Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AL1

  Dilimizdə “Sənə al da geysən, yaraşır, şal da geysən” cümləsi var. Al sözü “na­rıncı (оранжевый) rəngdə olan ipək parça” deməkdir

  Полностью »
 • AL-ƏLVAN

  Al “qırmızı”dır, “əlvan”, “parlaq”, “bəzəkli” anlamını əks etdirir. 

  Полностью »
 • ALA1

  Dilimizdə alaca, ala-bula, ala (пегий) sözləri var. Al sözü tarixən ağ sözü ilə ey­ni olub. Ala kəlməsinin mənasinda həmişə “ağ”anlamı da mövcuddur: a

  Полностью »
 • ALA-ÇULA

  Sinonimlər birləşməsidir, hər iki sözün mənası “yarımçıq” deməkdir. 

  Полностью »
 • ALACA

  “Açıq-kürən” (светло-рыжий) deməkdir. “Koroğlu”da “Bir atı var alaca...” sözləri mövcuddur, öz sözümüzdür

  Полностью »
 • ALAÇIQ

  Sözün al hissəsi alın sözü ilə qohumdur. Mənası “qabaq”, “ön tərəf” de­məkdir. Açıq isə elə indi də işlətdiyimiz kəlmədir, “bağlı olmayan” deməkdir

  Полностью »
 • ALAF

  Ərəbcə əsli ələfdir, “yem” deməkdir. Əllaf sözü ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • ALAGÖZ

  “İri və cazibəli göz” deməkdir. Qarasından ağı artıq olan gözə “ağ göz” de­yirlər. Ala sözünün “ağ” mənası mənbələrdə qeydə alınıb

  Полностью »
 • ALAĞIZLANMAQ

  Azca xörək yeməklə mədəni sakitləşdirməyə respublikanın bəzi rayonlarında “alağızlanmaq” deyirlər. Güman edirəm ki, söz al (aldatmaq) və ağız kəlmələr

  Полностью »
 • ALAKEŞ

  Sözün birinci hissəsi bizimkidir, alaq kəlməsi ilə bağlıdır, keş farsca “çəkən” deməkdir. Toxanın bir növünə “alakeş” deyirlər

  Полностью »
 • ALAKOL

  Tovuzda kənd adıdır. İki yozumu var: 1. Kolluq sahə.  2. Geniş düzənlik. Ala (al) feili “geniş olmaq” mənasında işlənib

  Полностью »
 • ALAQARIN

  Ala sözünün bir mənası “yarımçıq” deməkdir. Alaqarın “doyunca ye­mə­mək”, “yarımçıq, az yemək” deməkdir

  Полностью »
 • ALAQAYIŞ

  Sinəbənd (bu, farscadır) sözünün türkcə qarşılığıdır. Al (ala) “qabaq tərəf” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ALAMANÇI

  Mənbələrdə al (ala) sözünün bir mənası belə açıqlanıb: “talançı atlı dəstə”. Talamaq, talan, talançı sözləri ilə alamançı (soyğunçu) kəlməsi arasında

  Полностью »
 • ALAS

  yakut. alaas – biçənək

  Полностью »
 • ALASİMAN

  Al “hündür, yüksək”, asiman isə “səma” deməkdir. Alasiman “yüksək səma” deməkdir (al “hündür mənasında çox işlənir”)

  Полностью »
 • ALAŞA

  Ala-bəzək sözündəki ala hissəsi ilə qohumdur, “qarışıq” (dönmə) deməkdir. Alaşa cins (seçmə) ayğırla adi madyandan törəyən (qarışıq) ata deyiblər

  Полностью »
 • ALATORAN

  Ala “bir qədər” (yarımçıq) deməkdir, toran farsca tar (qaranlıq) sözü ilə bağlıdır, sinonimi ala-qaranlıq kəlməsidir

  Полностью »
 • ALAYI

  “Alayı cür ola bilməz” deyirik. Zənn edirəm ki, alayı sözü an (o əvəzliyi) və layu (kimi, cür, sayaq) kəlmələrindən törəyib, anlayu (o cür, başqa cür)

  Полностью »
 • ALBALI

  Al sözü “hiylə”, “yalan”, “aldadıcı” deməkdir. Deməli, albalı “yalançı (şirin ol­mayan) gilas” kimi başa düşülə bilər (balı sözünün mənası şirin gilas

  Полностью »
 • ALBEDO

  lat. albedo – ağlıq

  Полностью »
 • ALBİT

  lat. albus – ağ

  Полностью »
 • ALÇA

  Alu farsca “meyvə” deməkdir: gavalı, şaftalı və s. Alça (əsli: aluçə) sözü də bununla bağlıdır. “Meyvəcik” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • ALÇACIQ

  Kiçi (kiçi-l-mək, kiçi-k), alça (alça-q, alça-l-maq) tipli sözlər qabaqlar müstəqil işlədilib. Alçacıq kəlməsində alça özünün qədim formasını saxlayıb

