Этимологический словарь азербайджанского языка

 • AXAR-BAXARLI

  Axarı türkmənlərin dəvə yunundan toxuduqları nazik və gözəl parça növüdür. Baxanda sanki adamın gözünü aparır (axıdır)

  Полностью »
 • AXÇA

  Gümüş pula verilən addır. Ağ sifətindən əmələ gəlib ( pulun rəngi ağ, yəni gümüş olduğu üçün belə deyiblər)

  Полностью »
 • AXIR

  Bu söz ərəb mənşəlidir, axirət kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, “son” deməkdir. 

  Полностью »
 • AXIR-UXUR

  Axır-axır sözünün dəyişilmiş formasıdır, “axıra qalan”, “töküntü” de­mək­dir. 

  Полностью »
 • AXİRƏT

  Axır (son) sözü ilə eyni kökə malikdir, ərəb mənşəlidir. 

  Полностью »
 • AXMAQ

  Suyun axması ağmaq kimi olub. Ağ isə “hündür” deməkdir. Su da həmişə hündürdən aşağıya axır (“su axar, çuxurunu tapar” deyirik)

  Полностью »
 • AXSAQ

  Kökü ağ kəlməsidir. Onun mənalarından biri “o tərəf-bu tərəfə əyilmə” de­mək­dir. Ağsamaq - ayağın şikəstliyi ilə bağlı olaraq, yeriş zamanı adamın əy

  Полностью »
 • AXŞAM

  Ağşam kimi yazılışı da olub. Şam günün qaranlıq, ağşam isə hələ bir qədər işıqlı (yəni ağ) dövrüdür, gecədən də bununla fərqlənir

  Полностью »
 • AXTA

  Fars dilində də işlədilir və məsdər formasında (axtən) var. Ona görə də onu alınma hesab etmək ilk baxışda təbii görünür

  Полностью »
 • AXTARMA

  1. Pendir növüdür, hərfi mənası “alt-üst etmək”, “qarışdırmaq”, “yoğur­maq” deməkdir, mənbələrdə ruscaya “перевалить” kimi tərcümə olunur

  Полностью »
 • AXUND

  Akın sözünün dəyişilmiş formasıdır. Akının ilkin mənası “savadlı”, “bacarıq­lı”, “çox bilən” demək olub

  Полностью »
 • AXUR

  Axır kimi də işlədilir, farsca “tövlə” deməkdir, bizdə mənası dəyişib.

  Полностью »
 • AİŞƏ

  Ərəbcə mənası “yaşayan” (Dursun) deməkdir. 

  Полностью »
 • AKADEMİYA

  Yunan sözüdür. Afinada yer adı ilə bağlıdır. Həmin yerdə e.ə 385-ci ildən eranın 579-cu ilinə qədər Platonun təsis etdiyi akademiya fəaliyyət göstərib

  Полностью »
 • AKIN

  Qazaxlarda müğənniyə “akın” deyirlər, “atlı gəzən” anlamını verir. Aşıq, ozan kimi bu da gəzərgi olub

  Полностью »
 • AKKAUNT

  ing. account  – hesab, qeydiyyat yazısı

  Полностью »
 • AKKLİMATİZASİYA

  lat. a – sözönü + yun. klima – iqlim

  Полностью »
 • AKKUMULYASİYA

  lat. accumulatio – toplanma

  Полностью »
 • AKROBAT

  Bu, yunan sözüdür, kəndirbaz anlamını əks etdirib, indi məna bir qədər dəyişib. 

  Полностью »
 • AKRONİM

  yun. akros – uca + yun. ony­ma – ad

  Полностью »
 • AKSİZ

  Fransız sözüdür, ilk mənası gəlir “vergisi” demək olub. İndi də “vergi” anlamı ilə bağlı işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • AKTİNOQRAF

  yun. aktis – şüa + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Полностью »
 • AKTİNOLİT

  yun. aktis – şüa + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • AKTİNOMETRİYA

  yun. aktis – şüa + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • AKTUALİZM

  lat. aktualis – müasir

  Полностью »
 • AKVAKULTUR

  lat. agua – su + lat. cultura – tərbiyəetmə, yetişdirmə

  Полностью »
 • AKVAMARİN

  lat. aqua marina – dəniz suyu

  Полностью »
 • AKVATORİYA

  lat. agua – su + lat. territorium – ərazi

  Полностью »
 • AQLOMERAT

  lat. agglomero – birləşmə, toplanma

  Полностью »
 • AQRAR

  lat. agros – tarla, əkin yeri

  Полностью »
 • AQREQAT

  lat. aggregatus – birləşdirilmiş

  Полностью »
 • AQRO...

