Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AFAQ

  Üfüq sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AFELİ

  yun. apo – uzaqlıq + yun. Helios – Günəş

  Полностью »
 • AFƏRİN

  Farsca afəridən (yaratmaq) məsdəri ilə qohumdur.  

  Полностью »
 • AFİNA

  Yunan mənşəlidir, müdriklik allahının adı olub. 

  Полностью »
 • AFİYYƏTDİN

  Ərəbcə afiyət (sağlam, saf) və din sözlərindən əmələ gəlib: “dinin saflığı yolunda çalışan” deməkdir

  Полностью »
 • AFRODİTA

  Yunancadır, gözəllik allahının adıdır. 

  Полностью »
 • AFTAB

  Farscadır, tab “isti” deməkdir. Yay fəslinin adı tabistandır (isti məkan). Aftab “günəş” “günəş üzlü (gözəl, parlaq)” deməkdir

  Полностью »
 • AGAH

  Farsca agahanidən (məlumatlandırmaq) məsdəri ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • AĞ1

  Rəng bildirən bu sözün başqa dillərdəki qarşılığı “parıltı” (блеск) mənasını əks etdirir. Məsələn, rus dilindəki белый kəlməsi tarixi baxımdan qədim h

  Полностью »
 • AĞ ELƏMƏK

  Üzünə ağ olmaq, ağ yalan kimi ifadələrdə ağ sözü “yuxarı” anlamını əks etdirir: ağ eləmək “normadan yuxarı qalxmaq”dır

  Полностью »
 • AĞ OLMAQ

  “Üzünə ağ olur” deyirik. Alimlər buradakı ağ(aq) sözünü ərəb mənşəli hesab edirlər. Söz, əslində, türk mənşəlidir

  Полностью »
 • AĞA

  “Hündür”, “yuxarı” deməkdir. Bəzi türk dillərində əkə, yekə şəklində işlədilir.   

  Полностью »
 • AĞABALA

  “Ağa olmağa layiq övlad” deməkdir. 

  Полностью »
 • AĞAC

  Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağac, yığac) kəlməsi yaranıb

  Полностью »
 • AĞACDƏLƏN

  Ağac və dəlmək sözlərindən əmələ gəlib. Bu quş ağac koğuşlarını dimdikləyir (dəlir) və oradakı cücülərlə qidalanır

  Полностью »
 • AĞACLIQ

  Ağac məlumdur; -lıq omonim şəkilçidir, onun bir mənası qabaqlar, rusca “изобильно” mənasını verən müstəqil sözlə bağlı olub (bəzi türk dillərində lığa

  Полностью »
 • AĞADADAŞ

  Ağa “böyük” deməkdir. Ağadadaş “böyük dadaşdır”(həm ad kimi işlədilir, həm də kiçiklərin böyüklərə müraciət formasıdır)

  Полностью »
 • AĞAMALI

  İki yozumu var: 1. “Ağaya layiq olan mal”.  2. “Mənim ağam Əlidir”.   

  Полностью »
 • AĞAMƏHƏMMƏD

  Fars izafətinin qəlibi üzrə “Məhəmməd ağa” mənasında Ağayi-Məhəmməd Ağaməhəmmədə çevrilib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞAMƏMMƏD

  Ağa və Məhəmməd sözlərindən əmələ gəlib, sonra sadələşib. Ağa öz sözümüzdür, Məhəmməd isə ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞANƏZƏR

  “Ağanın nəzərində saxlanılan” deməkdir. Ağa bizim sözdür, nəzər isə ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AĞARTMAQ

  “Göz ağartmaq” deyirik, ağart (alart variantı da olub) odla bağlıdır: göz­dən sanki od püskürür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞASI

  Ağa sözündən və üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisindən düzəlib. C.Cabbarlı Sona xanıma Sonası dediyi kimi, bəzi adamlar da böyüyünə Ağası deyib

  Полностью »
 • AĞAYAR

  Ağa bizim sözdür, yar farsca “dost” deməkdir. Ağayar “ağanın dostu” deməkdir. 

  Полностью »
 • AĞBAĞIR

  İndi “qorxaq” anlamında işlədilir. Ağ ciyər (bağır) qəzəb, hiss-həyəcan mən­­bəyidir və ona qabaqlar “öfkə” deyilib

  Полностью »
 • AĞBIĞ

  Ağbuğ, ağbuğum variantları da var. Barama qurdunun xəstəliyidir: qurd şişir, belində ağ sızaqlar əmələ gəlir, irinli olur

  Полностью »
 • AĞCA

  Ağ sözü ilə bağlıdır, (Ağgül də bununla qohumdur). Qaraca, Göyçə adları da həmin qəlib üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞCAQANAD

  Qanadları ağ olduğundan belə adlanıb. 

