Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DO₁

  nida. Öküz, camış kimi heyvanları səsləmək üçün çıxarılan səs. □ Do demək – 1) heyvanı “do” səsi ilə səsləmək

  Tam oxu »
 • DO₂

  [ital.] Musiqi qammasının başlanğıc səsi, habelə bu səsi göstərən not

  Tam oxu »
 • DOD

  dod vermək – bax dodu vermək (“dodu”da)

  Tam oxu »
 • DODAĞABƏNZƏR

  sif. İnsan dodağına bənzəyən, dodağa oxşayan

  Tam oxu »
 • DODAĞAOXŞAR

  bax dodağabənzər

  Tam oxu »
 • DODAĞISALLAQ

  sif. Alt dodağı sallanmış halda olan. Dodağısallaq adam

  Tam oxu »
 • DODAĞISÖZLÜ

  is. dan. Bəzəkçi, sözbaz

  Tam oxu »
 • DODAĞIYOĞUN

  bax qalındodaq

  Tam oxu »
 • DODAQ

  is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri-damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur

  Tam oxu »
 • DODAQALTI

  zərf 1. Yavaşcadan, pəsdən, öz-özünə. Yalnız Mina ilə Xədicə arabir dodaqaltı söylənir, bu qərardan məmnun olmadıqlarını bildirirdi

  Tam oxu »
 • DODAQARASI

  bax dodaqaltı. Yarməmməd nə isə dodaqarası anlaşılmaz bir şey mızıldadı. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • DODAQBADODAQ

  bax ağızbaağız 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • DODAQCIQ

  is. Kiçik (incə, zərif) dodaq

  Tam oxu »
 • DODAQÇİÇƏKLİLƏR

  is. bot. Nanə, adaçiçəyi və s.-nin mənsub olduğu bitki fəsiləsinin adı

  Tam oxu »
 • DODAQDƏYMƏZ

  is. ədəb. Aşıq şeir formalarından biri (bu şeir formalarında sözlər elə seçilir ki, dodaq səsləri, demək olar ki, iştirak etmir)

  Tam oxu »
 • DODAQLAMA

  sif. Ağzına qədər dolu; ağızbaağız, ləbələb. Bir dodaqlama dolça ayran içdi

  Tam oxu »
 • DODAQLANAN

  f.sif. dilç. Dodaqlar vasitəsilə tələffüz edilən. Dodaqlanan səslər

  Tam oxu »
 • DODAQLANMA

  “Dodaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DODAQLANMAQ

  f. dilç. Dodaqlar vasitəsilə tələffüz olunmaq

  Tam oxu »
 • DODAQLANMAYAN

  f.sif. dilç. Dodaqlar vasitəsilə tələffüz edilməyən. Dodaqlanmayan səslər

  Tam oxu »
 • DODAQLAŞMA

  “Dodaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DODAQLAŞMAQ

  qarş. Dodaq-dodağa öpüşmək

  Tam oxu »
 • DODAQLI

  sif. Dodağı, dodaqları olan. Xüsusi yer ayrılıb; sərvboylu, püstə dodaqlı canana. R.Rza

  Tam oxu »
 • DODAQLIQ

  is. Nəfəsli musiqi alətlərinin dodaq dayadılan hissəsi; ağızlıq

  Tam oxu »
 • DODAQUCU

  zərf Ürəksiz, istəmədən, həvəssiz. Dodaqucu salam vermək. – Zeynəb dodaqucu gülümsəyib Rüstəm kişini süzdü

  Tam oxu »
 • DODAQVARİ

  bax dodağabənzər

  Tam oxu »
 • DODU

  is. 1. köhn. Keçmişdə: çömçə ilə oynanılan gülməli bir oyun. 2. dan. Hiylə, kələk, fənd. ◊ Dodu vermək dan

  Tam oxu »
 • DOĞAN

  f.sif. Bala verən, övlad verə bilən, qısır olmayan. Doğan inək. Doğan heyvan. – Yüz min mamaça olsa da, güc doğana düşər

