
 • AVTORİTAR

  Avtoritet sözü ilə qohumdur. Latın mənşəlidir. “Hər şeyin nüfuz, güc zəminində icrası” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AVTORİZASİYA

  ing. authorization – icazə, səlahiyyət verilməsi

  Полностью »
 • AY

  Bu planetin mənbələrdə başqa bir adı da var: yalçuq. Ay “fırlanma”, yalçuq isə “işıq” anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • AYA

  Qərb dialektlərində əlin içinə “aya” deyirlər. “Sözümün öyü var” cümləsi də işlədilir ki, burada öy sözü aya sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • AYAQ

  1. Qırğız dilində ay “getmək”, “yerimək” mənasında işlədilir. Soraq sözünün qəlibi üzrə də ayaq yaranıb, mənası “gediş”, “hərəkət üçün vasitə” deməkdi

  Полностью »
 • AYAQYALIN

  Əliyalın sözü də var. Yalın “olmayan” (lüt) deməkdir. Ayaqyalın “ayağın­da geyim olmayan”dır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AYAQYOLU

  Bu, “cığır” mənasında işlədilən sözdür. Tualetə də deyirlər. Kənd yer­lərində tarixən tualet evdən bir qədər aralıda tikildiyindən ora yalnız ayaqla g

  Полностью »