Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • NİMÇƏVARİ

  sif. Nimçə kimi; girdə, dəyirmi

  Tam oxu »
 • NİMDAŞ

  sif. [fars.] Bir qədər geyilmiş, işlənmiş, nisbətən köhnəlmiş, təzə olmayan. Nimdaş ayaqqabı. Nimdaş xalça

  Tam oxu »
 • NİMDƏR

  is. [fars.] Balaca döşək, döşəkcə. [Bülənd] dərhal …Nazlının saldığı nimdərin üstündə oturub yastığa söykəndi

  Tam oxu »
 • Nİ́MFA

  is. [yun.] Qədim yunan mifologiyasına görə, daşlarda, meşələrdə, bulaqlarda və s. yaşayan təbiət ilahələri

  Tam oxu »
 • NİMTƏN

  is. [fars.] Qolsuz üst qadın geyimi, gödəkcə. Güləbətin köynək, abı nimtənə; Yaxasında qızıl düymə gərəkdir

  Tam oxu »
 • NİMTƏNƏ

  is. [fars.] Qolsuz üst qadın geyimi, gödəkcə. Güləbətin köynək, abı nimtənə; Yaxasında qızıl düymə gərəkdir

  Tam oxu »
 • NİMTƏNƏLİ

  sif. Nimtənə geymiş, əynində nimtənə olan. Atlaz nimtənəli, ipək köynəkli; Yastı başı tirmə şallı Sənəm, gəl! Xəstə Qasım

  Tam oxu »
 • NİNNİ

  is. Layla, beşik mahnısı. // Məc. mənada. Fərivər küləkləri, gecənin qaranlığından istifadə edərək çiçəklərlə öpüşdüyü zaman, haqquşu da çinarların şa

  Tam oxu »
 • NİSAR

  is. [ər.] klas. Bağışlama, qurban etmə, vermə. Ələsgərəm, ismim deyim aşikar; Qədir bilən dosta başü-can nisar

  Tam oxu »
 • NİSBƏT

  is. [ər.] 1. Əlaqədarlıq, təəllüq, mənsubiyyət, bağlılıq, münasibət. Bunun o işə heç bir nisbəti yoxdur

  Tam oxu »
 • NİSBƏTƏN

  zərf [ər.] Nisbət götürülərsə, müqayisə edilərsə; görə. Bu otaq o birisinə nisbətən böyükdür. Gecə gündüzə nisbətən sərindir

  Tam oxu »
 • NİSBƏTLƏ

  1. bax nisbətən. Zəki Məmmədbağıra nisbətlə çox qüvvətli idi. S.Hüseyn. 2. Münasibətlə, …görə. Bizə, ya nə nisbətlə töhmət gəlir; Qaç, oğlan, qaç, at

  Tam oxu »
 • NİSBİ

  sif. Müqayisə üçün olan, qiyas və müqayisə ilə olan, başqa bir şey (şərait, vəziyyət və s.) ilə müqayisə edilməklə müəyyənləşdirilən

  Tam oxu »
 • NİSBİLİK

  is. Nisbi şeyin halı

  Tam oxu »
 • NİSF

  is. [ər.] Yarı, yarım. [Aşıq Cünun] gecənin bir nisfinə qədər çalıb-oxudu. “Koroğlu”. [Hacı Nuru şair:] [Əvvəllər] yanına … nə qədər qızıl və gümüş gə

  Tam oxu »
 • NİSGİL

  is. Bir şeydən dolayı daim ürəkdə qalan məmnuniyyətsizlik hissi, ürəkdə çəkilən qüssə, dərd. Anasının sözləri Xəlilin ürəyində bir nisgil olub ölənədə

  Tam oxu »
 • NİSGİLLƏNMƏ

  “Nisgillənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NİSGİLLƏNMƏK

  f. Qəmlənmək, kədərlənmək, qüssələnmək, nisgil eləmək. Şairin sevinci evlə bir oldu. Anası da həm sevinir, həm nisgillənirdi

  Tam oxu »
 • NİSGİLLİ

  sif. Ürəyində nisgil olan, daim qüssə çəkən, dərd çəkən, dərdli görünən; məhzun, kədərli, könlü tutqun

  Tam oxu »
 • NİSTAQM

  is. [yun.] Göz almasının qeyriiradi, ritmik hərəkəti ilə səciyyələnən patoloji hal

  Tam oxu »
 • NİSTATİN

  is. [lat.] Antibiotiklər qrupundan dərman preparatı

  Tam oxu »
 • NİSVAN

  is. [ər.] köhn. Qadın (çox vaxt tərkib şəklində işlənir). Derdiz ki, gərəkdir açıla məktəbi-nisvan; Bir yanda dəxi məktəbisənət, uçitellər! M

  Tam oxu »
 • NİSYAN

  [ər.] klas. Unutma, yaddan çıxartma. Vətənin neməti nisyan olmaz; Naxələflər ona qurban olmaz. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • NİSYƏ

  is. 1. Bir şeyin nağd pul olmadan alınması və ya satılması. // Bu cür alınmış, ya satılmış şeyin özü, yaxud nisyə satılmış və ya alınmış şeyin verilmə

