Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PƏDƏR

  is. [fars.] klas. Ata. Pədərim Salehdir, madərim Reyhan. Molla Cümə. Şad oldu pədər, madəriniz, – bu boya çatdız

  Tam oxu »
 • PƏDƏRŞAHLIQ

  is. tar. Kişi qohumluğu xəttinə əsaslanan və kişinin hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşunun son dövrü; patriarxat

  Tam oxu »
 • PƏH-PƏH

  bax bəh-bəh. [Hacı Məhəmmədəli:] Pəh-pəh, pəh! Maşallah olsun doktor cənablarının elminə. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  is. [fars.] 1. Çox güclü adam; qəhrəman, igid. Gəzinir ortada səkkiz pəhləvan; Əyri qılınclardan sanki damır qan

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANİ

  bax qəhrəmani

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMA

  “Pəhləvanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMAQ

  f. Qoçaqlaşmaq, cəsurlaşmaq, pəhləvan olmaq, cəsarətlənmək. …Ağagül pəhləvanlaşan (f.sif.) dostunun üzünə mat-mat baxdı

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLIQ

  is. İgidlik, qəhrəmanlıq, qoçaqlıq. Kişilər dəm vurur pəhləvanlıqdan; Güləşdən, güllədən, ölümdən, qandan

  Tam oxu »
 • PƏHMAYİ

  is. zool. Enli bədəni olan balıq növü

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  is. [fars.] Müəyyən yemək rejimi. Bu camıma şərab süz, pəhriz etmək hədərdir; İçimdə atəşim var, pəhriz edim mən nədən? Şəhriyar

  Tam oxu »
 • PƏHRİZKAR

  is. [fars.] Pəhriz gözləyən (saxlayan), pəhriz rejiminə riayət edən adam

  Tam oxu »
 • PƏHRİZKARLIQ

  is. Pəhrizini gözləmə, ona riayət etmə. Hər iki dünyanın neməti sənətdə, bütün sənətlərin açarı elm və tərbiyədədir

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  sif. [fars.] Üzünün rəngi qaçmış, solğun, pərişan, halı pozğun. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun?! H

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏLİK

  is. Pəjmürdə adamın görkəmi; solğunluq, pərişanlıq

  Tam oxu »
 • PƏL

  is. : pəl qatmaq (vurmaq) – bir işə maneçilik törətmək, əngəl olmaq, pəlləmək. …Onu vuran adam ümumi işə pəl qatır, tək özünə yox, gördüyü xeyirli işə

  Tam oxu »
 • PƏLƏ

  sif. Yastı, enli. [Koroğlu] pələ bığlarını eşib qulaqlarının dalına keçirdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • PƏLƏBIĞ

  sif. Yekə, yastı və uzunbığlı

  Tam oxu »
 • PƏLƏBIĞLI

  sif. Yekə, yastı və uzunbığlı

  Tam oxu »
 • PƏLƏQULAQ

  sif. İri, yastıqulaqlı. Balacaboylu, kök, pələqulaq, yekəburun bir uşaq əlini yuxarı qaldırıb dedi. Ə

  Tam oxu »
 • PƏLƏQULAQLI

  sif. İri, yastıqulaqlı. Balacaboylu, kök, pələqulaq, yekəburun bir uşaq əlini yuxarı qaldırıb dedi. Ə

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  is. 1. Pişik cinsindən dərisi zolaqlı iri yırtıcı heyvan; qaplan. … Sədinin bir sözü çıxmır yadımdan: Pişiyin duruşu rəngbərəng olur; Pələngi görəndə

  Tam oxu »
 • PƏLƏNGİ

  sif. Rəngarəng, ala-bəzək. Pələngi parça

  Tam oxu »
 • PƏLƏNGLİK

  is. İgidlik, qoçaqlıq, rəşadət

  Tam oxu »
 • PƏLLƏMƏ

  “Pəlləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PƏLLƏMƏK

  f. məh. İşə maneçilik törətmək, pəl vurmaq, pəl qatmaq

  Tam oxu »
 • PƏLMƏ

  is. dan. Tutqun, aydın olmayan, yarıişıq, zəif işıq

  Tam oxu »
 • PƏLMƏLƏNMƏ

  “Pəlmələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PƏLMƏLƏNMƏK

  f. məh. Rəngləri çıxaraq bir-birinə qarışmaq, ala-bula olmaq. Xalıların, cecimlərin … və döşəklərin boyaları birbirinə qarışaraq pəlmələnmişdi

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  sif. Dilini dişlərinin arasına alaraq danışan, buna görə də “r”, “l” və s. səsləri düzgün tələffüz etməyən

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLİK

  is. Danışarkən bəzi səsləri düzgün tələffüz edə bilməməkdən ibarət nitq nöqsanı. Pəltəkliyi müalicə etmək

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  is. [fars] 1. Sığınma, birinin yanına qaçıb ondan himayə və kömək istəmə. □ Pənah etmək (eyləmək) – 1) özü üçün sığınacaq etmək, məskən etmək

  Tam oxu »
 • PƏNAHGAH

  is. [fars.] 1. Pənah aparılan yer, pənah yeri, sığınacaq yeri. [Adamlardan biri:] Sən hər şeydən əvvəl bizə bir pənahgah tap ki, biz oradan düşmən ilə

  Tam oxu »
 • PƏNAHLANMA

  “Pənahlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PƏNAHLANMAQ

  f. Pənah aparmaq, pənah gətirmək, imdad istəmək; sığınmaq. [Bədəl:] Yəqin hər kəs isə … bizə pənahlanmağa gəlir, qoy gəlsin görək

  Tam oxu »
 • PƏNBƏ

  sif. şair. Açıq-al, gül rəngində. Sevda gəlinlərə məxsus pənbə tüllər içində olaraq gələr… H.Cavid. Soldu yavaş-yavaş pənbə yanaqlar; Gülümsündü acı g

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  is. [fars.] 1. Əl ayası ilə beş barmaq birlikdə. Pəncəsini açmaq. – Nəbi pəncəsinə sığmayan bafanı yerə qoyub, belini düzəltdiyi zaman günəş onu salam

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ-PƏNCƏ

  sif. Üzərində pəncə şəklində gülləri, naxışları olan. Pəncə-pəncə parça. – Bir də görərdin ki, dövlətli qadın pəncəpəncə donunu geydi

  Tam oxu »
 • PƏNCƏKEŞ

  is. [fars.] Çörəyin üzərinə naxış salmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏ

  “Pəncələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏK

  f. Pəncəsi ilə qapıb götürmək. Plovu pəncələmək

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏ

  “Pəncələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏK

  f. Çarpışmaq, vuruşmaq, mübarizə aparmaq. Ölümlə pəncələşmək. – [Qüdrət:] Gecə ilə gündüz pəncələşir

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏ

  is. 1. İşıq və hava gəlmək üçün evin və s. divarında açılan deşik və həmin deşiyi qapayan şüşəli çərçivə

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏALTI

  is. Pəncərənin alt tərəfinə vurulan taxta. Pəncərəaltını yonmaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏLİ

  sif. 1. Pəncərəsi olan. Bu, qaya içində salınmış, qabağında kiçik daş səkisi olan, torpaq damlı, kiçikcə pəncərəli, bir qapıcığazlı daxma idi

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏSİZ

  sif. Pəncərəsi olmayan. [Almaz Camala:] Burada nə var? Uçuq-sökük daxmalar, pəncərəsiz, işıqsız komalar

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏÜSTÜ

  is. Pəncərənin üst tərəfinə vurulan taxta və ya qoyulan iri daş. Pəncərəüstünü yonmaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏÜZGƏCLİLƏR

  cəm, zool. Üzgəcləri pəncə şəklində olan heyvanlar fəsiləsi

  Tam oxu »
 • PƏNCŞƏNBƏ

  is. [fars.] Cümə axşamı. Molla Xəlil həftənin pəncşənbə və cümə günlərini məsciddə oxuyacağını bildirmişdi

  Tam oxu »
 • PƏND

  is. [fars.] klas. Nəsihət. Mürşidin pəndini eyicə saxla; Damardan, ilikdən, qandan içəri. Xətayi

  Tam oxu »