Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QƏBİR QAZMAQ

  birinin əleyhinə işləmək, birini bədbəxt etmək üçün gizlində tədbir görmək; ~ quyu qazmaq.

  Tam oxu »
 • QƏBRİ QAZILMAQ

  ölümünə az qalmaq, ölümü yaxınlaşmaq; cəzalanması labüd olmaq; ~ fatihəsi oxunmaq (verilmək), işi bitmək

  Tam oxu »
 • QƏBRİ OD TUTUB YANMAQ

  ölən birinin ruhunun yaxınları tərəfindən edilən bir hərəkətə görə inciməsi, narahat olması.

  Tam oxu »
 • QƏBRİNİ GÖTÜRMƏK

  məzarın düzəldilməsini sona çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • QƏDDİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)

  bax: beli bükülmək.

  Tam oxu »
 • QƏDDİNİ DÜZƏLTMƏK

  maddi cəhətdən vəziyyətini yaxşılaşdırmaq; ~ özünə gəlmək.

  Tam oxu »
 • QƏDDİNİ ƏYMƏK (BÜKMƏK)

  bədbəxt etmək, sarsıtmaq.

  Tam oxu »
 • QƏDƏM BASMAQ

  gəlmək, daxil olmaq; ~ ayaq basmaq; başlamaq.

  Tam oxu »
 • QƏDİR AĞACI ƏKƏRLƏR

  özünə qarşı hörmət tələb edən, öz qədir-qiymətindən danışan adamlara kinayə ilə deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QƏDRİNİ BİLMƏK

  layiqincə qiymətləndirmək; ~ qiymət vermək.

  Tam oxu »
 • QƏFƏSDƏ SAXLAMAQ

  azadlığını, sərbəstliyini əlindən almaq, hərəkət etməsinə imkan verməmək; ~ dörd divar arasında saxlamaq

  Tam oxu »
 • QƏFƏSƏ DÜŞMƏK

  tutulmaq; ~ tora düşmək.

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT YUXUSUNA GETMƏK

  ətrafında baş verənlərdən bixəbər olmaq, cərəyan edən hadisələrə diqqət yetirməmək.

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT YUXUSUNDAN AYILMAQ (OYANMAQ)

  dərk etməyə başlamaq, ayılmaq, fəaliyyətə, hərəkətə gəlmək, yaxşı-yamanı ayırd etmək; ~ gözü açılmaq

  Tam oxu »
 • QƏHƏR TUTMAQ

  duyğulanmaq, həyəcanlanmaq, boğularaq ağlamaq istəmək.

  Tam oxu »
 • QƏHƏTƏ ÇIXMAQ

  tapılmamaq, çətin tapılmaq, qıt olmaq; ~ yoxa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QƏHQƏHƏ ÇƏKMƏK

  qəhqəhə ilə gülmək; ~ şaqqanaq çəkmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİ DAĞA DÖNMƏK

  bax: ürəyi dağa dönmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİ QAN AĞLAMAQ

  ürəkdən, ciddi təsirlənmək, təəssüf hissi keçirmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİ QIRILMAQ (SINMAQ)

  incimək; ~ ürəyi sınmaq, könlü qırılmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİ SIXILMAQ

  darıxmaq; ~ ürəyi sıxılmaq (qısılmaq).

  Tam oxu »
 • QƏLBİ YANMAQ

  vəziyyətinə son dərəcə acımaq; ~ yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİ YARALI

  dərdli, kədərli, ürəyində dərdi olan, fəlakət üz vermiş.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNDƏ YER ELƏMƏK

  bəyənmək, xoşlamaq; özünü sevdirmək, bəyənilmək; ~ qəlbinə yatmaq, qəlbinə girmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNDƏN KEÇMƏK

  bax: ürəyindən keçmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNDƏN QARA QANLAR AXMAQ

  bax: ürəyindən qara qanlar axmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)

  küsdürmək, inciməsinə səbəb olmaq; ~ incik salmaq, könlünə dəymək (toxunmaq), könlünü qırmaq (sındırmaq, parçalamaq), ürəyinə dəymək (toxunmaq), ürəyi

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ GİRMƏK

  bax: ürəyinə girmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ HAKİM OLMAQ (KƏSİLMƏK)

  özünə bağlamaq, ram etmək, özünü sevdirmək, özünə inandırmaq; ~ qəlbinə girmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ OD SALMAQ

  sevgi, məhəbbət qığılcımlarını alovlandırmaq, aşiq etmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ ŞEYTAN GİRMƏK

  pis niyyətə düşmək, bəd şeylər düşünmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ YATMAQ

  bax: ürəyinə yatmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNƏ YOL TAPMAQ

  təsir etmək, məhəbbətini, sevgisini qazanmaq; ~ razı salmaq, qəlbini ələ almaq, ürəyini ələ almaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ AÇMAQ

  birinə inanaraq ürəyindəkiləri açıb söyləmək, etiraf etmək.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ ƏLƏ ALMAQ

  bax: ürəyini ələ almaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ QIRMAQ (SINDIRMAQ)

  bax: qəlbinə dəymək (toxunmaq).

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ OXUMAQ

  bax: ürəyini oxumaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ OVLAMAQ

  bax: ürəyini ovlamaq.

  Tam oxu »
 • QƏLBİNİ YUMŞALTMAQ

  bax: ürəyini yumşaltmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM ÇALMAQ

  müəyyən sahədə yazıb-yaratmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM ÇƏKMƏK

  1. Üstündən xətt çəkmək, silmək, pozmaq.  2. Gözə sürmə çəkmək.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM DÜŞMƏN ƏLİNDƏDİR

  “ixtiyar, səlahiyyət sahibi odur”, “haqq-ədalət yoxdur” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM İŞLƏTMƏK

  yazmaq, fikrini yazıda ifadə etmək.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM QATMAQ

  hazır yazını redaktə etmək, üzərində düzəlişlər aparmaq, dil və üslubuna əl gəzdirmək, əlavələr etmək

  Tam oxu »
 • QƏLƏMDƏN DÜŞMƏK

  sayılmamaq, unudulmaq, adı çəkilməmək, xatırlanmamaq, yada salınmamaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMƏ ALMAQ

  hər hansı mövzu ilə bağlı bir şey yazmaq, qeyd etmək, hadisəni təsvir etmək; ~ qələmindən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMƏ SARILMAQ

  yazmağa, yazıçılığa başlamaq.

  Tam oxu »
 • ... QƏLƏMƏ VERMƏK

  bir adamın yaxşı və ya pis cəhətlərini tanıtmaq, təqdim etmək, diqqətə çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMİ DAŞDAN KEÇMƏK

  yazdığının təsiri, nəticəsi olmaq, kəskin yazmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMİNDƏN ÇIXMAQ

  yazının, əsərin müəllifi olmaq; ~ qələmə almaq.

  Tam oxu »