Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AUDİOJURNAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOQƏZET

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOMATERİAL

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUDİOREKLAM

  lat. audire – eşitmək + lat. reclamo – qışqırıram

  Полностью »
 • AUDİOSƏNƏD

  lat. audire – eşitmək

  Полностью »
 • AUGİT

  yun. auge – parıltı

  Полностью »
 • AUL

  “Çəpər” mənasını əks etdirir. Qədimdə aulun ətrafı bağlı (çəpərli) olub. Qoyun sax­lanılan xalxal da ağıl (ətrafı bağlı) adlanır

  Полностью »
 • AURİPİQMENT

  lat. aurum – qızıl + lat. pigmentum – rəng

  Полностью »
 • AUTEKOLOGİYA

  yun. autos – özü + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • AUTENTİFİKASİYA

  yun. authentikos – gerçək, əsl

  Полностью »
 • AUTVELLİNQ

  ing. out – kənar + ing. well – sel kimi axmaq

  Полностью »
 • AVAND

  Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyirik)

  Полностью »
 • AVANQARD

  Fransız sözüdür, “qabaqcıl dəstə” deməkdir. Qaraqalpaq dilində buna “aldıncı” deyirlər (al “ön, qabaq” demək olub)

  Полностью »
 • AVANTÜRİN

  fr. aventurine

  Полностью »
 • AVARA

  Camışın 1-2 yaşlı balasını bəzi rayonlarda bu sözlə adlandırırlar, Həmid Abbasov adlı bir müəllim bunu belə yozub: buradakı avara yaşla bağlıdır (nə u

  Полностью »
 • AVATAR

  sans. avatar – göydən enmə

  Полностью »
 • AVAZAT

  Avaz (farsca “səs”) və at (ərəbcə cəm şəkilçisi) hissəsindən əmələ gəlib. Hərfi mənası “səslər”dir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AVAZIMAQ

  Sözün əsli ağ kəlməsi ilə bağlıdır, ağ rəng bildirən sifətdir, az sözü isə miqdar bildirir: ağaz (yəni azca ağ) sözü -ı şəkilçisi vasitəsilə bərkimək

  Полностью »
 • AVQUST1

  İmperator Avqustun adı ilə bağlıdır, iyul və avqust bir-birinin ardınca gəlsə də, hər biri 31 gündən ibarətdir

  Полностью »
 • AVLAQ

  Qərb dialektlərində rəngi bir qədər ağ olan şirin gilasa “ablaq gilas” deyirlər. Sözün əsli avlaq yox, ağlaq olub

  Полностью »
 • AVSTRİYA

  Latın sözüdür, mənası “şərq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AVTOMOBİL

  Avto yunanca “öz”, mobil isə “hərəkət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AVTONİM

  yun. autos – öz + yun. onyma – ad

  Полностью »
 • AVTORİTAR

  Avtoritet sözü ilə qohumdur. Latın mənşəlidir. “Hər şeyin nüfuz, güc zəminində icrası” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AVTORİZASİYA

  ing. authorization – icazə, səlahiyyət verilməsi

  Полностью »
 • AY

  Bu planetin mənbələrdə başqa bir adı da var: yalçuq. Ay “fırlanma”, yalçuq isə “işıq” anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • AYA

  Qərb dialektlərində əlin içinə “aya” deyirlər. “Sözümün öyü var” cümləsi də işlədilir ki, burada öy sözü aya sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • AYAQ

  1. Qırğız dilində ay “getmək”, “yerimək” mənasında işlədilir. Soraq sözünün qəlibi üzrə də ayaq yaranıb, mənası “gediş”, “hərəkət üçün vasitə” deməkdi

  Полностью »
 • AYAQYALIN

  Əliyalın sözü də var. Yalın “olmayan” (lüt) deməkdir. Ayaqyalın “ayağın­da geyim olmayan”dır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AYAQYOLU

