Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MAQNİTLƏNDİRMƏ

  “Maqnitləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏNDİRMƏK

  f. Cismə maqnit xassəsi vermək, maqnitli etmək. Kompasın əqrəbini maqnitləndirmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏNMƏ

  “Maqnitlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏNMƏK

  qayıd. Maqnitli olmaq; maqnitləşmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞDİRİCİ

  sif. xüs. Maqnit xassəsi verə bilən, maqnitli edən. Maqnitləşdirici sarqaclar

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞDİRİLMƏ

  “Maqnitləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞDİRİLMƏK

  bax maqnitləndirilmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞDİRMƏ

  “Maqnitləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞDİRMƏK

  bax maqnitləndirmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞMƏ

  “Maqnitləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTLƏŞMƏK

  bax maqnitlənmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTLİ

  sif. Maqnit xassəsinə malik olan, maqniti olan. Maqnitli cisimlər. – Daşkəsən yatağı maqnitli dəmir yatağı adlanır

  Tam oxu »
 • MAQNİTOFÓN

  [yun.] Elektromaqnit vasitəsilə səsi yazan və təkrar edən aparat. Səs siqnallarını maqnit lentinə yazan, sonra isə səsləndirən aparat

  Tam oxu »
 • MAQNİTÓLA

  is. [yun.] Maqnitofon və radioqəbuledicidən ibarət məişət cihazı

  Tam oxu »
 • MAQNİTÓMETR

  [yun.] Maqnit sahəsinin gərginliyini ölçən cihaz

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏ

  “Maqnitsizləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Cismin maqnit xassəsi yox etdirilmək, maqnitsiz etdirilmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏ

  “Maqnitsizləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞDİRMƏK

  f. Cismin maqnit xassəsini yox etmək, maqnitsiz etmək

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞMƏ

  “Maqnitsizləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAQNİTSİZLƏŞMƏK

  f. Cismin maqnit xassəsi yox olmaq, maqnitsiz olmaq

  Tam oxu »
 • MAQNOLİYA

  [xüs. is.-dən] bot. Ətirli iri və ağ çiçəkləri olan ağac və ya kol-bitki

  Tam oxu »
 • MAQNON

  is. [lat.] Kvant nəzəriyyəsinin mühüm anlayışlarından biri

  Tam oxu »
 • MAL

  is. [ər.] 1. Qiyməti olan və cəmiyyətdə alğı-satqı yolu ilə paylaşdırılan əmək məhsulu; ümumiyyətlə, alver obyekti olan hər şey; əmtəə

  Tam oxu »
 • MAL

  is. 1. İribuynuzlu ev heyvanı; malqara, qaramal (inək, öküz, camış və b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı

  Tam oxu »
 • MAL-DAVAR

  bax mal-qara

  Tam oxu »
 • MAL-DÖVLƏT

  top. [ər.] Sərvət, dövlət, əmlak, var. Mal-dövləti əlindən çıxmaq. – [Yaşlı kişi:] Görünür, Çopurun mal-dövləti [Şirinnazın] gözünü tutmuşdu

  Tam oxu »
 • MAL-HEYVAN

  bax mal-qara. Dastanın sonrasını eşitmək üçün camaat axşam olmağı gözlədi. Elə ki, şər qarışdı, camaat malheyvanını rahat elədi, yenə toy evinə toplaş

  Tam oxu »
 • MAL-QARA

  top. İri və xırda buynuzlu ev heyvanları. Mal-qaramız artır. – Pəyədən mal-qaranı bəzi çıxardır qırağa; Bəzi səhraya gedir işləməyə, bəzi bağa

  Tam oxu »
 • MAL-QARAÇI

  bax maldar

  Tam oxu »
 • MAL-QARAÇILIQ

  is. Mal-qara saxlama; maldarlıq

  Tam oxu »
 • MAL-QARALI

  sif. Mal-qarası olan, malqara saxlayan. Mal-qaralı həyət. – Qayib kişinin əvvəli mal-qaralı, qoyun sürülü, dövlətli bir kəndli idi

  Tam oxu »
 • MAL-MADAR

  is. dan. Var, dövlət. Mal-madar sahibi. Mal-madarı əlindən getmək. – [Paşa bəy:] Bu qədər cah-calal, ad-san, şan-şöhrət, mal-mülk əldən çıxsa dözmək o

  Tam oxu »
 • MAL-MÜLK

  is. dan. Var, dövlət. Mal-madar sahibi. Mal-madarı əlindən getmək. – [Paşa bəy:] Bu qədər cah-calal, ad-san, şan-şöhrət, mal-mülk əldən çıxsa dözmək o

  Tam oxu »
 • MAL-PUL

  bax mal-dövlət

  Tam oxu »
 • MALA

  is. [fars.] 1. Binanın iç və bayır divarlarına çəkmək üçün əhəng, sement və s. qatışığından ibarət suvaq, palçıq

  Tam oxu »
 • MALAALTI

  sif. Malanın altı üçün olan, suvağın altından vurulan. Malaaltı taxta

  Tam oxu »
 • MALABAXAN

  is. Mal-qaraya qulluq edən şəxs. Malabaxanların yarışı. // Sif. mənasında. Malabaxan qadın

  Tam oxu »
 • MALAÇƏKƏN

  bax malakeş 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MALAÇI

  bax malakeş 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MALAÇILIQ

  bax malakeşlik

  Tam oxu »
 • MALAX

  is. bot. Əncir növü. …Azərbaycanda qiymətli əncir sortlarından tabaq əncir, malax əncir, sumax əncir sortlarını göstərmək olar

  Tam oxu »
 • MALAXİ́T

  [yun.] Müxtəlif xırda məmulat hazırlamaq və mis almaq üçün xammal kimi işlədilən açıq-yaşıl rəngli mineral

  Tam oxu »
 • MALAKAN

  [rus.] Malakanlıq təriqətinə mənsub adam (bax malakanlıq). [Hacı Qurban:] …Atam sənə qurban, mənim qorxum o birəhm malakanlardandır

  Tam oxu »
 • MALAKANLIQ

  is. Pravoslav mərasimlərini və kilsə iyearxiyasını qəbul etməyən, xristian məzhəbinin nümayəndəsi, həmin məzhəbdən olan

  Tam oxu »
 • MALAKEŞ

  is. [fars.] 1. Binaların divarlarına mala çəkən usta; suvaqçı, malaçəkən, malaçı. Malakeşlər briqadası

  Tam oxu »
 • MALAKEŞLİK

  is. Malakeşin sənəti, peşəsi; suvaqçılıq, malaçılıq

  Tam oxu »
 • MALALAMA

  “Malalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MALALAMAQ

  f. 1. Divara mala çəkmək; suvaqlamaq. Evi malalamaq. 2. Şumlanmış yerin kəsəklərini mala ilə əzmək, hamarlamaq

  Tam oxu »
 • MALALANMA

  “Malalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »