Этимологический словарь азербайджанского языка

 • ASFALT

  Latın sözüdür, hərfi mənası “sürüşmək”, “dağılmaq”, “yıxılmaq” deməkdir. Bu, onunla bağlıdır ki, asfaltdan sement kimi istifadə olunub və divarın uçma

  Полностью »
 • ASİ

  Ərəbcə üsyan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ASİM

  Ərəbcə sad ilə yazıldıqda ismət sözü ilə qohum olur, se ilə yazılanda “günah­kar” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • ASLAN

  Türk sözüdür, Qızıl Arslan, Alp Arslan (igid Aslan), Qara Aslan (güclü, dö­zümlü Aslan) adları tarixdə çox işlədilib

  Полностью »
 • ASMAQ

  “Hündürdən sallanmaq” deməkdir. Qazan asmaq o deməkdir ki, qabaqlar qazanı hündürdən asıblar. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ASSİMİLYASİYA

  lat. assimilatio – uyğunlaşdırma, oxşatma

  Полностью »
 • ASTA

  Farsca ahəstə sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ASTANA

  Fars mənşəlidir, “həyətə giriş qapısı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ASTAR

  Paltonun astarı deyirik. Astar xalis türk sözüdür və alt, alçaq, aşağı sözləri ilə eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • ASTENOSFER

  yun. asthenes – zəif + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • ASTEROİD

  yun. aster – ulduz + yun. eidos – görünüş

  Полностью »
 • ASTROLOQ

  Yunan sözüdür, astro “ulduz” deməkdir. Bizdə astroloq yerinə ulduzçu sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ASTRONOMİYA

  yun. astron – ulduz, göy cismi + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • ASTROTERFİNQ

  ing. astroturf – idman mey­dançası üçün süni ot

  Полностью »
 • ASUDƏ

  Farsca asudən (sakit olmaq, dinc olmaq) məsdəri ilə qohumdur. Asudəvaxt əvəzinə bizdə tınaq sözündən istifadə olunub (dincəlmə kəlməsinin sinonimidir)

  Полностью »
 • Bütün xörəklərin ümumi adı aş olub. İndi məna daralıb, söz, əsasən, “plov” mə­na­sında işlədilir. Amma aşpaz, qatıqaşı, aşxana, ayranaşı kimi sözlərdə

  Полностью »
 • AŞAĞI

  Alçaq, alt kəlmələri ilə kökdaşdır. Paltarın, dağın ətəyi birləşməsindəki ətək sözü də aşağı sözü ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • AŞIQ1

  Dal ayağın incik sümüyü ilə bud sümüyünü birləşdirən sümükdür, ondan oyun üçün istifadə olunur. Mənası “oynaq, hərəkət edən” deməkdir

  Полностью »
 • AŞIQOTU

  Rus dilindəki qelistrop çiçəyinin türk dillərindəki adıdır. “Rusca-azər­bay­canca lüğət” гелистроп sözünü kalka yolu ilə günçiçəyi kimi verib

  Полностью »
 • AŞIRMAQ

  Qərb dialektlərində “yemək” mənasında işlədilir, aş (yem) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AŞQAR

  Aşqarlar kimyası birləşməsi var. Gönü aşılayırlar. Bilik də aşılanır. Aş-“yemək, yedirtmək” mənalarını verən söz olub, qar isə qabğar sözündəki şəkilç

  Полностью »
 • AŞQARA

  Plovun üstünə qoyulan xuruşu bildirir. Birinci (yəni aş sözü) “plov” məna­sın­dadır. Qara komponenti isə qovurmaq sözünün təhrif olunmuş formasıdır

  Полностью »
 • AŞPAZ

  Aş öz sozümüzdür, paz (əsli: pəz) isə farsca poxtən (qaynatmaq, bişirmək) məsdərinin qrammatik əsasıdır

  Полностью »
 • AŞUR

  Qəməri təqvimlə birinci ayın adıdır. Ad kimi kişilərə verilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AŞURA

  Aşr (Aşur adı da buradandır) ərəbcə “on” deməkdir. Məhərrəm ayının 10-cu gününə (İmam Hüseynin və ətrafdakıların qətlə yetirildiyi vaxta) aşura (onunc