  Bu, “cığır” mənasında işlədilən sözdür. Tualetə də deyirlər. Kənd yer­lərində tarixən tualet evdən bir qədər aralıda tikildiyindən ora yalnız ayaqla g

  Полностью »
 • AYAMA

  “Danışmaq”, “çağırmaq”, “səsləmək”, “demək” mənalarını verən ay sözü­müz olub. Ondan ayıtmaq, ayama (ayalğa, adalğa, ləəğa) kəlmələri əmələ gəlib

  Полностью »
 • AYAR

  Ərəbcə “yazıq” deməkdir, əyyar kimi də işlədilir və “bic” mənası da var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AYAT

  Ərəbcə ayə (işarə, misra) sözünün cəmidir (“Ayətullah” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AYAZ

  Sözün ay hissəsi qabaqlar yalçuq kimi işlədilmiş göy cisminin (луна) adıdır. Az hissəsi isə ulduz, gündüz sözlərindəki -duz, -düz komponentləri ilə qo

  Полностью »
 • AYAZIMAQ

  Bu söz “xəstənin özünə gəlməsi, qismən sağalması, onalması” anlam­la­rında işlədilir. Güman ki, ayaz (açıq hava) sözündən ayazı feili (bərkimək modeli

  Полностью »
 • AYDIN

  Bu, ay və dın (işıq, səhər) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, “ay işığı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AYƏTULLA

  Ərəbcədir, “Allahın bəxş etdiyi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AYĞIR

  Bəzi heyvanların (ən çox atın) erkəyinə deyirlər. Bir ehtimala görə, bu söz hay­qırmaq, qışqırmaq sözlərinin modeli üzrə ay (səs) sözündən əmələ gəlib

  Полностью »
 • AYXAN

  Kişi adlarının tərkibində olan ay sözünün mənası “xoşbəxt” (şəxs, igid) de­məkdir. Ayxan “xoşbəxt xan” deməkdir

  Полностью »
 • AYI

  Mənbələrdə bu söz ayıq kimi yazılıb və mənası “sərt, qorxulu, qəzəbli” kimi ve­rilib. “Qorxmaq” mənasında eymənmək sözü də var

  Полностью »
 • AYI BALASI TEDDİ

  Amerikanın ən parlaq və görkəmli prezidentlərindən biri Teodor Ruzvelt idi. O, gənc yaşlarından özünü tamamilə siyasətə həsr edərək əvvəlcə Nyu-Yorkda

  Полностью »
 • AYIB

  Ərəbcə eyb sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AYIBALASI

  Palçıqdan düzəldilmiş çiy kərpicə belə deyirlər. Həmin kərpic iri olur, ona görə də ayı balasına oxşadıblar

  Полностью »
 • AYIBALIĞI

  Buna indi “suiti” deyirik. Dənizdə yaşayan məməli heyvanlar­dandır. Zahirən ayıya bənzədiyi üçün ayıbalığı, adamı dişlədiyinə görə isə suiti adı veril

  Полностью »
 • AYIQ

  Mənbələrdə göstərilir ki, oy (ay) sözünün bir mənası “ağıl”, “fikir” deməkdir. Oyaq və oyan sözlərinin törəmə etimoloji kökü “oya”dır

  Полностью »
 • AYILMAQ

  Sözün kökü indi müstəqil işlədilməyən ay (пробуждаться) feilidir, -ıl qayıdış növün şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AYIN-OYUN

  Bu, o yan, bu yan kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. İndi hər iki söz sinonim kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AYIRMAQ

  Sözün qədim kökü ay (разделять) feilidir, -ır şəkilçisi köç-ür-mək qəlibi üzrə ay felini təsirli feilə çevirib, sonra köklə qaynayıb-qarışıb

  Полностью »
 • AYIŞMAQ

  Acışmaq sözünün dialekt formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • AYITMAQ

  Sözün kökü ay (danışmaq) feilidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »