Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞE

  “Ş” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • ŞEDEVR

  is. [fr.] İncəsənətin, ədəbiyyatın, sənətin ən nümunəvi əsəri, şah əsər

  Tam oxu »
 • ŞEF

  [fr.] 1. Başçı, rəis, rəhbər. Katib bir az dayandı, sonra şefini çox hirsləndirməmək üçün ehtiyatla dedi

  Tam oxu »
 • ŞEFLİK

  is. İstehsal, mədəni, siyasi və s. cəhətdən müntəzəm yoldaşlıq köməyi göstərməkdən ibarət ictimai fəaliyyət, hamilik

  Tam oxu »
 • ŞEH

  is. Rütubətli havada gecələr torpaq, bitki və s.-nin üzərinə qonan incə su damcıları; qırov, şəbnəm. Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən; İsti y

  Tam oxu »
 • ŞEHDURAN

  is. bot. Gülçiçəklilər fəsiləsindən yüksək dağ çəmənlərində bitən bir bitki. Gülçiçəklilər fəsiləsinin bir-birindən az fərqlənən cavan növləri vardır

  Tam oxu »
 • ŞEHLƏNMƏ

  “Şehlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞEHLƏNMƏK

  f. Üstü şehlə örtülmək, üstünə şeh qonmaq

  Tam oxu »
 • ŞEHLİ

  sif. 1. Üzərində şeh olan, üzərinə şeh düşmüş. Şehli kollar. Şehli otlar. – Ovçu Piri, lap ayağının ucundan qalxıb yaxındakı şehli yovşan koluna qonan

  Tam oxu »
 • ŞEHLİK

  1. bax şehli 1-ci mənada. Şehlik və nəmişlik gündə duza artıq meyil edən təpəl camış müti bir qul kimi Qaraxana baxmağa başlardı

  Tam oxu »
 • ŞEİR

  is. [ər.] Ritmik vəzndə ahəngdar poetik əsər, nəzmə çəkilmiş bədii əsər. Klassik şeir. – Vaqif yolunun davamçısı olan Zakir şerimizə həqiqi satira gət

  Tam oxu »
 • ŞEİRLƏŞMƏ

  “Şeirləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞEİRLƏŞMƏK

  f. Şeir deməkdə bir-birilə yarışmaq

  Tam oxu »
 • ŞELF

  [ing. shelf] coğr. Materikin [qurunun] su altında 200 metrə qədər dərinlikdə olan davamı, hissəsi. Adaların bir qismi şelfin qalxması nəticəsində əməl

  Tam oxu »
 • ŞELLÁK

  is. [holl.] Heyvan mənşəli təbii qatran

  Tam oxu »
 • ŞELLƏNMƏ

  “Şellənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞELLƏNMƏK

  f. Sevinmək, fərəhlənmək

  Tam oxu »
 • ŞENLİK

  is. Abad yaşayış yeri, ümumiyyətlə, məskun yer, məntəqə; qəsəbə. [Arazgili] şenliyin qırağında, gözəl mənzərəli bir yerdə kiçik otaq tutdular

  Tam oxu »
 • ŞENLİKSİZ

  sif. Adam az olan, əhalisi az olan. [Ana:] Bala, məktəbə gedəndə həmişə küçənin ortası ilə get-gəl, şenliksiz küçəyə ayaq basma

  Tam oxu »
 • ŞENYON

  is. [fr.] 1. Başın arxasında toplanmış saç tellərindən düzəldilmiş qadın saç düzümü. 2. Yapma saç maskası

  Tam oxu »
 • ŞERİYYƏT

  is. [ər.] Bədiilik, ahənglilik, gözəllik, emosionallıq. Əsil məharət də bundan ibarətdir ki, ifaçı çaldığı musiqi əsərini yüksək şeriyyətlə mənalandır

  Tam oxu »
 • ŞEŞ₁

  is. [fars.] Altı. Dünən beş, bu gün şeş. (Məsəl). // Nərd oyununda. Çahar atdım, şeş gəldi. (Məsəl)

  Tam oxu »
 • ŞEŞ₂

  is. Top, tüfəng lüləsinin içindəki halqavari cızıqların hər biri; yiv, xır. Şeşi getmiş tüfəng

  Tam oxu »
 • ŞEŞ-BEŞ

  is. Nərd oyununun başqa bir adı. Gəl bir şeş-beş oynayaq. – [Şikayətçi:] Nə vaxt [ipək idarəsinə] müdirin yanına gedirsən, görürsən ki, kişi oturub şe

  Tam oxu »
 • ŞEŞDRƏNGİ

  is. [fars.] 1. Altı cür xuşgəbardan (kişmiş, qurağa, albuxara və s.) hazırlanan plov xuruşu. [Xanım:] Qəsdim lap şeşdrəngi xörək etməkdir, abırlı olsu

