Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DRÁXMA

  is. [yun.] Yunanıstanın pul vahidi

  Tam oxu »
 • DRAJE

  is. [fr.] 1. Yumru formalı kiçik konfet. 2. tib. Yumru dərman dənələri

  Tam oxu »
 • DRAQÚN

  [fr.] Çar ordusunda və bəzi xarici ölkə ordularında: xüsusi atlı qoşun hissələri nəfəri, yaxud zabiti

  Tam oxu »
 • DRAM

  1. bax drama. Hələ 1932-ci ildən düşünməkdə olduğu “Əfqanıstan” dramı üzərində Cabbarlı daha ciddi çalışmaq niyyətində idi

  Tam oxu »
 • DRÁMA

  [yun.] 1. Səhnədə ifa olunmaq üçün dialoq şəklində (müəllifin öz sözü olmadan) yazılmış ədəbi əsər növü

  Tam oxu »
 • DRAMATİ́K

  sif. [yun.] 1. Dramaya məxsus, dramaya aid olan. Dramatik artist. Dramatik sənətkar. 2. Dramatizm ilə dolu; ağır, gərgin, sarsıdıcı; faciəli

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Dramatikləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Dramatizmi, gərginliyi şiddətləndirilmək; dramatik şəklə salınmaq

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLƏŞDİRİLMİŞ

  f.sif. Dramatizmi, gərginliyi şiddətləndirilmiş; dramatik şəklə salınmış

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLƏŞDİRMƏ

  “Dramatikləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLƏŞDİRMƏK

  f. Dramatizmi, gərginliyi artırmaq, şiddətləndirmək; dramatik şəklə salmaq

  Tam oxu »
 • DRAMATİKLİK

  bax dramatizm

  Tam oxu »
 • DRAMATİ́ZM

  [yun.] Hadisələrin dramaya xas olan gərginliyi; dramatiklik. Süjetin dramatizmi. Pyes dramatizmlə doludur

  Tam oxu »
 • DRAMATURGİ́YA

  [yun.] ədəb. 1. Drama sənəti. Dramaturgiya əsərləri. Dramaturgiyanın vəzifələri. 2. Hər hansı bir xalqın, yazıçının, dövrün və s

  Tam oxu »
 • DRAMATURJİ́

  sif. [yun.] Dramaturgiyaya aid. Dramaturji fəaliyyət. Dramaturji məharət. Əsərin dramaturji quruluşu

  Tam oxu »
 • DRAMATURQ

  [yun.] ədəb. Drama yazan yazıçı. “Solğun çiçəklər” pyesində Cabbarlının bir dramaturq kimi müvəffəqiyyəti pulun pozucu təsirini göstərməyə təşəbbüs et

  Tam oxu »
 • DRAMATURQLUQ

  is. Dramaturqun işi, peşəsi, sənəti, məşğuliyyəti; drama yazma sənəti

  Tam oxu »
 • DRAMLAŞDIRILMA

  “Dramlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DRAMLAŞDIRILMAQ

  məch. Dram şəklinə salınmaq

  Tam oxu »
 • DRAMLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Dram şəklinə salınmış. Dramlaşdırılmış roman

  Tam oxu »
 • DRAMLAŞDIRMA

  “Dramlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DRAMLAŞDIRMAQ

  f. Dram şəklinə salmaq. Hekayəni dramlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • DRAMNƏVİS

  is. [yun. dram və fars. …nəvis] köhn. bax dramaturq. Dramnəvis özü də bugünkü tamaşadan çox razı qalmışdı

  Tam oxu »
 • DRAMNƏVİSLİK

  köhn. bax dramaturqluq

  Tam oxu »
 • DRAP

  [fr.] Üst paltarı üçün qalın yun parça növü. Mağazadan üç metr drap aldım. // Bu parçadan tikilmiş. Qoşatxan sarı drap paltosunun ətəyini yığıb maşınd

  Tam oxu »
 • DREDNÓUT

  [ing.] Müasir xətt gəmisinin sələfi olan güclü silahlarla silahlanmış, itigedən iri zirehli gəmi