  Полностью »
 • AĞCAQAYIN

  Ağca rəng bildirir, qayın isə “yanma” (bu, qaynamaq sözü ilə qohum­dur) deməkdir: “rəngi ağ olan və tez yanan ağac” deməkdir

  Полностью »
 • AĞCAQOVAQ

  Ağca qabıq birləşməsindən törəyib, bu ağacın qabığı ağ (gümüşü) olur. Birinci hissə ağ sözü ilə bağlıdır, qovaq isə adamın başında əmələ gələn kəpəklə

  Полностью »
 • AĞGÜL

  Qız adıdır, qoyungözü (ромашка) çiçəyinin adlarından biridir.  

  Полностью »
 • AĞĞAT

  Bu rusca крыжовник sözünün bizdəki qarşılığıdır. “Rusca-azərbaycanca lüğət”in II cildi крыжовник sözünün tərcüməsini verə bilməmiş, yalnız onu şərh et

  Полностью »
 • AĞI

  Ağu kimi də işlədilir, farsca “zəhər” deməkdir. 

  Полностью »
 • AĞI DEMƏK

  Ağ sözünün bir mənası mənbələrdə “göz yaşı” kimi izah olunub. Ağla(maq), ağı demək sözləri həmin kökdən əmələ gəlib

  Полностью »
 • AĞIL1

  Ərəb mənşəlidir, gerçəkliyin şüurda inikasının ali forması olub, insanın ətraf alə­mə münasibətini tənzimləmə qabiliyyətidir

  Полностью »
 • AĞILLI-BAŞLI

  Bu sözün əsli zərf olub (ağılla, başla iş görmək), sonra təhrif edilib və ağılla-başla kəlməsi ağıllı-başlı şəklinə düşüb

  Полностью »
 • AĞIR

  Mənbələrdə “yavaş”, “asta” mənalarını verən ağru (aquru) sözü var. Ağır-ağır hərəkət etmək ifadəsindəki ağır sözü buradan əmələ gəlib

  Полностью »
 • AĞIRLIĞIM-UĞURLUĞUM

  Sözün əsli ağırlığım, yorğunluğum kimi olub. Xalq oyun­larında, bayram mərasimlərində çox işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AĞIZ

  Qədim mənası “deşik”, “boşluq” demək olub. Bu söz tarixi baxımdan qazmaq, qazan sözləri ilə qohum ola bilər

  Полностью »
 • AĞLAMAQ

  Ağı demək, ağlamaq, sıtqamaq, yağış tipli sözlərin hamısı “su” anlamı ilə bağlıdır. Fonetik dəyişmələr nəticəsində formaca bir-birindən uzaqlaşıb: tar

  Полностью »
 • AĞLANSINMAQ

  Ağlamaq feili ilə bağlıdır. -sın (-sa) şəkilçisi adlardan feil düzəldir (ağlam-sın, gülüm-sün, su-sa-maq)

  Полностью »
 • AĞLAYIB-SITQAMAQ

  Bu söz ağlayıb-sığıtmaq kimi olub. Həm ağla, həm də sığıt kəlmələri su anlayışı ilə bağlıdır, “göz yaşı” deməkdir

  Полностью »
 • AĞLINA KEÇƏ YAMAMAQ

  Buradakı ağıl sözü, əslində, al (ön, qabaq) kəlməsinin təhrif olunmuş formasıdır. Alaçıq sözü “qabağı açıq” (qapısı olmayan) deməkdir

  Полностью »
 • AĞNAĞAZ

  Ehtiyacı təcili ödəmək üçün dəyirmanda azca dən üyütməyə “ağnağaz” deyirlər. Bu kəlmənin mənşəyi barədə bir neçə mülahizə söyləmək olar: 1

  Полностью »
 • AĞNAMAQ

  Divar uçub töküləndə deyirik: divar ağnayıb tökülür. Qədimdə ağmaq feili olub və rus dilinə “свалиться”, “склоняться”kimi tərcümə olunub

  Полностью »
 • AĞRI-ACI

  Acı sözünün qədim mənalarından biri “ağrımaq” deməkdir və qaqauz dilində indi də qalmaqdadır: onlarda “aceer ayaam” – cümləsi ayağım ağrıyır anla­mını

  Полностью »
 • AĞSOLAQ (AĞIMSOVLAQ)

  Bu söz yağı əridib içinə yumurta salmaq, sonra onu əzilmiş sarımsaq və qatıq qarışığının üstünə tökməklə alınan xörəyin adını bildirir

  Полностью »
 • AĞSU

  “Tanınmış”, “seçilmiş” mənasında ağsoy (ulusoy) sözü olub, “yüksək nəsil”, “adlı-sanlı” deməkdir. Ehtimal ki, Ağsu rayonunun adı bununla bağlıdır

  Полностью »
 • AĞUŞ

  İlkin mənası “halqa” deməkdir. İndi “qucaq” mənasında işlədilir (qolların ara­sı­na almaq). Türk mənşəli sözə oxşamır, güman edirəm ki, fars sözüdür

  Полностью »
 • AĞUZ

  Bu sözün mənası “yeni doğmuş heyvanın məmələrinin ağzına yığılmış sarı və yüksək kolorili süd, mayalanmaq südü” deməkdir

  Полностью »