Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • say [fars.] İki (ancaq nərd oyununda işlənir)

  Tam oxu »
 • DÜ-DÜ-DÜ

  təql. Toyuq, xoruz və cücələri çağırmaq üçün çıxarılan səs. Ovcumu dən ilə doldurub “dü-dü-dü!” səslədiyim zaman hər yerdə olsalar [toyuq və cücələr]

  Tam oxu »
 • DÜA

  bax dua

  Tam oxu »
 • DÜBARƏ

  zərf [fars.] 1. İkinci dəfə, təkrar. Dübarə gəldi, yenə getdi. – Bu halda həyətdə dübarə qalmaqal qopur

  Tam oxu »
 • DÜBBƏ

  is. köhn. dan. Masqaraçı, oyunbaz

  Tam oxu »
 • DÜBBƏDÜZ

  sif. Dümdüz, tamamilə düz

  Tam oxu »
 • DÜBBƏLİK

  is. dan. Masqaraçılıq, oyunbazlıq. Siz bu dübbəlikdən nə kimi ləzzət alırsınız? M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • DÜBBİ-ƏKBƏR

  is. [ər.] klas. Böyük ayı bürcü

  Tam oxu »
 • DÜBBİ-ƏSĞƏR

  is. [ər.] klas. Kiçik ayı bürcü

  Tam oxu »
 • DÜBEYT

  is. [fars. dü və ər. beyt] ədəb. 1. İki beytdən ibarət olan lirik şeir forması. 2. Saz (aşıq) havalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • DÜBƏDÜ

  zərf [fars.] dan. İkilikdə

  Tam oxu »
 • DÜBƏND

  is. [fars.] köhn. Ayaqqabı növü. [Molla Qasım] ayağına qara meşindən dikdaban Təbriz dübəndisi və bəzi vaxt sarı rəngli nəleyin geyərdi

  Tam oxu »
 • DÜBƏNDİ

  is. [fars.] köhn. Ayaqqabı növü. [Molla Qasım] ayağına qara meşindən dikdaban Təbriz dübəndisi və bəzi vaxt sarı rəngli nəleyin geyərdi

  Tam oxu »
 • DÜBƏRD

  dübərdini dağıtmaq dan. – divan tutmaq

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  sif. [fars.] Mübtəla, tutulmuş. Naçaram, mən naçaram; Yaman dərdə düçaram. (Bayatı). □ Düçar etmək – üz-üzə gətirmək, rastlaşdırmaq, məruz qoymaq, uğr

  Tam oxu »
 • DÜDƏK

  bax düdük. Çomaq əldə dolaşır dağı, daşı; Qoyun, quzu, köpək, düdək yoldaşı. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • DÜDƏMƏ

  sif. və is. 1. İki cinsdən törəmiş; mələz. Qatır düdəmə heyvandır. 2. İkiağızlı; iri. Düdəmə bıçaq

  Tam oxu »
 • DÜDÜK

  is. 1. Qarğıdan və s.-dən qayrılan, nəfəslə çalınan ən sadə çalğı aləti; ney. Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbə

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇALAN

  sif. və is. 1. Düdük çalan çalğıçı. [1-ci mücahid:] Ay düdükçülər, … düdükləri işə salın görək. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇÜ

  sif. və is. 1. Düdük çalan çalğıçı. [1-ci mücahid:] Ay düdükçülər, … düdükləri işə salın görək. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇÜLÜK

  is. 1. Düdükçünün (1-ci mənada) işi, peşəsi, məşğuliyyəti. 2. məc. dan. Adam aldatma xasiyyəti

  Tam oxu »
 • DÜDÜLƏMƏ

  “Düdüləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜDÜLƏMƏK

  f. “Dü-dü” deyərək ev quşlarını çağırmaq. Toyuqları düdüləmək

  Tam oxu »
 • DÜGAH

  is. [fars.] Musiqi muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • DÜHA

  is. [ər.] 1. İnsan zəkasının, istedadının ən yüksək zirvəsi; xariqüladə ağıl və zəka; dahilik. [Xumar:] Oxunur gözlərində nuri-düha; Yüksəl, ey şeyx!

  Tam oxu »
 • DÜHALI

  sif. Dühası olan, dühaya malik olan

  Tam oxu »
 • DÜXİŞ

  is. [fars.] k.t. dan. Əkin yerinə iki dəfə cüt sürmə

  Tam oxu »
 • DÜXTƏR

  is. [fars.] klas. Qız. Gözəllikdə gəlsə düxtəri-Misri; Səni ondan min ziyadə deyərlər. “Abbas və Gülgəz”

  Tam oxu »
 • DÜJÜN

  [rus.] On iki eyni növ şeyin ədədi, on iki eyni növ əşyadan düzəldilmiş dəst, komplekt. Bir düjün qaşıq (12 dənə qaşıq)

  Tam oxu »
 • DÜKAN

  is. [ər.] 1. Mal satmaq üçün kiçik bina, kiçik mağaza. Qəssab dükanı. Çörək dükanı. – …Biz deyirik, cümə günlərini tətil eliyək, dükanlarımızı bağlaya

  Tam oxu »
 • DÜKAN-BAZAR

  is. Dükanlar olan yer, bazar, çarşı. Dükan-bazar bağlanıbdır. – Bir su içim saatda bütün dükan-bazar qaldı başına

  Tam oxu »
 • DÜKANÇA

  is. Kiçik dükan

  Tam oxu »
 • DÜKANÇI

  is. Dükan sahibi, dükan saxlayan, dükanda alış-verişlə məşğul olan adam. Dükançılar bir-birinə dəydi, dükanlar bir anın içində bağlandı

  Tam oxu »
 • DÜKANÇILIQ

  is. Dükançı peşəsi, dükançının işi, məşğələsi; dükan alverçiliyi

  Tam oxu »
 • DÜKANDAR

  [ər. dükkan və fars. …dar] 1. köhn. bax dükançı. Üç adam bir stolun başında oturub çilov yeyirdi… Onlardan biri onu [Firidunu] bir dükandar, yaxud xır

  Tam oxu »
 • DÜKANDARLIQ

  bax dükançılıq

  Tam oxu »
 • DÜKÇƏ

  is. məh. Cəhrənin iyinə sarılan yumaq. Qarı gündə bir dükçə ip əyirir

  Tam oxu »
 • DÜLBƏRÇİN

  is. məh. Yonca növlərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • DÜLƏR

  is. [fars.] Nərd oyununda: hər iki zərin iki (dü) göstərməsi

  Tam oxu »
 • DÜLGƏR

  is. Taxtadan qapı, pəncərə kimi şeylər qayıran usta. Atam allaf, babam dülgər idi. M.Ə.Sabir. Tapdıq gah taxta yonan dülgərlərə, gah təkərləri yoxlayı

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRXANA

  is. Dülgər emalatxanası

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRLİK

  Dülgər sənəti, işi, peşəsi. Dülgərlik etmək. – Və o gündən artıq [Haşım] dülgərlik sənətini öyrənməyə çalışırdı

  Tam oxu »
 • DÜM...

  Bəzi mürəkkəb sifətlərin əvvəlində şiddət bildirən hissəcik, məs.: dümağ, dümqara, dümsarı

  Tam oxu »
 • DÜMBƏ

  is. [fars.] İkiçarxlı, təkatlı arabada at qoşulan ağacın arxa tərəfi. Kəblə Novruzqulu qoyunun … əl-ayağını bağlayıb arabanın dümbəsinə qoyardı

  Tam oxu »
 • DÜMBƏK

  bax dumbul. Dümbək çalmaq. – Nə tüfəngə çaxmaq, nə dümbəyə toxmaq. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇALAN

  is. Dümbək çalan adam, dumbulçu. Dümbəkçi hərdən gözünü oturanlara çevirincə: “Can, ay atam balası, can!” – deyən səslər ucalırdı

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇİ

  is. Dümbək çalan adam, dumbulçu. Dümbəkçi hərdən gözünü oturanlara çevirincə: “Can, ay atam balası, can!” – deyən səslər ucalırdı

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇİLİK

  is. Dümbəkçinin işi, peşəsi; dumbulçuluq

  Tam oxu »
 • DÜMBƏLƏK

  bax dümbək

  Tam oxu »
 • DÜMBƏLƏKÇİ

  bax dümbəkçi

  Tam oxu »