Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KƏBİNLƏRİ GÖYDƏ KƏSİLMƏK

  bir-biri üçün yaranmaq, hər cəhətdən bir-birinə uyğun, bab olmaq, evlənmələri, qovuşmaları uyğun və real olmaq

  Tam oxu »
 • KƏF GƏLMƏK

  aldatmaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), kələk gəlmək.

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİ SARALMAMIŞ

  ölümündən az müddət keçmiş.

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİ YIRTMAQ

  ağır, təhlükəli xəstəlikdən qurtarmaq; təhlükədən xilas olmaq; ~ o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq), ölümdən dönmək (qayıtmaq)

  Tam oxu »
 • KƏFƏNİNİ BOYNUNA DOLAMAQ

  ölüm riskinə baxmadan mübarizəyə girişmək; ~ ölümü gözə almaq, ölümü gözünün altına almaq.

  Tam oxu »
 • KƏKLİYİ AZMAQ

  çox və qarışıq yeməkdən mədəsi ağrımaq, mədəsində köp əmələ gəlmək, özünü narahat hiss etmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ DOLAŞDIRMAQ

  işləri bir-birinə qatmaq, əngəl yaratmaq; ~ kələfin ucunu itirmək, aləmi bir-birinə qatmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ DOLAŞMAQ

  bax: işi çətinə düşmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİ QARIŞMAQ

  vəziyyəti xarablaşmaq, ağırlaşmaq, əhvalı daha da pozulmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU ƏLƏ KEÇİRMƏK

  bax: kələfin ucunu tapmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU İTİRMƏK

  pis vəziyyətə düşmək, hadisələrdən baş açmamaq, nə edəcəyini bilməmək, dolaşıb-qalmaq; ~ kələfi dolaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KƏLƏFİN UCUNU TAPMAQ

  bir işin izinə düşüb kökünü, səbəbini tapmaq, nəyisə aydınlaşdırmağa başlamaq; ~ kələfin ucunu ələ keçirmək

  Tam oxu »
 • KƏLƏK GƏLMƏK

  məqsədinə çatmaq üçün yalan danışmaq, aldatmaq, gizli plan hazırlamaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), hiyləyə əl atmaq, fənd işlətmək, kəf gəlmək, doqquzl

  Tam oxu »
 • KƏLƏK İŞLƏTMƏK

  bax: kələk gəlmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏK QURMAQ

  iz azdırmaq, başqalarını aldatmaq üçün gizli plan qurmaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), kələk gəlmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏYƏ DÜŞMƏK

  hiyləyə aldanmaq; ~ tora düşmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏYƏ SALMAQ

  cəncəlli işə, qalmaqala salmaq; ~ işə salmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏYİ BAŞ TUTMAMAQ

  planı həyata keçməmək, niyyəti alınmamaq, hiyləsi, kələyi boşa çıxmaq; ~ kələyinin üstü açılmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLƏYİ KƏSİLMƏK

  yorulmaq, üzülmək; ~ əldən düşmək, taqətdən düşmək, heydən düşmək, nəfəsi kəsilmək.

  Tam oxu »
 • KƏLƏYİNİ KƏSMƏK

  çox yormaq, zəiflətmək; ~ əziyyət vermək, əldən salmaq, əldən-ayaqdan salmaq, əldən-dildən salmaq, haldan salmaq, taqətdən salmaq, əhədini kəsmək, nəf

  Tam oxu »
 • KƏLƏYİNİN ÜSTÜ AÇILMAQ

  bax: üstü açılmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏ ATMAQ

  etiraz etmək, narazılıq bildirmək; ~ buynuz çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏ-KƏLLƏYƏ GƏLMƏK

  döyüşmək, vuruşmaq; toqquşmaq, mübahisə etmək, dirəşmək; ~ baş-başa gəlmək.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏÇARXA ÇIXMAQ

  ifrat həddə çatmaq, həddi aşmaq, həddən artıq çox olmaq; ~ kəlləçarxa vurmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏÇARXA VURMAQ

  bax: kəlləçarxa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏNİ YERƏ ATMAQ

  yatmaq, tez yuxuya getmək.

