Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PİANİ́NO

  [ital.] Üfüqi çəkilmiş simləri olan hündür yeşik şəklində fortepiano növü. Pianino çalmaq. – Salonun başında pianino dururdu, onun üstündə, divarda əl

  Tam oxu »
 • PİANİNOÇU

  is. Pianino çalan musiqiçi

  Tam oxu »
 • PİANİZM

  [ital.] mus. Fortepianoda çalma məharəti, yaxud fortepiano musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • PİÁNO₁

  is. dan. Pianino. …Qurbanlı toz basmış pianonun üzərində qoyulmuş köhnə çərçivələrə nəzər yetirdi. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • PİANO₂

  mus. Çox yavaş, astadan (çalğı haqqında). Bir yanda kağıza mən söz yazıram; Bir yanda sevgilim piano çalır

  Tam oxu »
 • PİANOÇU

  bax pianinoçu

  Tam oxu »
 • PİÁSTR

  is. [ital.] 1. Qədim ispan sikkəsi pesonun italyanca adı. 2. 1844 və 1916-cı illərdə Türkiyənin pul vahidi

  Tam oxu »
 • PİÇ

  is. [fars.] Vint. Piçlə bağlamaq. ◊ Piçini burmaq – əl-ayağını yığışdırmaq, özbaşınalığına son qoymaq

  Tam oxu »
 • PİÇBURAN

  bax vintburan

  Tam oxu »
 • Pİ́FOS

  is. [yun.] Antik dövrlərdə taxıl və başqa təsərrüfat ehtiyatlarını saxlamaq üçün böyük gil qab. Egey pifosları

  Tam oxu »
 • PİJAMA

  [ing. pyjamas] Xələt əvəzinə geyilən yüngül parçadan tikilmiş pencək və şalvardan ibarət yatmaq və ya ev paltarı

  Tam oxu »
 • PİK

  [fr.] Sivriuclu dağ zirvəsi; formasından asılı olmayaraq dağ zirvəsinin ən yüksək nöqtəsi. Qələbə piki

  Tam oxu »
 • PİKADÓR

  is. [isp.] Korridada nizənin ucu ilə öküzü qıcıqlandıran, qəzəbləndirən atlı

  Tam oxu »
 • PİKAP

  is. [ing.] Sərnişin və yükdaşıyan, giriş qapısı arxadan olan kiçik avtomobil

  Tam oxu »
 • PİKET

  [fr.] Kiçik qarovul dəstəsi. // Tətil olan yerlərdə qarovul çəkən tətilçilər dəstəsi. …Nərildəyən qatar bizik, nəfəs dərir piketlərdə

  Tam oxu »
 • PİKETÇİ

  is. Piketdə iştirak edən adam

  Tam oxu »
 • PİKTOQRAM

  is. [lat. pictus – rənglə nəqş olunmuş və yun.] Şəkli yazı; qədim yazı növü

  Tam oxu »
 • PİQMÉNT

  [lat. pigmentum – rəng] biol. Orqanizmdə dəri və toxumalara rəng verən maddə. Bitki piqmenti. Təbiətdə piqmentin yayılması

  Tam oxu »
 • PİQMENTÁSİYA

  [lat.] Heyvan və bitki orqanizmlərinin toxumalarında piqment rəng əmələ gəlməsi

  Tam oxu »
 • PİLƏ

  is. Baramadan alınan ipək. Qaranlıq bir otaqda üzü qırışmış bir qarı oturub, pilə əyirirdi. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • PİLƏK

  is. 1. Kiçik yastı düymə. 2. Boyunbağı, qolbaq və s.-də sallanan kiçik hissəcik. Qolbağın piləyi. Qızıl pilək

  Tam oxu »
 • PİLƏKLƏMƏ

  “Piləkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PİLƏKLƏMƏK

  f. Düymələmək, piləkləri bağlamaq. Donu piləkləmək

  Tam oxu »
 • PİLƏKLİ

  sif. Üzərinə piləklər tikilmiş, xırda yastı düymələrlə bəzədilmiş. Keçən zaman vurardılar; Piləkli pərdə qapıya

  Tam oxu »
 • PİLƏQURDU

  bax baramaqurdu

  Tam oxu »
 • PİLƏMƏ

  “Piləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PİLƏMƏK

  f. Odu üfürüb alışdırmaq, yaxud nəfəsli musiqi alətlərini səsləndirmək üçün ağzını hava ilə doldurub püfləmək

  Tam oxu »
 • PİLƏTƏ

  is. [rus. плита] Üstündə xörək bişirmək və ya evi qızdırmaq üçün ağneftlə yanan fitilli cihaz; kerosinka

  Tam oxu »
 • PİLƏTƏÇİ

  is. Pilətə təmir edən usta

  Tam oxu »
 • PİLİK

  is. Ocaq, tonqal və s.-ni yandırmaq üçün neft hopdurulmuş alışqan. Əskidən pilik. Ocağın altına pilik qoymaq

  Tam oxu »
 • PİLLƏ

  is. [fars.] 1. Pilləkənin çıxarkən və ya düşərkən ayaq qoyulan üfüqi hissələrindən hər biri. Ləman ucadan gülüb, bir neçə pillə qalxdı və Teymura sarı

  Tam oxu »
 • PİLLƏ-PİLLƏ

  zərf 1. Pillələri bir-bir çıxaraq və ya düşərək. Pilləkəni pillə-pillə çıxmaq. 2. Mərtəbə-mərtəbə. Qayalıqlı dağın ətəyində pillə-pillə salınmış kəndi

  Tam oxu »
 • PİLLƏKƏN

  is. [fars.] Çıxmaq və düşmək üçün pillələrdən düzəldilmiş qurğu. Daş pilləkən. – [Yaşlı kişi:] Pilləkənə açılan qapını açdıqda qarşımda qara ipək çarş

  Tam oxu »
 • PİLLƏLİ

  sif. 1. Saylardan sonra gələrək, pilləkənin neçə pillədən ibarət olduğunu göstərir. 10 pilləli pilləkən

  Tam oxu »
 • PİLÓT

  [fr.] Uçucu aparatları idarə edən təyyarəçi. Təklənmiş pilot quzğunların birini vurub yerə saldı. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • PİLOTÁJ

  [fr.] Uçucu aparatları idarə etmə məharəti; təyyarə ilə manevr etmə. Yüksək pilotaj

  Tam oxu »
 • PİLOTKA

  [rus.] Əsgəri yay baş geyimi (ilk dövrlərdə ancaq pilotlarda). …Pilotkalarını yanlarına atıb oturmuş üç əsgər söhbət edirdi

  Tam oxu »
 • PİLPİLƏ

  is. məh. Palçıq vulkanı. Ləpələrin üstündə; Əbədi neft qaynayan; Pilpilələr görmüş o! İ.Səfərli

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  is. 1. Bəzi işıqlandırıcı və qızdırıcı cihazlarda (pilətə, lampa, şam və s.) yanan lent, ip, qaytan. Lampaya piltə salmaq

  Tam oxu »
 • PİLTƏLƏMƏ

  “Piltələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PİLTƏLƏMƏK

  f. 1. Pilətə, lampa və s.-yə piltə keçirmək, piltə salmaq. Lampanı piltələmək. 2. tib. Yaraya və ya boşluğa piltə (tampon) qoymaq

  Tam oxu »
 • PİLYÁSTR

  is. [fr.] Divarda şaquli çıxıntı

  Tam oxu »
 • PİNC

  is. köhn. Sınıq saxsı, çini və ya şüşə qabları yapışdırmaq üçün yumurta ağı, söndürülmüş əhəng və pambıqdan hazırlanan yapışqan

  Tam oxu »
 • PİNCLƏMƏ

  “Pincləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PİNCLƏMƏK

  f. köhn. Sınıq çini və ya şüşə qabı pinclə yapışdırmaq, pinc qoymaq. Bankanı pincləmək

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  is. [fars.] 1. Yamaq (ayaqqabıda). □ Pinə eləmək – yamamaq. Otur evdə, atanın eylə pinə çul-çuxasın. C

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİ

  sif. və is. Ayaqqabı təmir etməklə (pinəçiliklə) məşğul olan adam. [Qafar:] Pinəçi Qafar tutduğu yerə kirə versin? S

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİLİK

  is. Pinəçinin işi, sənəti, peşəsi. …Bu altı nəfər müsəlmanın biri usta Cəfər Hacı İman oğludur. Bunun sənəti pinəçilikdir

  Tam oxu »
 • PİNƏKİ

  is. dan. : pinəki aparmaq (vurmaq) – oturmuş halda huşa getmək, yuxu aparmaq, mürgüləmək, yuxuya getmək

  Tam oxu »
 • PİNƏLƏMƏK

  f. Pinə etmək, yamamaq (ayaqqabını). 2. məc. Tez, başdansovma etmək

  Tam oxu »