Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AC

  Dilimizdə həm feil (acmaq), həm də ad (ac adam) kimi işlədilir. Aş (xörək) sözü zə­minində yaranıb. Mənası “aş (xörək, yemək) istəmək”, “aş arzulamaq”

  Полностью »
 • AC-YALAVAC

  Birinci komponenti olan aş (acmaq, yəni “aş istəmək” demək olub) kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. İkinci hissə isə yalın (lüt, olmayan, çılpaq) sözü il

  Полностью »
 • ACGÖZ

  Sözün əsli aşgözdür. Elə ac sözü də aş kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Acgöz (aşgöz) yeməkdən doymayana, həmişə yem (aş) arxasına boylanana deyirlər

  Полностью »
 • ACI

  Acıq kəlməsi ilə eyni kökə malikdir. Acı “turş” demək olub (indi məna bir qədər dəyişib), acıq isə “hirs” anlamında işlədilir

  Полностью »
 • ACIRĞAN

  Radlovda “turş” anlamında açıqlanıb. Ayran sözü də bununla bağlıdır.  

  Полностью »
 • ACIŞMAQ

  “Yaram acışıb” deyirik, acışmaq kəlməsinin mənası rus dilində “обо­стряться, печалиться” kimi verilib

  Полностью »
 • AÇIB-AĞARTMAQ

  Açıq sözünün bir mənası “aydın” (ясно) demək olub (açıq hava və s.). Açıb-ağartmaq kəlməsi mənbələrdə açıq-adırlıq kimi qeydə alınıb

  Полностью »
 • AÇIQ-AYDIN

  İlk baxışda 2-ci söz “ay işığı” kimi başa düşülür, amma sözün əsli açıq-adırt olub (“ayırmaq, analiz, çözələmək” mənalarını əks etdirib)

  Полностью »
 • AÇIQCA

  Mənbələrdə aç-ğın-ca kimi verilib. Kök (aç) feildir, aç-ğın sifətdir, sifətin üzə­rinə -ca qoşması artırılıb

  Полностью »
 • AÇMAQ1

  Sinonimi yazmaq feili olub. M.Kaşğaridə “Ər dügün yazdı” cümləsi “kişi dü­yünü açdı” mənasında işlədilib

  Полностью »
 • AD GÜNÜ

  Niyə doğum günü yox, ad günü? Türk aləmində kişi igidlik göstərdikdən, yəni doğum günündən çox sonra ona ad verilirmiş

  Полностью »
 • ADA

  Bu sözün sinonimi ara kəlməsidir (Adalar dənizi ilə yanaşı, Aralıq dənizi də işlədilir). Zənn edirəm ki, hər iki söz eyni olub, sonra mənalarında müəy

  Полностью »
 • ADAXLI

  Ada feilimiz olub və 2 mənada işlədilib: 1. Ad vermək.  2. Ad eləmək. Adaxlı 2-ci məna ilə bağlıdır, “oğlanla qızı bir-birinə ad eləmək” (nişanlamaq)

  Полностью »
 • ADAQ

  Törəmə kökü ada(maq) feilidir, addım sözü ilə eyni kökə malikdir. İlk kök ay (getmək) kəlməsidir, y və d əvəzlənməsi təbii haldır (quyu əvəzinə, quduq

  Полностью »
 • ADAQLI

  Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin feildən düzəlib və “ad eləmək” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • ADAM

  Bax: adəm.   

  Полностью »
 • ADAMYANA

  Adam sözü “Adəm” deməkdir, -yana isə farsca -anə (-yanə) şəkilçisinin dəyişmiş formasıdır (şairanə..

  Полностью »
 • ADAPTASİYA

  lat. adaptatio – uyğunlaşma

  Полностью »
 • ADAŞ

  Bu söz ad və daş hissələrindən ibarətdir; daş hissəsi əş kimi olub, “birgəlik, oxşarlıq” bildirib. Adaş “adı bir olan” deməkdir

  Полностью »
 • ADBAAD

  Qədimdə bizim “və” mənasında (bu, ərəbcədir) işlədilən ma bağlayıcımız olub. Adbaad sözündəki ba həmin ma-nın dəyişmiş formasıdır (az-maz sözündə özün

  Полностью »
 • ADDA-BUDDA

  Sözün əsli orda-burda kimi olub, sonra dəyişib.   