  Tam oxu »
 • KƏLLƏNİ YERƏ QOYMAQ

  1. Yıxılıb yatmaq, yuxulamaq.  2. Ölmək (pis adam haqqında).

  Tam oxu »
 • KƏLLƏPAÇA SUYUNDAN ÖTRÜ HÖVSANA GETMƏK

  mənasız, kiçik bir işdən ötrü uzağa gedən, heç nəyə görə böyük məsafə qət edən adamlar haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • KƏLMEYİ-ŞƏHADƏTİ OXUNMAQ

  haqqında mənfi qərar verilmək, məsələsi həll olunmaq; ~ kitabı bağlanmaq, işi bitmək, fatihəsi oxunmaq (verilmək)

  Tam oxu »
 • KƏLMƏ KƏSMƏK

  danışmaq, söhbətləşmək, ünsiyyətə girmək.

  Tam oxu »
 • KƏLMƏSİNİ AĞZINDA QOYMAQ

  bax: sözünü kəsmək.

  Tam oxu »
 • KƏM BAXMAQ

  pis nəzərlə baxmaq, bədxahcasına yanaşmaq.

  Tam oxu »
 • KƏMƏNDƏ DÜŞMƏK

  tutulmaq, ilişmək, dolaşmaq, hiylənin qurbanı olmaq; ~ ələ keçmək, tələyə düşmək, tora düşmək, pəncəsinə keçmək, pəncəsinə düşmək

  Tam oxu »
 • KƏMƏNDƏ KEÇMƏK

  bax: kəməndə düşmək.

  Tam oxu »
 • KƏMƏNDƏ SALMAQ

  hiylə ilə tutmaq; ~ tora salmaq.

  Tam oxu »
 • KƏMƏR BAĞLAMAQ

  ayıq-sayıq olmaq, əmrə hazır vəziyyətə gəlmək; hazır olmaq, müntəzir dayanmaq.

  Tam oxu »
 • KƏMƏRBƏSTƏ DURMAQ

  əmrə müntəzir dayanmaq, hazır durmaq.

  Tam oxu »
 • KƏMƏRİ SIXMAQ

  qənaət etməyə başlamaq; məhrumiyyətlərə hazır olmaq; ~ toqqanı sıxmaq.

  Tam oxu »
 • KƏMƏRİN ALTINI BƏRKİTMƏK

  bax: toqqanın altını bərkitmək.

  Tam oxu »
 • KƏMSİYİNİ ÇEYNƏMƏK

  hirsindən, qəzəbindən boğulmaq, bərk hirslənmək, qəzəblənmək.

  Tam oxu »
 • KƏMSİYİNİ QIRMAQ

  həddi keçmək; ~ həddini aşmaq.

  Tam oxu »
 • KƏNAR DURMAQ

  bir işə qarışmamaq, qoşulmamaq, iştirak etməmək, məsuliyyətdən qaçmaq; ~ əlini çəkmək, yaxasını qırağa (kənara) çəkmək, özünü qırağa (kənara) çəkmək,

  Tam oxu »
 • KƏNAR GƏZMƏK (DOLANMAQ)

  özünü uzaq tutmaq, yaxınlıq göstərməmək, əlaqəni kəsmək; ~ kandarına ayaq basmamaq.

  Tam oxu »
 • KƏNARA ÇƏKİLMƏK

  məsuliyyət altına girməmək, uzaq durmaq; ~ başını ağrıtmamaq.

  Tam oxu »
 • KƏNARA ÇIXMAQ

  1. Əsas məsələdən, söhbətdən və s.-dən uzaqlaşmaq.  2. Qaydalara riayət etməmək, həddi keçmək.

  Tam oxu »
 • KƏNARA QOYMAQ

  nəzərə almamaq, diqqət yetirməmək; başqa bir məsələyə vaxt ayırmaq.

  Tam oxu »
 • KƏNDİRİ KƏSİLMƏK

  uğursuzluqla üzləşmək; planları alt-üst olmaq.

  Tam oxu »
 • KƏNDİRİNİ KƏSMƏK

  bax: ipini kəsmək.

  Tam oxu »
 • KƏNƏK QOZ

  bax: cökə pazı.

  Tam oxu »
 • KƏSDİYİ BAŞA SORĞU-SUAL YOXDUR

  böyük səlahiyyət sahibi olmaq, çox ötkəm və nüfuzlu olmaq.

  Tam oxu »