Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DE₁

  “D” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • DE₂

  dan. bax di

  Tam oxu »
 • DE-FÁKTO

  [lat.] Faktik olaraq, felən

  Tam oxu »
 • DÉBET

  [lat.] Mühasibat dəftərlərində: bir idarə və ya müəssisənin gəlirini, eləcə də xərc və borclarını göstərən hesab

  Tam oxu »
 • DEBİ́T

  is. [fr.] xüs. Bir zaman vahidi ərzində su, neft, qaz və s. mənbəyinin verdiyi suyun, neftin, qazın və s

  Tam oxu »
 • DEBİTLİ

  sif. xüs. Müəyyən debitə malik olan. Az debitli köhnə quyular

  Tam oxu »
 • DEBİTOR

  is. [lat.] müh. Borclu (müəssisə, idarə və s.). Debitorların siyahısı

  Tam oxu »
 • DEBǗT

  is. [fr.] 1. Artistin və ya idmançının ilk çıxışı. 2. Şahmatda oyunun başlanğıc hissəsi. Şahmat oyununun birinci mərhələsi debüt adlanır

  Tam oxu »
 • DEBÜTÁNT

  is. [fr.] İlk dəfə çıxış edən aktyor və ya idmançı

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODU

  is. Bir şəxs və ya şey haqqında adamlar arasında gedən söz-söhbət, danışıq, şayiə. Bununla da Qızıl Arslan ixtilafın həll olunduğunu və dedi-qoduların

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODUÇU

  sif. Dedi-qodu ilə məşğul olan; sözgəzdirən. Dedi-qoduçu adam

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODUÇULUQ

  is. Dedi-qoduçu adamın xasiyyəti, peşəsi

  Tam oxu »
 • DEDİKCƏ

  sif. və zərf Olduqca, xeyli çox, son dərəcə (çox zaman sifətin dərəcəsini gücləndirir). Dedikcə gözəl mənzərə

  Tam oxu »
 • DEDİRTMƏ

  “Dedirtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DEDİRTMƏK

  icb. Deməyə məcbur etmək. Aclıq nəyi yedirtməz, toxluq nəyi dedirtməz. (Ata. sözü). …Məhəbbət coşdu, məni bürüdü: – Ruqiyyə, Ruqiyyə! – dedirtdi

  Tam oxu »
 • DEDUKSİYA

  [lat.] mənt. Mühakimə prosesində ümumi müddəalardan xüsusi nəticəyə gəlmə; hər hansı bir ümumi fikirdən məntiqi yolla yeni müddəa çıxarma (induksiya ə

  Tam oxu »
 • DEDUKTİ́V

  sif. [lat.] mənt. Deduksiyaya əsaslanan. Deduktiv üsul. Deduktiv metod

  Tam oxu »
 • DEFİ́S

  is. [lat.] İki söz arasında və söz hecalarını sətirdən sətrə keçirdikdə qoyulan kiçik xətt (-); məs.: artıq-əskik, bağ-bağat, biləbilə

  Tam oxu »
 • DEFİSİ́T

  [lat.] iqt. Çıxarın gəlirdən çox olması. Büdcə defisitinin artması

  Tam oxu »
 • DEFİSİTLİ

  sif. Defisiti olan, çıxarı gəlirindən çox olan, ziyan verən, ziyanlı. Defisitli müəssisə

  Tam oxu »
 • DEFİSİTLİK

  is. Defisitli olma, çıxarın gəlirdən çox olması. Büdcənin defisitliyi

  Tam oxu »
 • DEFİSİTSİZ

  sif. Defisiti olmayan, defisit verməyən. Defisitsiz büdcə

  Tam oxu »
 • DEFORMÁSİYA

  [lat.] Bir şeyin şəklinin və ya həcminin dəyişməsi; pozulma

  Tam oxu »
 • DEGENERÁSİYA

  [lat.] biol. 1. Təbii şəraitin yaxşı olmaması üzündən bitki və heyvan orqanizminin nəsildən-nəslə cırlaşması, pisləşməsi

  Tam oxu »
 • DEGENERÁT

  [lat.] Cismani və ya ruhi pozğunluq əlamətləri olan adam

  Tam oxu »
 • DEGENERATİ́V

  sif. [lat.] biol. Degenerasiya əlamətləri olan. “A” vitaminozlu dişilərdə … sonralar isə degenerativ dəyişmələr baş verir

  Tam oxu »
 • DEHADE

  is. dan. Arası kəsilmədən demə, yerbəyerdən demə, söyləmə, danışma

  Tam oxu »
 • DEHQAN

  is. [fars.] köhn. Kəndli, əkinçi, rəncbər. Şəxsi-məzkur Qəzvinin qəryələrindən Kərbəlayı Səlim adlı bir dehqanın oğlu idi

  Tam oxu »
 • DEHQANLIQ

  is. köhn. Kəndlilik, əkinçilik, rəncbərlik

  Tam oxu »
 • DEİ́ST

  [lat.] Deizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • DEİ́ZM

  [fr. deisme əsli lat. deus – Allah] fəls. Allahın yalnız dünyanı yaradan ilk qüvvə olduğunu mümkün hesab edən, lakin onun bir şəxsiyyət kimi mövcud ol

  Tam oxu »
 • DEKÁBR

  [lat.] Təqvim ilinin 12-ci və sonuncu ayı. Dekabr soyuqları

  Tam oxu »
 • DEKABRİ́ST

  [rus.] tar. 1825-ci ildə dekabrın 14-də Rusiyada təhkimçilik üsulu və mütləqiyyətə qarşı bir qrup zadəgan tərəfindən qaldırılmış inqilabi üsyanın işti

  Tam oxu »
 • DEKÁDA

  [fr. əsli yun.] On günlük zaman ölçüsü; ayın üçdə biri; ongünlük. İncəsənət və ədəbiyyat dekadası. Ayın birinci dekadası

  Tam oxu »
 • DEKADÉNT

  [fr.] Dekadentizm tərəfdarı. Dekadent şairlər

  Tam oxu »
 • DEKADENTLİK

  is. [fr.] ədəb. incəs. XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində burjua ədəbiyyatı və incəsənətində pul düşkünlüyü və ifrat fərdiyyətçiliyi ifadə və “s

  Tam oxu »
 • DEKÁN

  is. [lat.] Ali məktəbdə fakültəyə başçılıq edən şəxs. Universitetin filoloji fakültəsi dekanı

  Tam oxu »
 • DEKANÁT

  [lat.] Ali məktəbdə dekanın başçılıq etdiyi fakültənin tədris-inzibati idarəsi; dekanlıq. Dekanatın sərəncamı

  Tam oxu »
 • DEKANLIQ

  is. 1. bax dekanat. 2. Dekan vəzifəsi

  Tam oxu »
 • DEKLAMÁSİYA

  [lat.] Şeir və nəsri həyəcanlı səs və hərəkətlə söyləmə; bədii oxu məharəti. Axşam məktəbdə deklamasiya deyəcəyəm

  Tam oxu »
 • DEKLAMÁTOR

  [lat.] Bədii əsərləri məharətlə oxuyan adam; deklamasiya ilə çıxış edən artist

  Tam oxu »
 • DEKLAMATORLUQ

  is. Məharətlə deklamasiya demə. Deklamatorluq məharəti. Onun deklamatorluğuna söz yoxdur

  Tam oxu »
 • DEKLARÁSİYA

  is. [lat.] 1. Hökumət və ya partiyanın bildirişi, bəyanatı. 2. Gömrük bəyannaməsi. 3. Poçt sənədi. 4

  Tam oxu »
 • DEKOLTÉ

  is. [fr.] Qadın paltarında boğazı, çiyinləri, döşün və kürəyin yuxarı hissəsini açıq göstərən kəsik və bu şəkildə olan qadın paltarı

  Tam oxu »
 • DEKÓR

  bax dekorasiya. Rəssam yaratdığı dekorlar vasitəsilə keçmiş dövrün həyat və məişəti üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri məharətlə açıb göstərə bilmişdi

  Tam oxu »
 • DEKORÁSİYA

  [fr.] 1. Əhvalatın vaqe olduğu yerin və şəraitin teatr səhnəsində rəssamlıq, yaxud memarlıq cəhətdən təsviri: səhnə tərtibatı

  Tam oxu »
 • DEKORASİYAÇI

  is. 1. Dekorasiya rəssamı. 2. Bəzəkçi, bəzək mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • DEKORATİ́V

  sif. [fr.] Bəzək üçün düzəldilmiş, bəzək üçün olan. Binalarda dekorativ sütunlar. □ Dekorativ bitkilər – meyvə və kölgəlik üçün deyil, yalnız bəzək üç

  Tam oxu »
 • DEKORÁTOR

  [fr.] 1. bax dekorasiyaçı. 2. Bəzək mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • DEKORÇU

  bax dekorasiyaçı

  Tam oxu »