  Tam oxu »
 • DOĞANAQ

  is. 1. Bir-birinə bənd etmək üçün örkənin, sicimin ucuna bağlanan ağac haçacıq (qarmaq); örkən halqası

  Tam oxu »
 • DOĞANAQLAMA

  “Doğanaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞANAQLAMAQ

  f. Doğanaq vasitəsilə dərini yumşaltmaq. Dərini doğanaqlamaqla yumşaldırlar

  Tam oxu »
 • DOĞAR

  sif. Əsasən bala vermək üçün saxlanılan, doğan. Doğar inək. Doğar camış

  Tam oxu »
 • DOĞDURMA

  “Doğdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞDURMAQ

  “Doğmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • DOĞMA

  1. “Doğmaq”dan f.is. 2. sif. Eyni ata və anadan olmuş, bir qarından çıxmış. Doğma qardaş. – …Dəstədə olan adamların biri Mirqasımdır ki, doğma bacısı

  Tam oxu »
 • DOĞMACA

  “Doğma” (2-ci mənada) söz. oxş. Müqəssir kənddə hamının yaxşı tanıdığı Tahirin doğmaca əmisi … Hümmətəli idi

  Tam oxu »
 • DOĞMAQ

  f. 1. Dünyaya bala gətirmək; balalamaq. Uşaq doğmaq. Bala doğmaq. – Sənin kimi oğlanı; Analar tək-tək doğar

  Tam oxu »
 • DOĞRAM

  is. Bir dəfə doğramaqdan hasil olan miqdar, yaxud doğranmış, kəsilib parçalara ayrılmış şey. Bir doğram odun gətir

  Tam oxu »
 • DOĞRAM-DOĞRAM

  zərf Tikə-tikə, parçaparça. □ Doğram-doğram etmək – tikətikə doğramaq, tikə-tikə etmək. Dərisini soymadan [camışın] qarnını yardılar, mədəsini, bağırs

  Tam oxu »
 • DOĞRAMA

  1. “Doğramaq”dan f.is. 2. is. İçinə çörək doğranmış süd, qatıq və ya ayrandan hazırlanan duru yemək. Qatıq doğraması

  Tam oxu »
 • DOĞRAMAC

  is. Xırda-xırda doğranmış çörəklə qatıqdan, ayrandan hazırlanan və çox vaxt xiyar, göyərti və s. qatılan soyuq yemək

  Tam oxu »
 • DOĞRAMACLIQ

  sif. Doğramac üçün yarayan, doğramac üçün olan. Doğramaclıq göyərti, xiyar

  Tam oxu »
 • DOĞRAMAÇI

  is. xüs. Taxta parçalarından qapı, pəncərə, çərçivə kimi şeylər qayıran usta, dülgər

  Tam oxu »
 • DOĞRAMAÇILIQ

  is. Doğramacının işi, peşəsi, sənəti

  Tam oxu »
 • DOĞRAMAQ

  f. 1. Doğrayıcı, kəsici alətlə bir şeyi xırda-xırda kəsmək, parça-parça kəsmək; parçalayıb, sındırıb kiçik-kiçik hissələrə ayırmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRANMA

  “Doğranmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞRANMAQ

  1. məch. Parça-parça kəsilmək, xırda-xırda edilmək, tikə-tikə edilmək. Odun doğrandı. 2. t-siz. Parça-parça olmaq, tikə-tikə olmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRANMIŞ

  f.sif. Parça-parça kəsilmiş, xırda-xırda (tikə-tikə) edilmiş. Doğranmış qənd. Doğranmış odun

  Tam oxu »
 • DOĞRANTI

  top. Doğranmış, kəsilmiş şeylər; qırıntı; doğramaq nəticəsində hasil olmuş tör-töküntü. [Yunis Səlimova:] Nədir o? Bir yığın doğrantı tökübsünüz, həyə

  Tam oxu »
 • DOĞRATDIRMA

  “Doğratdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »