Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AN

  Ərəbcə “vaxt” deməkdir. 

  Полностью »
 • ANA

  Tuva dilində bu sözün yerinə iyə (qida verən) işlədilir. Görünür, ana sözü iyə sözünün dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • ANADOLU

  Yunan sözüdür. “Şərq”, “Günəş” deməkdir. 

  Полностью »
 • ANAEROBİOZ

  yun. an – inkar şəkilçisi + yun. aer – hava + yun. bios – həyat

  Полностью »
 • ANARI

  O əvəzliyi bir vaxt an şəklində işlədilib (klassik ədəbiyyatımızda ol forması da olub). Arı hissəsi isə yer sözünün şəkilçiləşməsindən başqa bir şey d

  Полностью »
 • ANATOMİYA

  Latın sözüdür, hərfi mənasi “kəsirəm”deməkdir. 

  Полностью »
 • ANAYOLU

  Oğlan (bəy) evindən qızın ailəsinə göndərilən hədiyyə el arasında anayolu adlanır. “Böyüklərin yolunu gözlə” deyirik

  Полностью »
 • ANBAR

  Fars sözüdür, “склад” mənasında işlədilir. Anbardar sözü də onunla bağ­lıdır. Anbar kəlməsi ənbaştən (doldurmaq) felinin qrammatik əsasıdır

  Полностью »
 • ANCAQ

  Bağlayıcılardan amma, lakin sözləri ərəbcədən alınmadır, ancaq öz sözümüzdür. Tarixən hərfi mənası “bu çağ” demək olub

  Полностью »
 • AND

  Sözün əsli qan kimi olub. Adamlar dost olmaq üçün bir-birinin barmaqlarından qan içiblər. Qəsəm isə and sözünün sinonimidir və ərəb mənşəlidir

  Полностью »
 • ANEMOMETR

  yun. anemos – külək + yun. metron – ölçürəm

  Полностью »
 • -ANƏ (-YANA)

  Farsca sözdüzəldici şəkilçidir: şairanə, adamyana. 

  Полностью »
 • ANİ

  Ərəbcə an “vaxt” deməkdir. Ani ondan düzələn sifətdir. 

  Полностью »
 • ANKET

  Latın sözüdür, “sorğu” anlamını əks etdirir. 

  Полностью »
 • ANKLAV

  lat. en – içəri + lat. clavis – açar

  Полностью »
 • ANQIRMAQ

  Ün (səs) kəlməsi ilə bağlı yaranıb, əsli ünğırmaq kimi olub (hayqırmaq qəlibi üzrə əmələ gəlib). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ANLAQ

  Kök anmaq feilidir. Yaz-ı qəlibi üzrə ondan an-ı sözü əmələ gəlib, sonra an-ı-la feili törəyib, nəhayət, an-ı-la-q sözü meydana çıxıb

  Полностью »
 • ANLAMAQ

  Mənbələrdə anla sözü (понимать), ana feili (разуметь), anlaq ismi (разумный) mövcuddur. Deməli, sözün kökü an olub, -a şəkilçisi onu feilə (an-a) çevi

  Полностью »
 • ANOMALİYA

  yun. a – inkar şəkilçisi + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • ANORTİT

  yun. anorthos – çəp

  Полностью »
 • ANŞIRMAQ

  Bu, anma, anlamaq sözləri ilə kökdaşdır. Dialektlərdə “tanımaq” mə­nasında işlədilir. Sözün kökü andır və “şüur, bilmək” anlamlarını əks etdirən ad-fe

  Полностью »
 • ANTARKTİKA

  yun. anti – əks + yun. arktikos – şimal

  Полностью »
 • ANTEKLİZ

  yun. anti – əks + yun. klisis – əyilmə

  Полностью »
 • ANTİKLİNAL

  yun. anti – əks + yun. klino – əyilmə

  Полностью »
 • ANTİKLİNORİUM

  yun. anti – əks + yun. klino – əyilmə + yun. oros – dağ

  Полностью »
 • ANTİMONİT

  lat. antimonium – sürmə

  Полностью »
 • ANTİPASSATLAR

  yun. anti – əks + isp. viento de pasada – külək

  Полностью »
 • ANTİREKLAM

  yun. anti – əleyhinə + lat. ­rec­lamo – qışqırıram

  Полностью »
 • ANTİSİKLON

  yun. anti – əks + yun. kyklon – fırlanan

  Полностью »
 • ANTRASİT

  yun. anthrakitis – kömür növü

  Полностью »
 • ANTREFİLE

  fr. entree – giriş + fr. filet < fil – sap, ip

  Полностью »
 • ANTROPOGEN

  yun. anthropos – insan

  Полностью »
 • ANTROPOLOGİYA

  yun. anthropos – insan + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • ANTROPOSFER

  yun. anthropos – insan + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • APARMAQ

  Almaq və barmaq (getmək) sözlərindən əmələ gəlib. Sonra konta­mi­na­siya (latınca “qarışmaq” deməkdir) yolu ilə albar kəlməsi apar formasına dü­şüb

  Полностью »
 • APARTEİD

  afr. apartheid – ayrı yaşamaq

  Полностью »
 • APATİT

  yun. apate – yanlışlıq; ilk vaxtlar başqa minerallardan fərqləndirmək çətin olduğu üçün belə adlandırılmışdır

  Полностью »
 • APATRİD

  yun. a – inkar şəkilçisi + lat. patris – vətən

  Полностью »
 • APELSİN

  Holland sözüdür, “Çin alması” deməkdir. Bizdə narınc, turunc,portağal və s. kimi də işlədilir. Portağal adı Portuqaliya ölkəsinin adı ilə bağlıdır (on

  Полностью »
 • APLİT

  yun. haploos – bəsit

  Полностью »
 • APOGEY

  yun. apo – uzaq + yun. geo – Yer

  Полностью »
 • APROŞ

  fr. approche – yaxınlaşma

  Полностью »
 • APTEK

  Latın sözüdür, “anbar”mənasını əks etdirir. 

  Полностью »
 • APVELLİNQ

  ing. up – yuxarı + ing. well – cummaq

  Полностью »
 • AR

  Ərəbcədir, “utanma” deməkdir. Arsız sözü də bununla qohumdur. 

  Полностью »
 • ARA-BƏRƏ

  Əsli ara-be-ara (müq. et: ala-be-ala, yəni alabula) kimi olub. Arada-bərədə kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ARA-SIRA

  Qaynaqlarda arası-ara kimi də qeyd olunub. Görünür, “məsafə (ara) vermək” mənası ilə bağlıdır. Seyrək (qədim mənası “az” deməkdir) kəlməsi də sıra söz

  Полностью »
 • ARA VURMAQ

  İkinci hissə burmaq feilinin təhrifindən ibarətdir. 

  Полностью »
 • ARABA

  Arabanı ilk dəfə türklər kəşf edib və adını da qanqılı qoyublar (tayfa adı ilə bağlıdır). Bu, ilk dəfə ikitəkərli olub

  Полностью »
 • ARABESK

    Təkallahlılığı qəbul etmiş qədim yəhudilər bütpərəstliyin istənilən təzahürünə qarşı idilər. Ona görə də bütlərə sitayişin qadağan olunması yəhudi d

  Полностью »