Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PE

  “P” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • PEÇ

  [rus.] is. Binaları qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək və s. məqsədlər üçün kərpicdən, metaldan düzəldilmiş qurğu; soba

  Tam oxu »
 • PEÇÁT

  [rus.] bax möhür 1-ci mənada. [Tofiq:] Gəl, gəl, bu saat mən “hə-yox” cavabını alım, ərizənə peçat basdırım

  Tam oxu »
 • PEÇENEQLƏR

  cəm Eramızın IX-XI əsrlərində Cənub-Şərqi Avropada köçəri həyat sürmüş türk mənşəli qədim xalq

  Tam oxu »
 • PEÇENYE

  [rus. печенье – bişmiş] Kövrək, adətən şirin xəmirdən bişirilmiş şirniyyat növü. Nəcəflə Qızyetər zənbildən iki bükülü konfet, bir qutu peçenye və bir

  Tam oxu »
 • PEDAQÓGİKA

  [yun. paidogogike] Tərbiyə, təlim və tədrisin forma və metodlarını öyrənən elm

  Tam oxu »
 • PEDAQOJİ

  sif. 1. Pedaqoqla əlaqədar olan, pedaqoqla bağlı olan. Pedaqoji şura. Pedaqoji kadrlar. // Pedaqoqlar, müəllimlər hazırlamaqla məşğul olan

  Tam oxu »
 • PEDAQÓQ

  [yun. paidogogos] Sənəti müəllimlik və tərbiyəçilikdən ibarət olan adam, pedaqogika sahəsində mütəxəssis

  Tam oxu »
 • PEDAQOQLUQ

  is. Pedaqoqun işi; müəllimlik, tərbiyəçilik

  Tam oxu »
 • PEDÁL

  [fr. pedale – ayaq] Müxtəlif maşınlarda, musiqi alətlərində və s.-də ayaq manivelası. Velosipedin pedalı

  Tam oxu »
 • PEDÁNT

  [ital.] Xırda və formal tələblərin yerinə yetirilməsinə həddindən (lüzumundan) artıq fikir verən adam; xırdaçı, hərf güdən

  Tam oxu »
 • PEDANTİ́ZM

  [ital.] Həddindən artıq formalizm (rəsmiyyətçilik); ifrat xırdaçılıq

  Tam oxu »
 • PEDANTLIQ

  is. Hər şeydə həddindən artıq xırdaçılıq göstərmə; pedantizm

  Tam oxu »
 • PEDİ

  is. Cənubi Afrikada yaşayan xalqlardan biri

  Tam oxu »
 • PEDİÁTR

  [yun.] Uşaq xəstəlikləri – pediatriya mütəxəssisi olan həkim; uşaq həkimi

  Tam oxu »
 • PEDİATRİ́YA

  [yun. paidos – uşaq və iatreia – müalicə] Tibbin, uşaq xəstəliklərindən, onların müalicəsindən və qarşısını almaq üsullarından bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • PEDİKÜR

  [fr. pedicure, əsli lat. pedis – ayaq və curare – qayğısına qalmaq] Ayaq dırnaqlarının təmizlənməsi, cilalandırılması və ayaqlardakı döyənəklərin rədd

  Tam oxu »
 • PEDİKÜRÇÜ

  is. Pedikürlə məşğul olan qadın (qız)

  Tam oxu »
 • PEDİNSTİTUT

  is. Pedaqoji institut (orta məktəb müəllimləri hazırlayan ali məktəb)

  Tam oxu »
 • PEDMƏKTƏB

  is. Pedaqoji məktəb (ibtidai məktəb müəllimləri və uşaq bağçası tərbiyəçiləri hazırlayan orta məktəb)

  Tam oxu »
 • PEDSOVET

  is. Pedaqoji şura (məktəb müəllimlərinin, təhsil və inzibati məsələləri həll etmək səlahiyyəti olan iclası)

  Tam oxu »
 • PEMZA

  [ing. əsli lat.] Süngər daşı

  Tam oxu »
 • PENCƏK

  [ing.] Kişi kostyumunun açıq, qatlanan yaxalığı və düymələnən ətəkləri olan hissəsi. Osmanla Səlim tanınmaz olmuşdu

  Tam oxu »
 • PENCƏK-ŞALVAR

  is. Pencək və şalvardan ibarət geyim komplekti; kostyum. Pencək-şalvar tikdirmək

  Tam oxu »
 • PENCƏKLİ

  sif. Pencək geymiş, əynində pencəyi olan. Pencəkli oğlan

  Tam oxu »
 • PENCƏR

  is. Müxtəlif yeməli yabanı otların (əməköməci, gicitkən, cincilim və s.) ümumi adı. [Nabat Firəngizə:] Böyük olanda nə olar, bıçağı götür, kətənin pen

