Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DUA

  is. [ər.] 1. Adamların bir mətləblə Allaha və müqəddəs saydıqları şəxslərə müraciət, yaxud da ibadət zamanı zikr etdikləri sözlər

  Tam oxu »
 • DUA-SƏNA

  is. [ər.] bax dua 1-ci mənada. □ Dua-səna etmək – bax dua etmək (“dua”da). Şəms padşaha dua-səna edib xəzinənin üstünə gəldi, açarları alıb işə başlad

  Tam oxu »
 • DUAÇI

  is. köhn. Dua edən, birinə yaxşılıq, uzun ömür, səadət arzu edən adam. Borclunun duaçısı alacaqlıdır

  Tam oxu »
 • DUAGU

  [ər. dua və fars. …gu] köhn. bax duaçı. …Əgər bizim vilayətin əhvalını xəbər almaq istəsəniz, lillahülhəmd, sağ və salamat sizin ömrünüzə duagu varıq

  Tam oxu »
 • DUALAMA

  “Dualamaq”dan f.is.; dua oxuma mərasimi

  Tam oxu »
 • DUALAMAQ

  f. din. Nikah mərasimində oğlanla qızın bir yerdə xoşbəxt və uzun ömür sürmələri üçün dua oxumaq; dualama mərasimi icra etmək

  Tam oxu »
 • DUALANMA

  “Dualanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUALANMAQ

  məch. din. Üzərində dualama mərasimi icra edilmək

  Tam oxu »
 • DUALATMA

  “Dualatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUALATMAQ

  icb. din. Dualama mərasimi icra etdirmək (başqası vasitəsilə)

  Tam oxu »
 • DUALİ́ST

  [lat.] Dualizm (1-ci mənada) tərəfdarı. // Sif. mənasında. Dualist dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • DUALİ́ZM

  [lat.] 1. fəls. Varlığın əsasını, bir-birini inkar edən və bir-biri ilə mübarizə aparan iki əsas səbəb (materializm və idealizm) təşkil etdiyini iddia

  Tam oxu »
 • DUAYAZAN

  is. din. köhn. Dua yazmaqla məşğul olan adam. [Sərvinaz xanım:] …Deyiblər İrandan bir duayazan gəlib, getmişəm onun da yanına, beşcə manat ona vermişə

  Tam oxu »
 • DUBLÉT

  [fr.] kit. Hər hansı bir şeyin ikinci nüsxəsi; iki eyni şeydən biri. Kitabın dubleti. Heykəlin, qravürün dubleti

  Tam oxu »
 • DUBLİKÁT

  [lat.] Əsil sənədi əvəz edən ikinci nüsxəsi, surəti. Talonun dublikatı. // Sif. mənasında. Dublikat nüsxə

  Tam oxu »
 • DUBLYÁJ

  [fr.] Səsli kinofilminin danışıq hissəsinin yeni, başqa dildə danışıqla əvəz edilməsi, başqa dilə çevrilməsi

  Tam oxu »
 • DUBLYONKA

  is. [rus.] Aşılanmış dəridən astarı tük (yun) kürk və gödəkcə

  Tam oxu »
 • DUBLYÓR

  [fr.] 1. Başqası ilə yanaşı olaraq eyni işi, yaxud bənzər işi görən adam və s. 2. Əsas rolu, yaxud oyunçunu əvəz edən aktyor, ya oyunçu

  Tam oxu »
 • DUBLYORLUQ

  is. Dublyorun işi (bax dublyor). Dublyorluq etmək

  Tam oxu »
 • DUD

  is. [fars.] Əsil mənası “tüstü” olub, klassik şeirdə və folklorda çox vaxt “dudiah”, “dudi-dil” və s

  Tam oxu »
 • DUDA

  is. [fars.] Neft, mazut, qaz və s. yanmasından hasil olan his. Quru qazlardan əsas etibarilə yanacaq kimi, duda istehsalında isə xammal kimi istifadə

  Tam oxu »
 • DUDALI

  sif. Hisli, hislə örtülmüş, his basmış. Dudalı boru

  Tam oxu »
 • DUDƏ

  bax duda. Sübhi-əzəldən üzün etdikdə təcəlli; Məhv oldu cahanı bürüyən dudeyi-zülmat. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • DUDKEŞ

  is. [fars.] Tüstüçəkən boru. Qəzənfər çıxıb qaynayan samovarın dudkeşini götürdükdə Şirzadı gördü. M

  Tam oxu »
 • DUDMAN

  is. [fars.] Adlı-sanlı, tanınmış ailə, böyük ailə, nəsil. O mənim bu dudmana nəvazişimi çox yaxşı bilir

  Tam oxu »
 • DUÉL

  [fr. əsli lat.] 1. köhn. Qabaqcadan müəyyən edilmiş şərtlərlə iki nəfərin (təhqir olunanla təhqir edənin) bir-biri ilə vuruşması və ya atışması

  Tam oxu »
 • DUELÇİ

  is. köhn. Dueldə iştirak edən adam

  Tam oxu »
 • DUET

  [ital.] mus. Hər biri müstəqil olmaq üzrə ikilikdə oxunan və ya çalınan musiqi əsəri. Leyli ilə Məcnunun dueti

  Tam oxu »
 • DUXÓVKA

  [rus.] Qızmış hava ilə içində yemək bişirmək üçün (adətən, mətbəx plitəsi içərisində yerləşən) dəmir qutu

  Tam oxu »
 • DUL

  1. sif. Ərinin ölümündən sonra ərə getməmiş (qadın); arvadının ölümündən sonra evlənməmiş (kişi). Dul arvad yetim saxlar; Naxırçıya minnət qoyar

  Tam oxu »
 • DULCUĞAZ

  is. “Dul”dan oxş

  Tam oxu »
 • DULLAŞMA

  “Dullaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DULLAŞMAQ

  f. Əri (və ya arvadı) ölmək; dul qalmaq

  Tam oxu »
 • DULLUCA

  “Dul”dan kiç. və oxş. [Sultan bəy:] …Mənimki bir hallıca, dulluca arvaddır… Ü.Hacıbəyov

  Tam oxu »
 • DULLUQ

  is. Dul olma, dul qadının, ya kişinin hal və vəziyyəti

  Tam oxu »
 • DULUS

  is. Saxsı qab qayıran usta. [Güllü:] Amma hacı heç bilmir ki, məni Allah yaradıb, dəmirçi döyüb, yoxsa da dulus palçıqdan yoğurub? Ə

  Tam oxu »
 • DULUSÇU

  bax dulus. Azərbaycan etnoqrafiyasının öyrənilməsi üçün xüsusi əhəmiyyəti olan bu qab qədim dulusçuların yüksək məharətini göstərir

  Tam oxu »
 • DULUSÇULUQ

  bax dulusluq

  Tam oxu »
 • DULUSXANA

  is. Saxsı qab karxanası

  Tam oxu »
 • DULUSLUQ

  is. Dulusun sənəti, işi, peşəsi. Dulusluq edib sarı palçıqdan saxsı qablar qayırmaq, bu qabları naxışlamaq, bəzəmək – qoca bağbanın böyük qardaşı İbra

  Tam oxu »
 • DUM

  “Duma” sözünün keçmişdə danışıq dilində işlənən təhrif edilmiş forması. Karişeytan dedin dəmir yolunu; Xalqa etdin həram dum pulunu

  Tam oxu »
 • DUM-DUM

  [coğrafi addan] : Dum-dum gülləsi – ucu küt olub ağır surətdə yaralayan, qəlpələnən güllə

  Tam oxu »
 • DÚMA

  [rus.] tar. Rusiyada: bir sıra mərkəzi və yerli idarə orqanlarının adı. Dövlət duması (Rusiyada: qanunvericilik hüququna malik, seçilən nümayəndələr m

  Tam oxu »
 • DUMAÇI

  is. tar. Dövlət, ya şəhər duması üzvü (bax duma)

  Tam oxu »
 • DUMAN

  is. 1. Atmosferin aşağı təbəqələrində su buxarının toplanması nəticəsində əmələ gələn kəsif, tutqun hava kütləsi; sis

  Tam oxu »
 • DUMAN-ÇİSKİN

  bax duman 1-ci mənada. Hər yeri duman-çiskin qapladı. – Ağ atlı fayton tərpəndi, zınqıldaya-zınqıldaya səs saldı, duman-çiskin içində Cavanşir qəsəbəs

  Tam oxu »
 • DUMANLAMA

  “Dumanlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLAMAQ

  f. 1. Dumanla, tüstü ilə örtmək; duman, tüstü çökmək; duman, tüstü basmaq. 2. məc. Bulandırmaq, qaraltmaq, tutqunlaşdırmaq, kəsifləşdirmək

  Tam oxu »
 • DUMANLANDIRILMA

  “Dumanlandırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLANDIRILMAQ

  məch. 1. Tüstüləndirilmək. 2. məc. Tutqunlaşdırılmaq, kəsifləşdirilmək

  Tam oxu »