  lat. agros – tarla, əkin yeri

  Полностью »
 • AQROMEŞƏMELİORASİYA

  lat. agros – tarla, əkin yeri + lat. melioratio – yaxşılaşdırma

  Полностью »
 • AQROMETEOROLOGİYA

  yun. agros – tarla, əkin yeri + yun. meteora – atmosfer hadisələri + yun. logos – elm

  Полностью »
 • AQRONOMİYA

  lat. agros – tarla, əkin yeri + yun. nomos – qanun

  Полностью »
 • AQROSENOZ

  lat. agros – tarla, əkin yeri + lat. koinos – ümumi

  Полностью »
 • AQROTEXNİKA

  lat. agros – tarla, əkin yeri + yun. teknikos – bacarıq, ustalıq

  Полностью »
 • AQŞİN

  Sarışın qəlibi üzrə ağ sifətindən əmələ gəlib, sonra isimləşib (ada çevrilib). 

  Полностью »
 • AL1

  Dilimizdə “Sənə al da geysən, yaraşır, şal da geysən” cümləsi var. Al sözü “na­rıncı (оранжевый) rəngdə olan ipək parça” deməkdir

  Полностью »
 • AL-ƏLVAN

  Al “qırmızı”dır, “əlvan”, “parlaq”, “bəzəkli” anlamını əks etdirir. 

  Полностью »
 • ALA1

  Dilimizdə alaca, ala-bula, ala (пегий) sözləri var. Al sözü tarixən ağ sözü ilə ey­ni olub. Ala kəlməsinin mənasinda həmişə “ağ”anlamı da mövcuddur: a

  Полностью »
 • ALA-ÇULA

  Sinonimlər birləşməsidir, hər iki sözün mənası “yarımçıq” deməkdir. 

  Полностью »
 • ALACA

  “Açıq-kürən” (светло-рыжий) deməkdir. “Koroğlu”da “Bir atı var alaca...” sözləri mövcuddur, öz sözümüzdür

  Полностью »
 • ALAÇIQ

  Sözün al hissəsi alın sözü ilə qohumdur. Mənası “qabaq”, “ön tərəf” de­məkdir. Açıq isə elə indi də işlətdiyimiz kəlmədir, “bağlı olmayan” deməkdir

  Полностью »
 • ALAF

  Ərəbcə əsli ələfdir, “yem” deməkdir. Əllaf sözü ilə qohumdur. 

  Полностью »
 • ALAGÖZ

  “İri və cazibəli göz” deməkdir. Qarasından ağı artıq olan gözə “ağ göz” de­yirlər. Ala sözünün “ağ” mənası mənbələrdə qeydə alınıb

  Полностью »
 • ALAĞIZLANMAQ

  Azca xörək yeməklə mədəni sakitləşdirməyə respublikanın bəzi rayonlarında “alağızlanmaq” deyirlər. Güman edirəm ki, söz al (aldatmaq) və ağız kəlmələr

  Полностью »
 • ALAKEŞ

  Sözün birinci hissəsi bizimkidir, alaq kəlməsi ilə bağlıdır, keş farsca “çəkən” deməkdir. Toxanın bir növünə “alakeş” deyirlər

  Полностью »
 • ALAKOL

  Tovuzda kənd adıdır. İki yozumu var: 1. Kolluq sahə.  2. Geniş düzənlik. Ala (al) feili “geniş olmaq” mənasında işlənib

  Полностью »
 • ALAQARIN

  Ala sözünün bir mənası “yarımçıq” deməkdir. Alaqarın “doyunca ye­mə­mək”, “yarımçıq, az yemək” deməkdir

  Полностью »