Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KÜÇƏDƏN AYAĞI YIĞILMAQ

  bax: ayağı yığılmaq.

  Tam oxu »
 • KÜÇƏLƏRDƏ İT DÖYMƏK

  avaralanmaq, işsiz olmaq, veyil-veyil gəzmək; ~ it döymək.

  Tam oxu »
 • KÜÇƏLƏRƏ SALMAQ

  didərgin, sərgərdan etmək; ~ evsiz-eşiksiz qoymaq.

  Tam oxu »
 • KÜL BAŞINA

  narazılıq, qınaq ifadə edən qarğış.

  Tam oxu »
 • KÜLƏ DÖNMƏK

  çox əziyyət çəkmək, həddindən artıq əzab çəkmək.

  Tam oxu »
 • KÜLƏK HANSI YANA ƏSSƏ, O YANA ƏSMƏK

  əqidəsi olmamaq, dəyişən vəziyyətə uyğunlaşmaq, fikrində sabit olmamaq.

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ GÜNDƏ XIRMAN SOVURMAQ

  uyğun olmayan vaxtda və yerdə səmərəsiz işlə məşğul olmaq; nəyi nə vaxt etməyi bilməmək.

  Tam oxu »
 • KÜLƏYİ DƏYMƏK

  az da olsa təsiri olmaq, təsir etmək.

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT BASMAQ

  çox uşağı olmaq, ailəsi böyük olmaq.

  Tam oxu »
 • KÜLLÜYÜ GÖYƏ SOVRULMUŞ

  yurdu-yuvası dağılmış, xaraba qalmış, ata ocağı, yeri-yurdu viran olmuş.

  Tam oxu »
 • KÜLÜNG ÇALMAQ

  çox işləmək, çalışmaq, əziyyətə qatlaşmaq; ~ zəhmət çəkmək, can qoymaq, dəridən-qabıqdan çıxmaq, sümük sındırmaq

  Tam oxu »
 • KÜLÜNGÜ DAŞA DƏYMƏK

  işi gətirməmək, istəyi alınmamaq, uğursuzluğa düçar olmaq; ~ oxu daşa dəymək, oxu boşa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • KÜLÜNÜ GÖYƏ SOVURMAQ

  tamamilə məhv etmək, darmadağın etmək; ~ axırına çıxmaq, kökünü kəsmək (qazımaq).

  Tam oxu »
 • KÜNCƏ SIXMAQ (QISNAMAQ)

  birini çıxılmaz vəziyyətə salmaq, sıxışdırmaq, nəyəsə məcbur etmək; ~ qaloşa oturtmaq (qoymaq), boğazına çökmək, divara dirəmək (qısnamaq)

  Tam oxu »
 • KÜNDƏSİ KÜT GETMƏK (GƏLMƏK)

  işləri alınmamaq, əl atdığı işlər boşa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • KÜP DİBİNDƏ YATMAQ

  bax: küpünə girmək.

  Tam oxu »
 • KÜPÜNƏ GİRMƏK

  daim sərxoş olmaq, həddindən artıq spirtli içki içmək, içki aludəçisi olmaq; ~ küp dibində yatmaq.

  Tam oxu »
 • KÜRƏK ÇEVİRMƏK

  bax: arxa çevirmək.

  Tam oxu »
 • KÜRƏK-KÜRƏYƏ VERMƏK

  bir-birinə arxalanmaq, əlbir olmaq, köməkləşmək; ~  arxa-arxaya vermək, çiyin-çiyinə vermək.

  Tam oxu »
 • KÜRƏYİ YERƏ GƏLMƏK

  basılmaq, məğlub olmaq, təslim olmaq; ~ əlinin arxasını (dalını) yerə qoymaq, arxası yerə gəlmək (dəymək)

  Tam oxu »
 • KÜRƏYİNDƏ ƏL OLMAQ

  arxası, himayədarı, köməyi olmaq.

  Tam oxu »
 • KÜRƏYİNDƏN ÇIXARMAQ

  etdiyi hərəkətə, vurduğu zərərə görə cəzalandırmaq; ~ qabırğasından çıxarmaq, əvəzini çıxmaq, acıq çıxmaq, heyif çıxmaq

  Tam oxu »
 • KÜRƏYİNİ YERƏ QOYMAMAQ (VERMƏMƏK)

  bax: arxasını yerə verməmək.