  Tam oxu »
 • PENCƏRLİK

  is. Çoxlu pencər bitmiş sahə, yer. Pencərlikdən pencər yığmaq

  Tam oxu »
 • PENDİR

  is. Maya vurulmuş süddən xüsusi surətdə hazırlanan bərk və ya yarıbərk kütlə şəklində qida məhsulu. Motal pendiri

  Tam oxu »
 • PENİSİLLİN

  [lat.] əcz. Kif göbələklərinin bəzi növlərindən alınan müalicə preparatı; antibiotik

  Tam oxu »
 • PÉNNİ

  is. Xırda fin pulu

  Tam oxu »
 • PÉNSİYA

  [lat.] Qanunun müəyyən etdiyi hallarda (qocalıq, əlillik və s.) vətəndaşlara müntəzəm surətdə verilən pul yardımı

  Tam oxu »
 • PENSİYAÇI

  is. Pensiya alan adam

  Tam oxu »
 • PENSNÉ

  [fr.] Yay vasitəsilə burunun üstünə taxılan gözlük (eynək). Sallaqbığlı, irigövdəli rəis pensnesini gözündən çıxarıb, təəccüblə Xəlil mirzəyə baxdı

  Tam oxu »
 • PENSNELİ

  sif. Gözündə pensne olan, pensne taxmış. [Roza ilə Şeyda görüşdüyü halda] şıq geyimli pensneli Əşrəf daxil olur

  Tam oxu »
 • PÉNYA

  is. [lat.] Borclu tərəf öhdəsinə düşən haqqı vaxtında vermədikdə ödəməli olduğu əlavə haqq

  Tam oxu »
 • PERİFERİYA

  is. [yun.] 1. Əyalət, ətraf. 2. sif. anat. Ətraf üzvlər. 3. is. riy. Çevrənin, fiqurun sərhədi

  Tam oxu »
 • PERİGEY

  [yun. peri – ətraf və ge – yer] astr. Günəş orbitinin Yerə ən yaxın nöqtəsi

  Tam oxu »
 • PERİKMƏK

  f. Diksinmək, hövllənmək

  Tam oxu »
 • PERİMETR

  [yun. perimetros] riyaz. Yastı həndəsi fiqurun bütün tərəflərinin uzunluğunun cəmi

  Tam oxu »
 • PERİSKÓP

  [yun. periskopeo – ətrafa baxıram] Örtülü yerdən, sualtı qayıqdan və s.-dən müşahidə aparmaq üçün optik cihaz

  Tam oxu »
 • PERİTONİT

  [yun.] tib. Qarın boşluğu divarlarını və üzvlərini örtən seroz qişasının iltihabı

  Tam oxu »
 • PERQÁMENT

  [Kiçik Asiyada qədim Perqama şəhərinin adından] 1. Kağız icad olunana qədər üstündə yazı yazmaq üçün istifadə olunan xüsusi surətdə işlənmiş heyvan də

  Tam oxu »
 • PERMANÉNT

  sif. [lat.] Arası kəsilmədən davam edən, daimi. Permanent inqilab. Permanent inkişaf

  Tam oxu »
 • PERO

  [rus. перо – lələk] Mürəkkəb, tuş və s. ilə yazmaq üçün yarıq sivri ucu olan metal qələm; qələmucu. Çernil, qrafil, pero, qarandaş; İcad edəni olaydı

  Tam oxu »
 • PERPENDİKULYÁR

  [lat. perpendicularis – şaquli] Başqa bir düz xətt və ya müstəvi ilə düz bucaq təşkil edən düz xətt. Düz xəttə perpendikulyar çəkmək

  Tam oxu »
 • PERPENDİKULYARLIQ

  is. Perpendikulyar vəziyyət, perpendikulyar olma. Müstəvinin perpendikulyarlığı

  Tam oxu »
 • PERRON

  [fr.] Dəmiryol stansiyasında qatarların yanaşıb dayandığı meydança; sərnişin platforması. Qatar perrona yanaşdı

  Tam oxu »
 • PERSÉY

  is. [lat.] Göyün şimal yarımkürəsindəki bürcün adı

  Tam oxu »
 • PERSOL

  is. Paltar yuyulmasında istifadə olunan ağardıcı maddə

  Tam oxu »
 • PERSÓNA

  is. [lat.] 1. Şəxs, zat, adam. 2. Tanınmış adam

  Tam oxu »