Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əd. 1. Təkid, əmr, ya xahiş bildirir. Di, yaz! Di, tez ol! Di, gəl çıx! – Di, yumma gözlərini, qoy görüm doyunca barı

  Tam oxu »
 • DİABÉT

  [yun.] tib. Çoxlu sidik ifrazı şəklində təzahür edən bir sıra xəstəliklərin adı. □ Şəkər diabeti – başlıca əlaməti sidikdə və qanda şəkərin çoxalmasın

  Tam oxu »
 • DİABETLİ

  sif. və is. tib. Şəkər xəstəliyi olan (adam)

  Tam oxu »
 • DİAFRÁQMA

  [yun.] 1. anat. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə. Heyvanın qarın boşluğu ilə döş boşluğu arasında nazik əzələlərdən ibarət bir pərdə

  Tam oxu »
 • DİAFRAQMALI

  sif. xüs. Diafraqması olan

  Tam oxu »
 • DİAKRİTİ́K

  sif. [yun.] dilç. Hərflərin üstündə və ya altında qoyulan. □ Diakritik işarə – hərfin altında və ya üstündə olan və tələffüzü göstərən işarə

  Tam oxu »
 • DİAQNÓST

  [yun.] tib. Diaqnozu düzgün təyin edən həkim (bax diaqnoz). O həkim yaxşı diaqnostdur

  Tam oxu »
 • DİAQNOSTİK

  sif. [yun.] tib. Diaqnoza, diaqnostikaya aid olan, xəstəliyin xüsusiyyətini bildirən. Diaqnostik üsullar

  Tam oxu »
 • DİAQNÓSTİKA

  [yun.] Tibbin, xəstəliklərin əlamətlərindən, diaqnoz qoyma üsul və prinsiplərindən bəhs edən şöbəsi. // Diaqnozu müəyyən etmə, diaqnoz qoyma (qoyulma)

  Tam oxu »
 • DİÁQNOZ

  [yun.] tib. Xəstəni hərtərəfli müayinə nəticəsində onun xəstəliyinin müəyyən edilməsi. Əziz əlini ürəyinin üstünə qoyandan sonra həkim diaqnozunun dür

  Tam oxu »
 • DİAQONÁL

  [lat. əsli yun.] 1. riyaz. Çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt

  Tam oxu »
 • DİAQRÁM

  [yun.] Müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı nisbəti göstərən qrafik təsvir; cədvəl. Neft sənayesinin artım diaqramı

  Tam oxu »
 • DİALEKT

  [yun.] dilç. 1. Yerli şivə, ləhcə. Məhəlli dialekt. Bakı dialekti. 2. bax dialektal. Dialekt sözləri

  Tam oxu »
 • DİALEKTÁL

  sif. [yun.] dilç. Dialektə aid olan, dialekt mahiyyətində olan. Dialektal ifadə. Dilin dialektal xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • DİALÉKTİK

  is. [yun.] fəls. Dialektik fəlsəfə tərəfdarı, dialektik üsul tətbiq edən (metafizik əksi)

  Tam oxu »
 • DİALEKTİ́K

  sif. [yun.] fəls. Dialektikaya aid olan, dialektika qanunlarına əsaslanan, metafizikaya zidd olan. Dialektik fəlsəfə

  Tam oxu »
 • DİALÉKTİKA

  [yun.] 1. fəls. Təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün hərəkət, dəyişmə, təzələnmə və inkişafının ümumi qanunlarından bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • DİALEKTİ́ZM

  [yun.] dilç. Dialektdən ədəbi dilə keçmiş məhəlli söz və ya ifadə. Yazıçının dilində təsadüf edilən dialektizmlər

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLÓGİYA

  [yun. dialekt və logos – elm, anlayış] dilç. Dilçiliyin, dildə olan dialektləri (ləhcə və şivələri) öyrənən şöbəsi

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLOJİ́

  sif. [yun.] dilç. Dialektologiyaya aid olan. Dialektoloji xəritə. Dialektoloji ekspedisiya. Dialektoloji atlas

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLOQ

  [yun. dialekt və logos-dan] dilç. Dialektologiya mütəxəssisi olan dilçi. Azərbaycan dialektoloqlarının əsərləri

  Tam oxu »
 • DİALOJİ́

  sif. [yun.] Dialoq mahiyyətində olan, dialoq (mükalimə) şəklində olan

  Tam oxu »
 • DİALÓQ

  [yun.] Ədəbi əsərin, iki şəxsin söhbəti şəklində yazılmış hissəsi; mükalimə. Sabirin “Əhvalpürsanlıq” dialoqu

  Tam oxu »
 • DİAMÁT

  [dialektik materializm söz. ixtisar forması] dan. Dialektik materializm (ali məktəbdə keçilən fənn). Diamat müəllimi

  Tam oxu »
 • DİÁMETR

  [yun.] riyaz. Çevrənin mərkəzindən keçib onu iki bərabər hissəyə bölən düz xətt. // Dairəyə, yaxud dairəyə oxşar şəkildə olan cisim və ya sahənin kəna

  Tam oxu »
 • DİAMETRÁL

  sif. [lat. əsli yun.] Diametr xətti ilə ortadan bölən, ya bölünən. Diametral səth

  Tam oxu »
 • DİAMETRLİ

  sif. Diametri müəyyən ölçüdə olan. 10 mm diametrli boru

  Tam oxu »
 • DİAPAZÓN

  [yun.] 1. mus. Hər hansı bir müğənninin, yaxud musiqi alətinin malik olduğu müxtəlif yüksəklikdə olan səslərin məcmusu

  Tam oxu »
 • DİAPAZONLU

  sif. Müəyyən diapazonu olan

  Tam oxu »
 • DİAPOZİTİ́V

  [yun. dia – vasitəsilə və lat. positivus – müsbət] fot. Proyeksiya fənəri vasitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s

  Tam oxu »
 • DİASPOR

  is. [yun.] Xalqın mənsub olduğu ölkədən kənarda yaşayan mühüm hissəsi

  Tam oxu »
 • DİATERMİ́YA

  [yun.] tib. Yüksək təzyiqli elektrik cərəyanı ilə müalicə üsulu

  Tam oxu »
 • DİATÉZ

  [yun.] tib. Orqanizmin bəzi xəstəliklərə meyilliyi

  Tam oxu »
 • DİATONİK

  sif. [yun.] mus. Ardıcıl surətdə ladın bir pərdəsindən digərinə keçən, yaxud yerləşən. Diatonik qamma (bütöv və yarımtonlardan ibarət səslərin ardıcıl

  Tam oxu »
 • DİB

  is. 1. Dəniz, çay, kol və s. suyunun altındakı torpaq səthi. Görünməz olmuşdur dənizin dibi; Qayıq yırğalanır bir beşik kimi

  Tam oxu »
 • DİBA

  is. [fars.] klas. Zərli gülləri olan ipək parça. // Sif. mənasında. Həmin parçadan tikilmiş. Xoş yaraşır sənə diba nimtənə; Bu bəzəyin yeni əlaməti va

  Tam oxu »
 • DİBAÇƏ

  is. [fars.] ədəb. 1. Keçmişdə: kitabın qızıl suyu ilə nəqşlərlə bəzənmiş müqəddiməsi, ilk səhifələri

  Tam oxu »
 • DİBCİK

  is. Tüfəng qundağının döşə dirənən enli hissəsi. Tüfəngin dibciyi. – Dibcik qısdı məməsinə, körpə ayaqlı Çin qadınları

  Tam oxu »
 • DİBÇƏK

  is. İçinə torpaq tökülərək gül, kol və başqa bitkilər əkilən qab. Gül dibçəyi. Saxsı dibçək. – Əhməd durub o biri otağa keçdi, hər əlində bir dibçək q

  Tam oxu »
 • DİBÇƏKVARİ

  sif. Dibçək kimi, dibçəyə oxşar. Dibçəkvari qab

  Tam oxu »
 • DİBDƏNÇIXMA

  sif. Budaqsız çubuq, zoğ, şiv. Dibdənçıxma çubuq

  Tam oxu »
 • DİBDƏNDÜŞMƏ

  sif. Tağların diblərinə yaxın qismində əmələ gələn meyvə, məhsul. Dibdəndüşmə xiyar

  Tam oxu »
 • DİBDOLDURAN

  is. k.t. Bitkilərin dibini torpaqla dolduran alət və s. Suvarma şırımları açmaq üçün kultivatora dibdolduranlar qoşulur

  Tam oxu »
 • DİBƏK

  is. 1. Daş, ya ağacdan böyük həvəng. Qəhvəni dibəkdə döyərlər. – Haman daş, haman dibək. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DİBİR

  is. məh. Təsbəhlərdə olan uzunsov muncuq dənəsi

  Tam oxu »
 • DİBİYASTI

  sif. Dib səthi yastı olan

  Tam oxu »
 • DİBLİ

  sif. Dibi olan. Dibli çəllək

  Tam oxu »
 • DİBLİK

  is. Altı olan şeylərin dib hissəsi

  Tam oxu »
 • DİBÖLÇƏN

  is. xüs. Çayın, gölün, dənizin dərinliyini ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  sif. 1. Dibi olmayan. Dibsiz çəllək. – Dibsiz kisə – boş anbar. (Ata. sözü). 2. məc. Dibi çox uzaqda olan, dibi görünməyən, çox dərin

  Tam oxu »