  Tam oxu »
 • KÜRƏYİNİ YERƏ VURMAQ (QOYMAQ)

  bax: arxasını yerə vurmaq (qoymaq).

  Tam oxu »
 • KÜRKÜNƏ BİRƏ DOLMAQ

  bax: kürkünə birə düşmək.

  Tam oxu »
 • KÜRKÜNƏ BİRƏ DÜŞMƏK

  narahatlıq, qorxu, həyəcan keçirmək; ~ əl-ayağa düşmək, təşvişə düşmək.

  Tam oxu »
 • KÜRKÜNƏ BİRƏ SALMAQ

  qorxutmaq, həyəcanlandırmaq; ~ canına qorxu (lərzə, od) salmaq.

  Tam oxu »
 • KÜRKÜNÜ SUDAN ÇIXARMAQ

  bax: çulunu sudan çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • KÜRÜ DİPLOMATİYASI

  siyasi maraqları təmin etmək üçün rüşvət (bahalı hədiyyələr, o cümlədən balıq kürüsü) verməklə xarici siyasi xadimləri və diplomatları ələ almaq; ~ do

  Tam oxu »
 • KÜSÜ SAXLAMAQ

  bir-biri ilə danışmamaq, küsülü vəziyyəti davam etdirmək, dindirməmək, danışdırmamaq.

  Tam oxu »
 • KÜT GETMƏK

  1. Xəmirin təndirin divarından qopub od və ya kül üstünə düşməsi; 2. Yorğunluqdan tez və bərk yatmaq, tez yuxuya getmək

  Tam oxu »
 • KÜTÜMÜZ DƏ VAR, İTİMİZ DƏ

  “qızı kənara vermərik” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KÜY DÜŞMƏK

  həyəcanlı xəbər yayılmaq, səs-küy, həyəcan, vahimə və təlaş yaranmaq, şayiə yayılmaq.

  Tam oxu »
 • KÜYƏ BASMAQ (SALMAQ)

  bir məsələni hay-küylə şişirtmək, mübaliğə ilə danışmaq; ~ gopa basmaq, hay basmaq (salmaq, vurmaq).

  Tam oxu »
 • KÜYƏ GETMƏK

  hər deyilən sözə uymaq, tez inanmaq.

  Tam oxu »
 • QAB DİBİ YALAMAQ

  yaltaqlanmaq, yaltaqlıqdan bəhrələnmək; ~ qazan dibi yalamaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA APARMAQ

  yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞA ATMAQ

  bax: qabağa salmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA ÇƏKMƏK

  etimad göstərmək, vəzifə vermək, vəzifəsini artırmaq, inkişafı üçün imkan yaratmaq; ~ qapı açmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA DURMAQ

  hansısa işin icrasını və ya məsuliyyətini üzərinə götürmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞA DÜŞMƏK

  1. Rəhbərlik etmək, bələdçilik etmək; ~ yol göstərmək.  2. Nəzərdə tutulduğundan, gözlənildiyindən çox qazanc götürmək; ~ irəli düşmək

  Tam oxu »
 • QABAĞA GETMƏK

  irəliləmək, inkişaf etmək, artmaq; qabaqlamaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA QAÇMAQ

  tələsmək, qabaqlamağa çalışmaq, irəliyə can atmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA SALMAQ

  1. Gəlir gətirmək, maddi cəhətdən qazandırmaq.  2. Bir işi tezləşdirmək; ~ irəli atmaq, qabağa atmaq

  Tam oxu »
 • QABAĞA VERMƏK

  məsuliyyəti, cavabdehliyi boynuna qoymaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞI AÇILMAQ

  çoxlu, kütləvi şəkildə gəlməyə başlamaq, axışıb gəlmək, getdikcə çoxalmaq; ~ ağzı açılmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA ÇIXMAQ

  1. Səfərdən gələn adamı qarşılamaq; hörmət əlaməti olaraq qonağı kandarda qarşılamaq; güc tətbiq edənin qarşısına çıxmaq, ondan çəkinməmək

  Tam oxu »
 • QABAĞINA DAŞ DIĞIRLAMAQ (YUMALAMAQ)

  bax: qabağına kötük itələmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA DÜŞMƏK

  başçılıq etmək; ~ yol göstərmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA KEÇMƏK

  əksinə, ziddinə olmaq.

  Tam oxu »