  Полностью »
 • ADDAMA

  Dialektlərdə addamaq feili və addama ismi var. Birinci, suya daş qoyub ayağı üstünə basmaqla o biri taya keçmək deməkdir; ikinci “nərdivan” mənasında

  Полностью »
 • ADDAMAC

  Əsli ad-la-ma-c kimi olub. Addım (adaq, ayaq) sözü ilə qohumdur. Mə­na­sı “arxda keçid yeri” deməkdir

  Полностью »
 • ADDIM

  Mənbələrdə ad (ay, ad) sözləri rus dilindəki “шагать”mənasında verilib. Belə məlum olur ki, ayaq və addım sözlərinin kökü feildir

  Полностью »
 • ADENOMA

  Yunanca aden (vəzi) və oma (şişmə) sözlərindən törəyib.    

  Полностью »
 • ADƏM

  Qədim yəhudi dilində “insan” deməkdir. Bizə ərəb dilindən keçib. Türk alə­mində kişi sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ADƏMDƏN-XATƏMƏ

  İlk peyğəmbərdən (Adəm) başlayaraq indiyə qədər (xatəm “sonuncu” deməkdir, görünür, xətm, xitam sözləri ilə qohumdur) olan, yəni “ilk peyğəmbərdən son

  Полностью »
 • ADƏT

  Ərəb sözüdür, vərdiş sözünün sinonimidir. Mənası “alışmaq, uyğunlaşmaq” deməkdir, bizdə (türk aləmində) öyrənik sözündən istifadə olunub

  Полностью »
 • ADI

  Bu, ərəb mənşəlidir, ədat yerində işlədilir və a saiti uzun tələffüz olunur. Hərfi mənası “əsla” deməkdir (“onunla adı işin olmasın” cümləsi el arasın

  Полностью »
 • ADINA

  Həftənin IV gününə (cümə axşamına) qabaqlar “adına” demişik, fars sö­zü­dür. Poeziyada çox işlədilib: Rəbiəl - axirdə adına günü, / Şamidan eylədi həm

  Полностью »
 • ADIR

  türk. – alçaq dağlıq ərazi

  Полностью »
 • ADİABATİK

  yun. adiabatos – bağlı, keçirməyən

  Полностью »
 • ADMİRAL

  Ərəb mənşəlidir, əmirəlbəhr (dəniz əmiri) mənasını əks etdirib. İndi yüksək rütbədir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ADVEKSİYA

  lat. advectio – aparılma, çatdırılma

  Полностью »
 • ADVERTORİAL

  ing. advertorial < advertisement – reklam + ing. editorial – redaksiya məqaləsi

  Полностью »
 • AEROFOTOAPARAT

  yun. aero – hava

  Полностью »
 • AEROLOGİYA

  yun. aero – hava + yun. logos – elm

  Полностью »
 • AERONOMİYA

  yun. aero – hava + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • AEROZOL

  yun. aer – hava + yun. sole – cisim

  Полностью »
 • AFAQ

  Üfüq sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AFELİ

  yun. apo – uzaqlıq + yun. Helios – Günəş

  Полностью »
 • AFƏRİN

  Farsca afəridən (yaratmaq) məsdəri ilə qohumdur.  

  Полностью »
 • AFİNA

  Yunan mənşəlidir, müdriklik allahının adı olub. 

  Полностью »
 • AFİYYƏTDİN

  Ərəbcə afiyət (sağlam, saf) və din sözlərindən əmələ gəlib: “dinin saflığı yolunda çalışan” deməkdir

  Полностью »
 • AFRODİTA

  Yunancadır, gözəllik allahının adıdır. 

  Полностью »
 • AFTAB

  Farscadır, tab “isti” deməkdir. Yay fəslinin adı tabistandır (isti məkan). Aftab “günəş” “günəş üzlü (gözəl, parlaq)” deməkdir

  Полностью »
 • AGAH

  Farsca agahanidən (məlumatlandırmaq) məsdəri ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • AĞ1

  Rəng bildirən bu sözün başqa dillərdəki qarşılığı “parıltı” (блеск) mənasını əks etdirir. Məsələn, rus dilindəki белый kəlməsi tarixi baxımdan qədim h

  Полностью »
 • AĞ ELƏMƏK

  Üzünə ağ olmaq, ağ yalan kimi ifadələrdə ağ sözü “yuxarı” anlamını əks etdirir: ağ eləmək “normadan yuxarı qalxmaq”dır

  Полностью »
 • AĞ OLMAQ

  “Üzünə ağ olur” deyirik. Alimlər buradakı ağ(aq) sözünü ərəb mənşəli hesab edirlər. Söz, əslində, türk mənşəlidir

  Полностью »