Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PNEVMÁTİK

  sif. [yun.] Sıxılmış hava ilə hərəkətə gətirilən. Pnevmatik silah. – Üç nəfər pnevmatik silah işləyirdi

  Tam oxu »
 • PNEVMÁTİKA

  [yun. pneumatika – hava] Pnevmatik qüvvə ilə hərəkətə gətirilən mexanizm, qurğu və alətlər

  Tam oxu »
 • PNEVMONİYA

  [yun. pneumon] tib. Ağciyər iltihabı

  Tam oxu »
 • POÇT

  [pol. poczta, əsli ital.] 1. Adresatlara pul, məktub və s. göndərməklə məşğul olan rabitə idarəsi və həmin idarənin yerləşdiyi bina

  Tam oxu »
 • POÇTA

  [pol. poczta, əsli ital.] 1. Adresatlara pul, məktub və s. göndərməklə məşğul olan rabitə idarəsi və həmin idarənin yerləşdiyi bina

  Tam oxu »
 • POÇTALYÓN

  [ital. postiglione] Poçtla gələn məktubları, dövri mətbuatı və s.-ni adresatlara paylayan rabitə işçisi; məktubpaylayan

  Tam oxu »
 • POÇTALYONLUQ

  is. Poçtalyonun işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • POÇTÁMT

  [alm.] Şəhərin baş poçtu, baş poçtxanası. Bakı poçtamtı

  Tam oxu »
 • POÇTÇU

  is. 1. Poçt işçisi, poçt xidmətçisi. Səhər tezdən Yəhya Kamal məktubu poçtçu Aslana verdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • POÇTXANA

  [ital. poczta və fars. …xanə] Poçt idarəsinin yerləşdiyi bina; poçt

  Tam oxu »
 • PODÁQRA

  [yun. podagra] Orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gələn və bədənin müxtəlif hissələrində duz yığılmasından ibarət olan oyna

  Tam oxu »
 • PODAQRALI

  sif. Podaqra xəstəliyi olan (adam)

  Tam oxu »
 • PÓDİUM

  is. [lat.] 1. Qədim Romada sirkdə hörmətli tamaşaçıların oturması üçün hündür yerlər. 2. Heykəltəraş və rəssamların işləməsi üçün uca yer

  Tam oxu »
 • PODNOS

  [rus.] İçinə qab-qacaq qoymaq, süfrəyə xörək gətirmək və s. üçün işlədilən metal və sair materialdan düzəldilmiş məcməyi, sini

  Tam oxu »
 • PODPOLKÓVNİK

  [rus.] Mayor rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və habelə belə rütbəsi olan şəxs. Mahmud içəri girəndə podpolkovnik bir xəritənin qarşısında durmuş

  Tam oxu »
 • PODPOLKOVNİKLİK

  is. Podpolkovnik rütbəsində olma

  Tam oxu »
 • PODRAT

  [rus. подряд] Müəyyən haqq müqabilində bir işi görməkdən ibarət öhdəlik və bu öhdəlik üzrə görülən iş

  Tam oxu »
 • PODRATÇI

  is. Podrat üzrə işləyən adam və ya təşkilat. Podratçı Şeyda qarovulçunun üstünə bağırıb deyirdi. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • PODRATÇILIQ

  is. Podratçının işi, podrat işi. Podratçılıq və mədən işlərinə bələd olmayan Qulu başını itirmişdir. A

  Tam oxu »
 • PODVÁL

  is. [rus.] Qəzet səhifəsinin ayrıca məqalə çap olunmuş aşağı hissəsi; habelə qəzet səhifəsinin aşağı hissəsində dərc olunmuş məqalənin özü

  Tam oxu »
 • POEMA

  [yun.] 1. Mənzum hekayə janrı. Nizaminin poemaları. S.Vurğunun “Bəsti” poeması. – “Qız qalası” poemasını Cəfər Cabbarlı 1923-cü və 1924-cü illərdə çap

  Tam oxu »
 • POETİK

  sif. [yun.] 1. Poeziya ilə bağlı olan, poeziya ilə əlaqədar olan; bədii. Poetik əsər. // Poeziyaya xas olan; şairanə

  Tam oxu »
 • POETİKA

  [yun.] 1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, poetik yaradıcılıq haqqında elm. 2. Hər hansı bir şair və ya ədəbi məktəbə xas olan xüsusiyyət, tərz, üsul