  Полностью »
 • ALÇAQ

  Rus dilində “спускаться” kimi tərcümə edilmiş il felimiz olub. Alçaq sözü də bir vaxtlar ilçaq şəklində işlədilib

  Полностью »
 • ALÇI

  Aşıq-aşıq oyununda sümüyün dörd tərfindən birinin adıdır, cik sözü də bunun dəyişmiş formasıdır. “Cikinə-bikinə bələd olmaq” deyirik

  Полностью »
 • ALDANMAQ

  Alda-n, alda-t sözləri göstərir ki, törəmə kök alda hissəsidir. Söz al (hiylə) və la (feil düzəldən şəkilçi) hissələrindən ibarət olub, sonra dissimli

  Полностью »
 • ALDAT

  Törəmə kök aldadır. Daha qədim kök isə “hiylə” mənasını verən al sözüdür. Bu sözdən al-la feili yaranıb, sonra 2-ci l səsi d səsinə keçib

  Полностью »
 • ALDIMQAÇ

  Paltarın boyun hissəsində olan bəzəkli haşiyədir, “yaraşıqlı” deməkdir, almaq və qaçmaq sözlərindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • ALEKSANDRİT

  rus. Aleksandrit – rus çarı II Aleksandrın adından

  Полностью »
 • ALEVRİT

  yun. aleuron – un

  Полностью »
 • ALEVROLİT

  yun. aleuron – un + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • ALƏMZAR

  “Aləmin qızılı” (qiymətli) deməkdir. (aləm ərəb, zər farscadır). 

  Полностью »
 • ALXAS

  Məxsus, xassə sözləri ilə qohumdur. Əl (artikl) və xas komponentlərindən əmələ gəlib. Xalis sözü ilə semantik yaxınlığı var

  Полностью »
 • ALIĞINI ALMAQ

  Görünür, “soyundurmaq, biabırçı vəziyyətə salmaq” demək olub. 

  Полностью »
 • ALIQ1

  Əbu-Həyyan bu sözü heyvan dərisindən olan “örtük”, “paltar” kimi açıqlayıb. Bu­rada al kəlməsi “yuxarı”, “üst” mənasındadır

  Полностью »
 • ALIM

  El arasında “alımını vermək” ifadəsi işlədilir. Alım mənbələrdə borc kimi açıq­la­nıb. Deməli, “payını vermək”(əvəz çıxmaq) deməkdir

  Полностью »
 • ALIMINI VERMƏK

  Bu ifadə mənfi mənada işlədilir: “cəzalandırmaq”, “cavabını ver­mək” və s. Alım sözünün bu mənası “borc” demək olub

  Полностью »
 • ALIN

  “Ön”, “qabaq tərəf” deməkdir. Başın ön tərəfində olduğu üçün alın adlanıb. Alın ya­zısı da “öncədən olan yazı” deməkdir

  Полностью »
 • ALIN YAZISI

  Bu, heç də başın bir hissəsini təşkil edən alındakı yazı demək deyil. Alın sözünün qədim mənası “ön, əvvəl, qabaq” deməkdir

  Полностью »
 • ALINMAQ1

  Tarixən balanı öz anasını əmməyə öyrətməyə “aldırmaq” (alışdırmaq) demişik. İndi də iş alınmadı (baş tutmadı) deyirik

  Полностью »
 • ALIŞQAN

  Sözün kökü al hissəsidir, alov kəlməsi ilə qohumdur. Ad-feil omonimi olub. -ış növ şəkilçisidir, -qan isə feildən ad düzəldib

  Полностью »
 • ALİ

  Ərəb mənşəli hesab edirlər, məncə ala qapı birləşməsindəki ala sözü ilə qohum­dur və türk mənşəlidir

  Полностью »
 • ALİDADA

  ər. – xətkeş, tərəf

  Полностью »
 • ALİM

  Ərəbcədir, elm sözü ilə kökdaşdır. 

  Полностью »
 • ALKOQOL

  Ərəb mənşəlidir (əl-kuhl), mənası “toz halında olan sürmə” deməkdir. 

  Полностью »
 • ALQIŞ

  Dilimizdə al feili olub və “блогославлять” mənasında işlədilib. Alqış da həmin kök əsasında yaranıb. Buna uyğun olaraq qarğış kəlməsi də qayğı sözündə

  Полностью »
 • ALQORİTM

  Özbək riyaziyyatçısı Əl-Xorəzmi Məhəmmədin (IX əsr) adı ilə bağlıdır. Əl-Xorəzmi sözü Avropada alqoritm kimi tələffüz olunub

  Полностью »
 • ALLAH

  Ərəbcədir, ilahi sözü ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • ALLAŞMAQ

  Al sözünün bir mənası “qırmızı” deməkdir. Allaşmaq “qızarmaq” anla­mı­nı əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »