Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AZACIQ

  Bu sözün əsli azazcıq kimi olub, ikiqat kiçiltmə var (az+az+cıq, “çox az” deməkdir). Sonra ikinci az sözündəki z samiti düşüb və kəlmə azacıq formasın

  Полностью »
 • AZAD

  Farscadır, bizdə qabaqlar onun müqabilində boş sözü işlənib (indi də var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZADƏ

  Farscadır, “sərbəst” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZADMAHU

  Fars mənşəlidir, losos balığının adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZAN

  Ərəbcə müəzzin sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZAR

  Farsca azordən (qəmgin olmaq, kədərlənmək, əzab vermək) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Bizdə xəstəlik sözünün sinonimi kimi işlədilir

  Полностью »
 • AZAR-BEZAR

  Fars mənşəlidir, əsli azar-be-azar kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZDIRMAQ

  Bu sözün azıtmaq variantı da var. Hər ikisi azmaq feilindən əmələ gəlib. Birinci sözdə -dır şəkilçisi təsirsiz feili təsirliyə çevirib (qız və qızdır

  Полностью »
 • AZƏRBAYCAN

  M.Fasmer yazır ki, bu söz ya fars, ya da ərəb mənşəlidir. Sözün mənşəyini od kəlməsi ilə bağlayanlar da var

  Полностью »
 • AZĞIN

  Vurğun qəlibi üzrə azmaq feilindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AZI DİŞ

  Bir ehtimala görə, burada azı hissəsi əzmək sözü ilə bağlıdır. Anadolu türk­ləri buna “üyüdücü diş” deyirlər

  Полностью »
 • AZİMUT

  ər. əssəmut – istiqamət

  Полностью »
 • AZMAQ

  Dilimizdə “səhv etmək” mənasını verən yazmaq (azca səhv edən adam haqqında deyirlər: “qıl yazdı, yəni səhv qılın diametri qədər kiçik oldu”) feili olu

  Полностью »
 • AZMAN

  Bu söz “aşıb-daşan, normaya sığmayan” mənalarında işlədilir. Bir mənası da “yaşlı, nəhəng heyvan” deməkdir (6 yaşlı keçiyə “azman” deyirik)

  Полностью »
 • AZONALLIQ

  yun. a – inkar şəkilçisi + yun. zone – qurşaq

  Полностью »
 • AZOV

  Bu, türk mənşəlidir, aşağı sözünün dəyişmiş formasıdır. Əvvəlcə söz aşlayu (aslayu, altlayu) kimi olub, “aşağı meyilli” mənasını əks etdirib, sonra -l

  Полностью »
 • AZUQƏ

  1. Yemək şeylərinə azıq demişik. Azmaq feili olub və “çeynəmək” anla­mın­da işlədilib. Azuqə həmin feildən əmələ gəlib və özümüzün doğma sözümüzdür, (

  Полностью »
 • AZURİT

  fr. azur – göy, mavi, lacivərd

  Полностью »
 • BAB

  Ərəbcədir, “tay” deməkdir (“tay-tuş” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • BABACAN

  “Babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • BABAŞKA

  rus. баба – qısa dirək, kötük

  Полностью »
 • BABƏK

  Baba, ata kimi bir neçə mənada işlədilmiş aba sözü ilə qohumdur. İndi də Ata (“Atayevlər ailəsi”), Baba kimi adlar işlədirik

  Полностью »
 • BABİLİSTAN

  Babil sözünün mənası “dillərin dəyişməsi” deməkdir. Rəvayətə görə, Babil şahı Nəmrud (Kənanın oğlu olub) Nuh tufanından sonra burada qüllə tikdirir, b

  Полностью »
 • BAC

  Farscadır, “vergi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • BACA

  Fars sözüdür və bad (külək), ca (yer) kəlmələrindən əmələ gəlib. Mənası “hava üçün yer” demək olub, sonra bir qədər dəyişib

  Полностью »
 • BACANAQ

  M.Fasmerin yazdığına görə, baca türk dillərində “böyük bacının əri” deməkdir, -naq isə kiçiltmə şəkilçisidir: böyük bacının əri kiçik baldızının ərini

  Полностью »
 • BACARMAQ

  Əsli başa varmaq kimi olub: “işi sona çatdırmaq qabiliyyəti” kimi açıq­la­­nıb. Sonra bacarmaq şəklinə düşüb (danışıqda başarmaq forması indi də işləd

  Полностью »
 • BACI

  Türk dillərində bacı sözünün mənası qız qardaş birləşməsi ilə ifadə olunub. Bacı kəlməsi cici sözünün təhrifindən əmələ gəlib və onun sinoniminə çevri

  Полностью »
 • BADAQ

  İndiki bağlamaq feili yerinə ba işlətmişik. Sözün kökü həmin ba- dan iba­rət­dir. Ba feilindən bağ ismi, ondan isə bağla feili əmələ gəlib və -q şəkil

  Полностью »
 • BADALAQ

  Sözün əsli badaqlaq kimi olub, sonra 2-ci hecadan q səsi düşüb. Badğa, bağda (bağla) formaları da olub

  Полностью »
 • BADAMCIQ

  Boğazda vəzi adıdır. Zahirən badama oxşadığından belə adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • BADIMCAN

  Ərəb və ya fars mənşəlidir, “pomidor” mənasını verən kəlmə olub. İndi məna dəyişib. Bizdə mor sözü ilə bağlı olub, mor rəng bildirib və moruq sözü də

  Полностью »
 • BADİ-SƏBA

  “Səhər mehi” deməkdir. Bad farsca “külək, meh”, səba ərəbcə “sübh, sabah” mənalarını verir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • BADKEŞ

  Farsca bad (külək) və keş (çəkən) hissələrindən düzəlib. Həcəmət deyirlər (bu, ərəbcədir). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • BADYA

  Ərəbcə “bədəvi” deməkdir. Görünür, bədəvilərin işlətdikləri qab olub (bədə­vilərə aid qab). Bizə fars dilindən keçib

  Полностью »
 • BAFA

  Fars mənşəlidir, məsdəri baftən (bağlamaq)dir, orağın birdəfəyə kəsdiyi ot (taxıl) dəstəsinə (bir əl tutumuna) deyirlər

  Полностью »
 • BAFTA

  Farsca baftən (hörmək, toxumaq) feili ilə bağlıdır. “Lent” və “parça növü” an­la­mında da işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • BAĞ

  “Cад” mənasında işlədilən bu söz bağlamaq kəlməsinin kökü ilə qohumdur. Bağın ətrafını bağlayırlar ki, mal-qara girməsin (müqayisə et: огород və ого­р

  Полностью »
 • BAĞA

  Mənbələrdə “bükülən”, “bürüşən” anlamında açıqlanıb. Doğrudan da, qurbağa (əsli: qodurbağa) və tısbağa (əsli: tasbağa) üstü örtülü heyvanlardır, ayaql

  Полностью »
 • BAĞACIQ

  Mənbələrdə bağacuq (мышцы между ключицей и плечом) sözü var və indi də işlədilə bilər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • BAĞANAQ

  Qıçların hövsələ sümüyünə (burada hövsələ sözü “çanaq, içi oyuq” mənasını verir), yəni çanaqlığa birləşdiyi yerə bağanaq deyirik (çanaq sümüyü çanağa

  Полностью »
 • BAĞAYAQ

  Qoşadırnaqlı heyvanın dırnağının arasındakı yarığa deyirlər. Bağ və ayaq sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • BAĞÇA

  Bəzi qaynaqlarda bunu fars mənşəli hesab edirlər. Əslində bağ (сад) sözü zəminində yaranıb. Bağ isə meyvəliyin ətrafının çəpərlənməsi (bağlanması) ilə

  Полностью »
 • BAĞDAŞ

  Çağdaş dilimizdə daha çox bardaş kimi işlədilir. Ayaqları bir-birinə ilişdi­rərək (bağlayaraq) oturmaqla bağlıdır (biz uşaq olanda bağdaş qurma­yanlar

  Полностью »
 • BAĞIR1

  Anadolu türkləri bələk sözünün sinonimi kimi bağırdaq kəlməsini işlədirlər. Ehtimal ki, bağır və bağırsaq sözləri eyni kökdən törəmədir, bağlamaq (əla

  Полностью »
 • BAĞIRCIQ

  Arabada qolun (дышло) oxa bağlandığı yerə “bağırcıq” deyiblər (indi də dialektlərdə və bəzi türk dillərində işlədilməkdədir)

  Полностью »
 • BAĞIRMAQ

  Nə qədər qəribə olsa, bu söz bağır kəlməsi ilə eyni kökə malikdir.Adam hirslənəndə ağ bağırda bərk qızışma baş verir və insan qışqırmaq yolu ilə sanki

  Полностью »
 • BAĞIRSAQ1

  Bu sözün mənşəyi haqqında çox mülahizələr var: bağlama vasitəsi ol­duğu üçün (bağırsaqdan indi də saza pərdə düzəldirlər) belə adlana bilər; boğuq, bu

  Полностью »
 • BAĞIŞLA

  “Əlaqəni (bağı) qırmamaq üçün günahdan keçmək, hədiyyə vermək” mə­na­larını bildirən söz olub. Deməli, bağ kəlməsi ilə qohumdur: “iki tərəf arasında m

  Полностью »
 • BAHADIR

  “İgid” deməkdir (bahadur kimi də işlədilir), “batırmaq, məhv etmək” anla­mı ilə əlaqədardır və 1227-1255-ci illərdə Rusiyada at oynatmış Batı xanın ad

  Полностью »