  Tam oxu »
 • POETİKLİK

  is. Şairanəlik, gözəllik, bədiilik, şeriyyət. Poetik əfsanələr

  Tam oxu »
 • POEZİYA

  [yun.] 1. Şeir. Nəsr, dramaturgiya və publisistikada inqilabi satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur

  Tam oxu »
 • POQON

  [rus.] Hərbi və ya başqa rəsmi paltarda çiyinə tikilən və ya yapışdırılan fərqlənmə nişanı. Zabit poqonu

  Tam oxu »
 • POQONLU

  sif. Poqonu olan. Poqonlu soldat

  Tam oxu »
 • POLAD

  is. [fars.] 1. Dəmir ərintisi ilə karbondan ibarət gümüşü-boz metal. Polad ərintisi. Paslanmayan polad

  Tam oxu »
 • POLADƏRİDƏN

  is. xüs. Polad əritməklə məşğul olan usta; poladtökən

  Tam oxu »
 • POLADƏRİTMƏ

  sif. və is. Polad əritmək üçün olan, polad əridilən. Poladəritmə sənayesi

  Tam oxu »
 • POLADI

  sif. Polad rəngli, polad rənginə çalan, gümüşü-boz. Poladı parça

  Tam oxu »
 • POLADLAMA

  “Poladlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • POLADLAMAQ

  xüs. Elektroliz vasitəsilə üzərinə nazik polad təbəqəsi çəkmək

  Tam oxu »
 • POLADLAŞMA

  “Poladlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • POLADLAŞMAQ

  f. 1. Polad halına gəlmək. 2. məc. Bərkləşmək, möhkəmləşmək

  Tam oxu »
 • POLADYAYAN

  sif. tex. Poladı yayıb yastı hala salan. Poladyayan dəzgah. // is. Poladyayma ustası olan fəhlə. Poladyayanların yarışı

  Tam oxu »
 • POLADYAYMA

  is. xüs. Poladı yayıb yastı hala salma

  Tam oxu »
 • POLÉMİKA

  is. [yun.] Müəyyən bir məsələ barədə fikir mübadiləsi; mübahisə, müzakirə, dartışma

  Tam oxu »
 • POLİARTRİ́T

  [yun. poly – çox və arthron – oynaq] tib. Oynaqların iltihabı

  Tam oxu »
 • POLİETİLÉN

  is. [yun.] Sintetik material

  Tam oxu »
 • POLİFONİK

  sif. [yun.] Polifoniyaya aid olan; çoxsəsli. Polifonik musiqi

  Tam oxu »
 • POLİFONİ́YA

  [yun. polyphonia] mus. Vokal və ya instrumental əsərlərdə bir neçə səsin bir vaxtda birləşməsi; çoxsəslilik

  Tam oxu »
 • POLİKLİ́NİKA

  [yun.] Müxtəlif ixtisaslar üzrə əhaliyə (istər gələn, istərsə də evdə yatan xəstələrə) həkim yardımı göstərən tibb müəssisəsi

  Tam oxu »
 • POLİQLÓT

  [yun.] Çox dil bilən adam

  Tam oxu »
 • POLİQÓN

  [yun.] Hərbi təlim, habelə müxtəlif silahların sınaqdan keçirilməsi üçün böyük sahə. Poliqonda təlim keçmək

  Tam oxu »
 • POLİQRAFÇI

  is. Poliqrafiya sənayesi işçisi, poliqrafiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • POLİQRAFİ́K

  sif. [yun.] Poliqrafiya ilə əlaqədar olan, poliqrafiyaya aid olan. Poliqrafik işlər. Kitabın poliqrafik keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • POLİQRAFİ́YA

  [yun. polygraphia – çox yazı] Çap məhsulları istehsalının bütün növlərini əhatə edən texnika, sənaye sahəsi

  Tam oxu »
 • POLİMERLƏR

  cəm [yun. polymeres – çox hissədən ibarət] Kimyəvi tərkibi eyni olan, lakin molekuldakı atomların miqdarına görə isə bir-birindən fərqlənən maddələr

  Tam oxu »
 • POLİNEZİYA

  is. [yun.] Sakit Okean adalar qrupu. Polineziya adaları vulkan mənşəlidir

  Tam oxu »