Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK

  mənasız, nəticəsi olmayan faydasız işlə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT

  rəva bilinmədiyi halda nəyi isə öz vəsaiti hesabına əldə edən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇƏL SUYA GETMƏZ

  “məni heç cür aldada bilməzsən”, “razılaşmaram” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇİ AĞACA ÇIXANDA

  heç vaxt; ~ dəvənin quyruğu yerə dəyəndə, qum göyərəndə.

  Tam oxu »
 • KEÇİ CAN HAYINDA, QƏSSAB PİY AXTARIR

  çətin vəziyyətə düşmüş adamdan bir şey istəyərkən işlədilən ifadə; ~ mən nə haydayam, sən nə hayda.

  Tam oxu »
 • KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ

  1. Bir şeyi dəyər-dəyməzinə, çox ucuz qiymətə satmaq.  2. Yaxın adamına, mənsub olduğu düşərgəyə xəyanət etmək

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ DAĞILMAQ

  qəzəbi, hirsi soyumaq; ~ cini yatmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ GƏLMƏK

  birdən-birə kefi pozulmaq, hər şeydən qıcıqlanmaq, əsəbi və gərgin olmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ SUDAN KEÇİRTMƏK

  bir bəlanın içindən qəzasız, itkisiz qurtulmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİ BOSTANA BURAXMAQ

  zərər vurmaq, sıradan çıxarmaq, korlamaq; acgözlük etmək, əlinə keçəni qamarlamaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİ KEÇİ, QOYUNU QOYUN AYAĞINDAN ASMAQ

  hərəni öz əməlinə, işinə görə qiymətləndirmək.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR

  havanın hədsiz dərəcədə soyuq, şaxtalı olduğunu bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇMİŞİ QURDALAMAQ

  nə vaxtsa olmuş, yaddan çıxmış bir hadisəni, xüsusən  nöqsanları axtarıb araşdırmaq; ~ köhnə küllükləri eşələmək, köhnə palan içi sökmək (eşmək)

  Tam oxu »
 • KEF ÇƏKMƏK

  vaxtını əyləncələrə, içki məclislərinə, eyş-işrətə sərf etmək, dərd-qəmdən uzaq olmaq; ~ kefini sürmək

  Tam oxu »
 • KEF VERMƏK

  nəşələndirmək, şənləndirmək, əyləndirmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ AÇILMAQ

  şadlanmaq, əhvalı yaxşılaşmaq; ~ aynası açılmaq, könlü açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi durmaq (gəlmək), kefi kökəlmək, nəşəsi durulmaq

  Tam oxu »
 • KEFİ ALA BULUDA QALXMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ ALÇI DURMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ DOXSAN DOQQUZ VURMAQ

  şadlanmaq, əhvalı yüksəlmək, əhvali-ruhiyyəsi yüksək səviyyəyə çatmaq; ~ kefi ala buluda qalxmaq, kefi durmaq (gəlmək), kefi kökəlmək, kefi fıştırıq ç

  Tam oxu »
 • KEFİ DURMAQ (GƏLMƏK)

  həvəslənmək, yüksək əhvalda olmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi istəmək, kefi kökəlmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ FIŞTIRIQ ÇALMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ İSTƏMƏK

  arzulamaq, arzusunda olmaq; ~ ürəyi istəmək, kefi durmaq (gəlmək).

  Tam oxu »
 • KEFİ KORLANMAQ (POZULMAQ)

  dilxor olmaq; ~ əhvalı pozulmaq, nəşəsi qaçmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖK

  şad, nəşəli, şən; ~ kefi saz, kefi kök, damağı çağ.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖK, DAMAĞI ÇAĞ

  bax: kefi kök.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖKƏLMƏK

  şadlanmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi gəlmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ SAZ

  bax: kefi kök.

  Tam oxu »
 • KEFİNDƏN QALMAMAQ

  daim kef, nəşə içərisində yaşamaq, heç nəyi vecinə almamaq.

  Tam oxu »
 • KEFİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)

  inciməsinə səbəb olmaq, incitmək; ~ qəlbinə dəymək (toxunmaq), kefinə soğan doğramaq, qanını qaraltmaq

  Tam oxu »
 • KEFİNƏ SOĞAN DOĞRAMAQ

  dilxor etmək; ~ qanını qaraltmaq, kefinə dəymək (toxunmaq), burnundan gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »
 • KEFİNİ AÇMAQ

  nəşələndirmək, əyləndirmək, qəm-kədərdən uzaqlaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİNİ POZMAQ

  dilxor etmək; ~ qanını qaraltmaq, halını pozmaq, halını qatmaq, nəşəsini pozmaq, əhvalını korlamaq, damağına dəymək

  Tam oxu »
 • KEFİNİ POZMAMAQ

  heç nəyi vecinə almamaq, əhəmiyyət verməmək, narahatlıq keçirməmək; ~ tükü də tərpənməmək.

  Tam oxu »
 • KEFİNİ SÜRMƏK

  bax: kef çəkmək.

  Tam oxu »
 • KEFİNİN QAZ QAQQILDADAN VAXTI

  əhvalının çox yaxşı olduğu vaxt.

  Tam oxu »
 • KEŞİŞƏ SÖYÜRƏM?

  “elə mən də sən deyəni deyirəm” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KƏBİNLƏRİ GÖYDƏ KƏSİLMƏK

  bir-biri üçün yaranmaq, hər cəhətdən bir-birinə uyğun, bab olmaq, evlənmələri, qovuşmaları uyğun və real olmaq

  Tam oxu »
 • KƏF GƏLMƏK

  aldatmaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), kələk gəlmək.

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİ SARALMAMIŞ

  ölümündən az müddət keçmiş.

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİ YIRTMAQ

  ağır, təhlükəli xəstəlikdən qurtarmaq; təhlükədən xilas olmaq; ~ o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq), ölümdən dönmək (qayıtmaq)

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİNİ BOYNUNA DOLAMAQ

  ölüm riskinə baxmadan mübarizəyə girişmək; ~ ölümü gözə almaq, ölümü gözünün altına almaq.

  Tam oxu »
 • KƏKLİYİ AZMAQ

  çox və qarışıq yeməkdən mədəsi ağrımaq, mədəsində köp əmələ gəlmək, özünü narahat hiss etmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ DOLAŞDIRMAQ

  işləri bir-birinə qatmaq, əngəl yaratmaq; ~ kələfin ucunu itirmək, aləmi bir-birinə qatmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ DOLAŞMAQ

  bax: işi çətinə düşmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ QARIŞMAQ

  vəziyyəti xarablaşmaq, ağırlaşmaq, əhvalı daha da pozulmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU ƏLƏ KEÇİRMƏK

  bax: kələfin ucunu tapmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU İTİRMƏK

  pis vəziyyətə düşmək, hadisələrdən baş açmamaq, nə edəcəyini bilməmək, dolaşıb-qalmaq; ~ kələfi dolaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU TAPMAQ

  bir işin izinə düşüb kökünü, səbəbini tapmaq, nəyisə aydınlaşdırmağa başlamaq; ~ kələfin ucunu ələ keçirmək

  Tam oxu »
 • KƏLƏK GƏLMƏK

  məqsədinə çatmaq üçün yalan danışmaq, aldatmaq, gizli plan hazırlamaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), hiyləyə əl atmaq, fənd işlətmək, kəf gəlmək, doqquzl

  Tam oxu »
 • KƏLƏK İŞLƏTMƏK

  bax: kələk gəlmək.

  Tam oxu »