  Полностью »
 • AT

  Müxtəlif yozumları var: 1. Atmaq feili ilə qohumdur.  2. Sanskritcə “hərəkət” (qaçan) deməkdir.  3. Çağataylarda yont kimi işlədilib

  Полностью »
 • AT BALAXANIM

  Qırğızlar bu sözün əvəzinə, ayğır qadın işlədir və onu belə şərh edir­lər: kişini altına basan qadın

  Полностью »
 • ATA

  Nəinki türk dillərində, hətta latın dilində, hetlərdə, elamlarda və s. işlədilmişdir. Amma türk dillərində daha geniş yayılmış və dədə, ata babası, əm

  Полностью »
 • ATABƏY

  Əvvəlcə gəncləri hərbi işə, igidliyə öyrədənlərə “sərkərdə (bəy) atası” (atabəy) deyiblər. Sonra bunlar özlərini xan, şah elan edib, xüsusi dövlət yar

  Полностью »
 • ATADAR

  Rus dilindəki попечитель (опекун da bu sözdəndir) sözünün türk dillərin­dəki qarşılığı olub. Ata kökündən və farsca olan -dar şəkilçisindən əmələ gəli

  Полностью »
 • ATAĞZI

  Bu плоскогубцы sözünün el arasında işlədilən qarşılığıdır. Forma oxşarlığı əsas götürülüb. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ATALAR SÖZÜ

  Baba atadan daha təcrübəli, daha ulu hesab olunur. Bəs nə üçün hikmətli kəlamlara “babalar sözü” yox, “atalar sözü” deyirik? Səbəbi odur ki, ata və ba

  Полностью »
 • ATAMAN

  Maks Fasmer bunun türk sözü olmasına qarşı üsyan edir, (tümən yəni 10.000) və ata (yəni başçı) sözlərindən törəməsini (10000 nəfərlik ordunun baş­çısı

  Полностью »
 • ATƏŞ

  Fars mənşəlidir. “Od” deməkdir. Adam adı kimi də işlədilir.Atəşə tutmaq, bura­da­kı tutmaq sözü tuş etmək kəlməsinin dəyişilmiş formasıdır

  Полностью »
 • ATƏŞKƏDƏ

  Farscadır, hərfi mənası “od evi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATILAMA

  “Qatıqdan düzəldilən ayran” deməkdir. Atmaq feili ilə qohumdur: maye qabın divarlarına atılır, toxunur və qatığı özü ilə qarışdırır

  Полностью »
 • ATIN TƏRS YƏHƏRLİ GƏLSİN

  İfadənin mənası “öl”, “öləsən” deməkdir. Keçmişdə igid həlak olanda onun atının yəhərini tərs (arxası qabağa tərəf) qoyub, atı evə buraxırmışlar

  Полностью »
 • ATİF

  Ərəbcə “əziz”, “mehriban”, “rəhmdil” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATİYƏ

  “Sonra gələn” anlamında işlədilir. Qızlara verilən adlardandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ATQULAĞI GETMƏK

  “Qaçış yarışında bərabər getmək”, “bir-birini ötə bilməmək” mənasında işlədilən bir ifadədir. Atın qulaqları bərabər olduğundan bu ifadə işlədilməyə b

  Полностью »
 • ATLANDIRMA

  Keçmişdə gəlini atasının evindən ər evinə atla aparırdılar. Buna “gəlin atlandı” deyirdilər. Həmin mərasim zurnada ifa olunan xüsusi hava ilə muşayiət

  Полностью »
 • ATLAS

  yun. Atlantios – qədim yunan mifologiyasında göy qübbəsini çiyinləri üstündə saxlayan titan

  Полностью »
 • ATMAQ

  Mənalarından biri qədim mənbələrdə “döyünmək” kimi açıqlanıb. Həmin məna indi istehza ilə dediyimiz “filankəsdən ötrü gözüm atır” cümləsində özünü sax

  Полностью »
 • ATMOSFER

  yun. atmos – buxar + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • ATOL

  maldiv. atolu – halqa

  Полностью »
 • AUDİOJURNAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOQƏZET

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOMATERİAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOREKLAM

  lat. audire – eşitmək + lat. reclamo – qışqırıram

  Полностью »
 • AUDİOSƏNƏD

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »