Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KİÇİK ÇİLLƏNİN OĞLAN VAXTI

  qışın ən soyuq çağı.

  Tam oxu »
 • KİF ATMAQ (BAĞLAMAQ)

  üstü kiflə örtülmək, kiflənmək.

  Tam oxu »
 • KİM KİMƏDİR

  heç kimin vecinə deyil, heç kimi maraqlandırmır; hərc-mərclik, qarışıqlıq, dolaşıqlıq, özbaşınalıq haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • KİMİN ƏLİNİN KİMİN CİBİNDƏ OLDUĞU BİLİNMƏMƏK

  hakimiyyətsizlik, qarışıqlıq, xaos, qeyri-müəyyənlik; ~ ara qarışmaq, ara qarışdı, məzhəb itdi, it yiyəsini tanımır

  Tam oxu »
 • KİN SAXLAMAQ

  kinli olmaq, ədavəti unutmamaq; ~ ədavət bəsləmək.

  Tam oxu »
 • KİRDARDAN DÜŞMƏK

  artıq heç bir işə yaramamaq, yararsız hala gəlmək.

  Tam oxu »
 • KİRDARI GƏLMƏMƏK

  hövsələsi çatmamaq, səbri, həvəsi olmamaq.

  Tam oxu »
 • KİRDARINI KƏSMƏK

  bezdirmək, hövsələdən çıxartmaq.

  Tam oxu »
 • KİRPİKLƏRİ İLƏ YOLLARI DARAMAQ

  birinin yolunu gözləmək; ~ gözü yolda qalmaq, gözünün kökü saralmaq.

  Tam oxu »
 • KİRPİYİ İLƏ OD GÖTÜRMƏK

  əziyyətlərə qatlaşmaq, əzablı illər yaşamaq, ağır, məşəqqətli günlər keçirmək.

  Tam oxu »
 • KİSƏDƏN GETMƏK

  itirmək, itki vermək; ~ ziyan çəkmək (dəymək), əldən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • KİSƏSİNƏ DAŞ ATMAQ

  pulu tez xərcləmək, sağa-sola sərf etmək.

  Tam oxu »
 • KİSƏSİNİN AĞZINI AÇMAQ

  çox pul xərcləmək, səxavət göstərmək.

  Tam oxu »
 • KİŞİ QIRIĞI

  oğlan uşağına fərəh və nəvazişlə deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KİŞİLİYİ ÇATMAMAQ

  cəsarəti olmamaq, qorxmaq, çəkinmək.

  Tam oxu »
 • KİŞİLİYİNƏ SIĞIŞDIRMAMAQ

  hər hansı pis əməli özünə layiq bilməmək, namərdlik, nakişilik etməmək.

  Tam oxu »
 • KİŞNƏRTİ SALMAQ

  uğuldamaq; ~ qışqırıq qoparmaq.

  Tam oxu »
 • KİTABI BAĞLANMAQ

  haqqında mənfi qərar verilmək, məsələsi həll olunmaq; ~ işi bitmək, kəlmeyi-şəhadəti oxunmaq, zurnası çalınmaq, eşşəyi ölmək

  Tam oxu »
 • KONTURU QURTARMAQ

  slenq. susmaq, danışmağa sözü olmamaq; həyat enerjisi tükənmək.

  Tam oxu »
 • KOR ATI MİNİB KÖNDƏLƏN ÇAPMAQ

  özbaşınalıq etmək, sözünün, hərəkətinin yerini bilməmək, yersiz işlərə vaxt sərf etmək, hər yana baş soxmaq

  Tam oxu »
 • KOR ƏLİNƏ AĞAC VERMƏK

  pislik edə biləcək birinin əlinə fürsət vermək; ~ dəlinin əlinə dəyənək vermək, dəlinin yadına daş salmaq

  Tam oxu »
 • KOR QALMAQ (OLMAQ)

  məlumatsız, savadsız və nadan olmaq.

  Tam oxu »
 • KOR QOYMAQ

  dağıtmaq, puç etmək, heç eləmək; ~ xaraba qoymaq.

  Tam oxu »
 • KORLAR ŞƏHƏRİNDƏ AYNA SATMAQ

  yersiz və uyğunsuz iş görmək, sözünün, hərəkətinin yerini bilməmək.

  Tam oxu »
 • KORLUQ ÇƏKMƏK

  ehtiyac, maddi sıxıntı içində yaşamaq, ağır günlər keçirmək, nəyəsə çox ehtiyacı olmaq.

  Tam oxu »
 • KORLUQ VERMƏMƏK

  hər şeylə təmin etmək, ehtiyaclarını ödəmək.

  Tam oxu »
 • KÖÇ DÜŞMƏK (SALMAQ)

  bir yerdə müvəqqəti yurd salmaq, müvəqqəti məskunlaşmaq, yaşamaq.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ BAYATI

  hər kəsə bəlli olan, dəfələrlə təkrarlanmış, çeynənmiş; gülünc bəhanə; ~ çağırılmış bayatı.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ BAZARA TƏZƏ NIRX QOYMAQ

  köhnə qaydaları pozmaq, zahirən yenilik yaratmaq istəmək; ~ təzə dəllək çıxıb, kəkili yandan qoyur.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAMAM, KÖHNƏ TAS

  bir şeyin dəyişmədiyini, yenilik və irəliləyişin olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAVA BURNUNDA QALIB

  keçmiş qaydalarla hərəkət edən; haçansa olmuş bir şeyi unutmayan, onun həsrəti ilə yaşayan adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAVA ÇALMAQ

  hər kəsə bəlli olanı təkrar etmək.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ KÜLLÜKLƏRİ EŞƏLƏMƏK

  bax: köhnə palan içi sökmək (eşələmək).

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ QURD

  bax: qoca qurd.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ QVARDİYA

  sınaqdan çıxmış, hər hansı işdə böyük təcrübəsi olan adamlar haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ PALAN İÇİ SÖKMƏK (EŞMƏK)

  unudulmuş, yaddan çıxmış bir hadisəni, pis işi, nöqsanları xatırlamaq; ~ keçmişi qurdalamaq, köhnə küllükləri eşələmək

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ YARASINI TƏZƏLƏMƏK

  bax: yarasını təzələmək.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏDƏN VURUB TƏZƏDƏN ÇIXMAQ

  danışıqda hər şeyi bir-birinə qatmaq.

  Tam oxu »
 • KÖK SALMAQ

  1. Bir yеrdə məskən sаlmаq, bərkimək, yerini möhkəm eləmək, daimi yerləşmək; ~ binə salmaq.  2. Möhkəmlənmək, ürəklərdə özünə yer eləmək, yaşamaq, unu

  Tam oxu »
 • KÖKDƏN DÜŞMƏK

  boşalmaq, formasını itirmək.

  Tam oxu »
 • KÖKS ÖTÜRMƏK

  fikirdən, qəm-qüssədən, dərddən və s. hislərin təsirindən dərindən nəfəs almaq; ~ ah çəkmək.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ DAĞLAMAQ

  ağır mənəvi zərbə vurmaq, yandırıb-yaxmaq.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ GƏRMƏK

  qorxmadan özünü qabağa vermək, müqavimət göstərmək; ~ sinə gərmək, sinəsini sipər (qalxan) etmək.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ SİPƏR (QALXAN) ETMƏK

  bax: sinəsini sipər (qalxan) etmək.

  Tam oxu »
 • KÖKÜNDƏN BALTALAMAQ (QAZIMAQ)

  təməlindən məhv etmək, əsasını sarsıtmaq, məhv etməyə çalışmaq; ~ baltanı dibindən (kökündən) vurmaq

  Tam oxu »
 • KÖKÜNDƏN VURMAQ

  bir məsələ ilə bağlı tutarlı söz demək, kəsərli cavab vermək.

  Tam oxu »
 • KÖKÜNƏ ÇATMAQ (YETMƏK)

  əsasını, mahiyyətini bilmək, dərindən öyrənmək; ~ kainatına çıxmaq (çatmaq).

  Tam oxu »
 • KÖKÜNƏ DAŞ ATMAQ

  bir şeyi qurtarmaq, məhv etmək, tamamilə axırına çıxmaq, israfçılığa yol vermək; ~ axırına çıxmaq, süpürgə çəkmək, dibinə daş atmaq, damazlığını kəsmə

  Tam oxu »
 • KÖKÜNÜ KƏSMƏK (QAZIMAQ)

  tamamilə, yerli-dibli məhv etmək, yox etmək; ~ nəslini kəsmək, kökünü yer üzündən kəsmək, külünü göyə sovurmaq, axırına çıxmaq

  Tam oxu »
 • KÖKÜNÜ YER ÜZÜNDƏN KƏSMƏK

  bax: kökünü kəsmək (qazımaq).

  Tam oxu »