  Tam oxu »
 • NİŞ

  is. [fars.] bax neştər. Nuşun dadan, nişin də dadmalıdır. (Ata. sözü). [Məstavər:] Gör mən sənə neylərəm, a dərviş; Gəlcək sənə öylə sancaram niş; Ta

  Tam oxu »
 • NİŞAN

  is. [fars.] 1. Əsər, əlamət, iz. Vidadi xəstəni gəl indi tanı; Hanı o sən görən şəklü-nişanı? M.V.Vidadi

  Tam oxu »
 • NİŞANBAZLIQ

  is. bax adaxlıbazlıq. [Laçın bəy:] …Nişanbazlığa getmişmiş, bədbəxt, evdə duyublar … nə yemisən turşulu…, vurublar ha… N

  Tam oxu »
 • NİŞANBƏNİŞAN

  zərf [fars.] Bütün nişanları, əlamətləri, xüsusiyyətləri ilə. Nişanbənişan tanıtmaq. Nişanbənişan soraq vermək

  Tam oxu »
 • NİŞANÇI

  is. 1. Mahir nişan atan, düzgün nişan vuran; snayper. Dəstədə on nəfər əla nişançı, iki də şəfqət bacısı vardı

  Tam oxu »
 • NİŞANÇILIQ

  is. Nişana atmaqda məharət, hədəfə vurmaq məharəti; snayperlik

  Tam oxu »
 • NİŞANƏ

  1. bax nişan 1, 2 və 3-cü mənalarda. Mənə gizlin bir nişanə göndərdin; Aşkara başıma qaxmağın nədir? M

  Tam oxu »
 • NİŞANGAH

  is. [fars.] 1. bax nişan 3-cü mənada. 2. Odlu silahlarda: hədəfi nişan almaq üçün lülə üzərində çıxıntı

  Tam oxu »
 • NİŞANLAMA

  “Nişanlamaq”dan f.is. Ailənin başqa üzvləri də altdan-altdan gah Şəmsiyyəyə, gah Səlimiyə baxır, bugünkü naharı rəsmi nişanlama kimi bir şey hesab edi

  Tam oxu »
 • NİŞANLAMAQ

  f. 1. Cizgi, nöqtə və s. vasitəsilə nişan qoymaq, başqalarından fərqləndirici işarə qoymaq. Kitabın səhifələrini nişanlamaq

  Tam oxu »
 • NİŞANLANDIRMA

  “Nişanlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİŞANLANDIRMAQ

  bax nişanlamaq 2-ci mənada. İkinci xəbər bu idi ki, bacısını dayısı nişanlandırmışdı. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • NİŞANLANMA

  “Nişanlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİŞANLANMAQ

  məch. 1. Bir nişan və ya fərqləndirici işarə qoyulmaq. 2. Ad olunmaq, nişan taxılmaq, adaxlanmaq. Bir həftə sonra doktor, Zibeydənin nişanlanmağını eş

  Tam oxu »
 • NİŞANLATMA

  “Nişanlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİŞANLATMAQ

  t-li. Nişan taxdırmaq, üzük verdirmək, ad elətdirmək

  Tam oxu »
 • NİŞANLI

  sif. 1. Adaxlı, nişanlanmış, ad edilmiş, deyikli. Nişanlı qız. Nişanlı oğlan. // İs. mənasında. Dedi, nişanlıyam, özgə malıyam; Sındı qol-qanadım, yan

  Tam oxu »
 • NİŞANSIZ

  sif. Heç bir nişanı, əlaməti, izi olmayan. Bu oxu kim atıb, nişansız hədəf; Hara dəyəcəkdir bu ox görəsən? S

  Tam oxu »
 • NİŞASTA

  is. [fars.] 1. Bitkilərdən hasil edilən tərkibi una oxşar karbohidrat: kraxmal. Nişasta zavodu. 2. Bəzi bitkilərdən hazırlanan ağ, dadsız ovuntu (yeyi

  Tam oxu »
 • NİŞASTALAMA

  “Nişastalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİŞASTALAMAQ

  f. Dəyişək döşəkağı və s. bu kimi şeylərə parıltı, bərklik vermək üçün nişastalı suya salmaq, nişasta vurmaq; kraxmallamaq

  Tam oxu »
 • NİŞASTALANMA

  “Nişastalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NİŞASTALANMAQ

  məch. Nişasta vurulmaq, nişastalı suya salınmaq; kraxmallanmaq. …[Muradın] nişastalanıb ütülənmiş, yaxası açıq ağ köynəyinə baxdım

  Tam oxu »
 • NİŞASTALANMIŞ

  f.sif. Nişasta vurulmuş; nişastalı suya salınmış; kraxmallanmış. Üzərində ağ və nişastalanmış əl dəsmalları ehram kimi düzülən ağ örtüklü stollarda sü

  Tam oxu »
 • NİŞASTALI

  sif. 1. Nişasta vurulmuş, nişastaya salınmış; kraxmallı. Nişastalı yaxalıq. – Əynində qara bir libas; Başında nişastalı ləçək

  Tam oxu »
 • NİŞASTASIZ

  sif. 1. Nişasta vurulmamış; kraxmalsız. Nişastasız döşəkağı. 2. Tərkibində nişasta olmayan

  Tam oxu »