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏ

  sif. Dik, sivri. [Vaqif:] Niyə, qulağınız çoxdan şeşədir; Böhtan eşidəndə qızarıb yanar; Doğru söz gələndə pambıq tıxanar

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏBIĞ

  sif. Bığlarının tükləri cod və dik olan. Şeşəbığ kişi. – Hərdənbir poqonlu, şeşəbığ, çəkməsi məhmizli, başıaçıq adamlar çadırdan görünür, yenə səsin i

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏBUYNUZ

  sif. Dikbuynuz, itibuynuz. Zərrintac xanım, Leyləyi öz nəzərindən rədd etdikcə, yaşı ötən şeşəbuynuz bir öküz kimi hey irəliyə dürtülürdü

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏMƏ

  “Şeşələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏMƏK

  f. Dikəltmək, dik saxlamaq, iti tutmaq. Qulaqlarını şeşələmək

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏNMƏ

  “Şeşələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏNMƏK

  f. Acıqlanmaq, qışqırmaq, sərt söz demək, qabarmaq, xoruzlanmaq. [Sədr:] Bu ixtiyarı sənə kim verib? – deyə o, Xəlilin üstünə şeşələndi

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏTMƏ

  “Şeşələtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏTMƏK

  bax şeşələmək. Şeşələtdi bığlarını; Gözlərin rövşən elədi. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLİK

  is. Lovğalıq, dikbaşlıq, təşəxxüs

  Tam oxu »
 • ŞEŞLİ

  sif. İçində şeşi olan, yivli, xırlı. Şeşli lülə

  Tam oxu »
 • ŞEŞPƏR

  is. [fars.] Altıdilli toppuz – qədim silah. [Dəmirçioğlu:] Mən onun nə qılıncından qorxuram, nə şeşpərindən

  Tam oxu »
 • ŞEVALYÉ

  is. [fr.] Feodal Fransada zadəgan rütbəsi

  Tam oxu »
 • ŞEVRÉT

  [fr. shevrette – çəpiş] Qoyun dərisindən hazırlanmış sevroya oxşar dəri. Qoyun dərilərini … xrom duzu vasitəsilə aşıladıqda ona şevret deyilir

  Tam oxu »
 • ŞEVRÓ

  [fr.] Keçi dərisindən hazırlanan yumşaq, zərif dəri növü. // Həmin dəridən tikilmiş. [Cavad] ipək arxalıq, mahud çuxa, boz və qiymətli Buxara dərisind

  Tam oxu »
 • ŞEVRON

  is. [fr.] Rəsmi geyimin qoluna vurulmuş bucaqşəkilli tikmə

  Tam oxu »
 • ŞEVYÓT

  [ing. yer adından] Yüngül, yumşaq, incə xovlu yun və ya yarıyun parça növü. Mağazadan üç metr şevyot aldım

  Tam oxu »
 • ŞEY

  is. [ər.] 1. Məişətdə, işdə və s.-də lazım olan hər hansı bir cisim, maddə, zad, əşya, nəsnə. [Əsgər:] Xanım, sizə yaraşan şeyim çoxdur, ancaq evdədir

  Tam oxu »
 • ŞEY-MEY

  dan. bax şey-şüy. Nuşapəri xanım aşpazdan ayrılıb, şey-meyini götürüb getdi. (Nağıl)

  Tam oxu »
 • ŞEY-ŞÜY

  is. Hər cür lazımi şeylər, avadanlıq, müxəlləfat və s. [Kərbəlayı Fatma xanım:] Ay qız, hələ tələsmə

  Tam oxu »
 • ŞEYDA

  sif. [fars.] şair. Dəlicəsinə vurğun, eşq divanəsi, məftun (bəzən “şeyda bülbül” tərkibində işlənir)

  Tam oxu »
 • ŞEYDABAZ

  is. [fars.] Arvadbaz. Molla şeytan idi, axund şeydabaz; Məşədi, kablayı lotu çıxmışdı. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • ŞEYDALIQ

  is. Dəlicəsinə vurğunluq, aşiqlik, məftunluq, eşq və məhəbbətdən irəli gəlmiş divanəlik. Şeydalığım oldu aləmə faş; Nifrət qılar oldu yarü yoldaş

  Tam oxu »
 • ŞEYHƏ

  is. Atın bərk kişnəməsi. Birdən ayıldım, duydum bir bağırtı; Xəncər bərqi, at şeyhəsi, çığırtı. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • ŞEYX

  is. [ər.] 1. Ərəbistanda qəbilə və ya əşirət başçısı. Digər şeyxlər və müridlər də gəlib birər-birər [dərvişin] ətrafına toplaşırlar

  Tam oxu »