  Tam oxu »
 • DREL

  is. [rus.] Burğu aləti, cihaz

  Tam oxu »
 • DRENÁJ

  [fr.] 1. tex. Arxlar və ya borular sistemi vasitəsilə torpağın qurudulması; həmçinin bu məqsəd üçün işlədilən arx və borular sistemi

  Tam oxu »
 • DRENAJLAMA

  tex. tib. “Drenajlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DRENAJLAMAQ

  f. 1. tex. Torpağı arxlar və ya borular sistemi vasitəsilə qurutmaq. 2. tib. Piltə çəkmək; irini çəkmək üçün yaraya piltə qoymaq

  Tam oxu »
 • DRENAJLANMA

  “Drenajlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DRENAJLANMAQ

  məch. 1. tex. Arxlar, ya borular vasitəsilə qurudulmaq. Bataqlıq drenajlandı. 2. tib. Piltə qoyulmaq; piltə və s

  Tam oxu »
 • DREYF

  [holl.] dəniz. Buzların, gəmilərin və s.-nin öz-özünə külək və ya cərəyan istiqamətində hərəkət etməsi

  Tam oxu »
 • DREZİ́NA

  [alm.] Rels üzərində motor və ya əllə hərəkətə gətirilən kiçik dəmiryol arabası, vaqonu

  Tam oxu »
 • DRUJİ́NA

  [rus.] 1. tar. Qədim Rusiyada: knyazların yaxın xidmətçiləri və qoşunu. 2. köhn. İctimai asayiş və qaydanı, nizamintizamı qorumaq üçün milis orqanları

  Tam oxu »
 • DRUJİNAÇI

  is. Drujina üzvü, drujina nəfəri

  Tam oxu »
 • DUA

  is. [ər.] 1. Adamların bir mətləblə Allaha və müqəddəs saydıqları şəxslərə müraciət, yaxud da ibadət zamanı zikr etdikləri sözlər

  Tam oxu »
 • DUA-SƏNA

  is. [ər.] bax dua 1-ci mənada. □ Dua-səna etmək – bax dua etmək (“dua”da). Şəms padşaha dua-səna edib xəzinənin üstünə gəldi, açarları alıb işə başlad

  Tam oxu »
 • DUAÇI

  is. köhn. Dua edən, birinə yaxşılıq, uzun ömür, səadət arzu edən adam. Borclunun duaçısı alacaqlıdır

  Tam oxu »
 • DUAGU

  [ər. dua və fars. …gu] köhn. bax duaçı. …Əgər bizim vilayətin əhvalını xəbər almaq istəsəniz, lillahülhəmd, sağ və salamat sizin ömrünüzə duagu varıq

  Tam oxu »
 • DUALAMA

  “Dualamaq”dan f.is.; dua oxuma mərasimi

  Tam oxu »
 • DUALAMAQ

  f. din. Nikah mərasimində oğlanla qızın bir yerdə xoşbəxt və uzun ömür sürmələri üçün dua oxumaq; dualama mərasimi icra etmək

  Tam oxu »
 • DUALANMA

  “Dualanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUALANMAQ

  məch. din. Üzərində dualama mərasimi icra edilmək

  Tam oxu »
 • DUALATMA

  “Dualatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUALATMAQ

  icb. din. Dualama mərasimi icra etdirmək (başqası vasitəsilə)

  Tam oxu »
 • DUALİ́ST

  [lat.] Dualizm (1-ci mənada) tərəfdarı. // Sif. mənasında. Dualist dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • DUALİ́ZM

  [lat.] 1. fəls. Varlığın əsasını, bir-birini inkar edən və bir-biri ilə mübarizə aparan iki əsas səbəb (materializm və idealizm) təşkil etdiyini iddia

  Tam oxu »
 • DUAYAZAN

  is. din. köhn. Dua yazmaqla məşğul olan adam. [Sərvinaz xanım:] …Deyiblər İrandan bir duayazan gəlib, getmişəm onun da yanına, beşcə manat ona vermişə

  Tam oxu »
 • DUBLÉT

  [fr.] kit. Hər hansı bir şeyin ikinci nüsxəsi; iki eyni şeydən biri. Kitabın dubleti. Heykəlin, qravürün dubleti

  Tam oxu »