Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PLAFÓN

  is. [fr.] Tavana və ya divara bərkidilmiş elektrik lampaları örtüsü

  Tam oxu »
 • PLAGİAT

  [lat. plagium – oğurlanmış] Başqasının əsərini öz əsəri kimi vermə və ya müəllifi göstərilmədən başqasının əsərindən istifadə etmə; ədəbi oğurluq

  Tam oxu »
 • PLAGİATOR

  [lat.] Plagiatla məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • PLAGİATORLUQ

  is. Plagiatla məşğul olma (bax plagiat)

  Tam oxu »
 • PLAKAT

  [lat. placatum – şəhadətnamə] Küçə və ya ictimai yerlərdə təbliğat, məlumat və ya reklam məqsədi ilə asılan qısa mətnli iri şəkil, böyük elan

  Tam oxu »
 • PLAKATÇI

  is. Plakat çəkən rəssam. Plakatçıların sərgisi. // Sif. mənasında. Plakatçı rəssamlar

  Tam oxu »
 • PLAN

  [lat. planus – səth] 1. Bir şeyin (yer, tikinti, qurğu və s.-nin), tənasübləri saxlanılmaqla müəyyən masştabda kağız və s

  Tam oxu »
 • PLANÉR

  [fr.] Yuxarıya qalxan hava axınının köməyi ilə havada süzən motorsuz uçucu aparat

  Tam oxu »
 • PLANERÇİ

  is. Planerçiliklə məşğul olan idmançı; planer pilotu. Bu vertolyotlardan əllərində çiçək dəstələri olan təyyarəçi, planerçi və paraşütdən qızlar düşdü

  Tam oxu »
 • PLANERÇİLİK

  bax planerizm

  Tam oxu »
 • PLANERİST

  [fr.] bax planerçi. [Reyhan:] Bir dəfə Şamxordan, planeristlər yarışından bizi Bakıya apardılar. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • PLANERİ́ZM

  [fr.] Planerlərdə uçmaq işi, planer idmanı ilə məşğul olma

  Tam oxu »
 • PLANERODROM

  [fr. planeur və yun. dromos] Planerlərin durması və qalxması üçün meydança

  Tam oxu »
 • PLANÉT

  [yun. planetes – dolaşan] Günəşin ətrafında fırlanan və Günəş işığının inikası ilə işıqlanan göy cismi; səyyarə

  Tam oxu »
 • PLANETARİ

  [yun.] 1. Qübbəvari ekranda planet və başqa göy cisimlərinin yerini və hərəkətini göstərən cihazlar sistemi, qurğu

  Tam oxu »
 • PLANLAMA

  “Planlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PLANLAMAQ

  f. dan. Planını çəkmək, planını almaq, planlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRILMA

  “Planlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRILMAQ

  məch. Planı alınmaq, planı çəkilmək, planı tərtib edilmək. [Şirzad:] Məhsuldarlıq planlaşdırılarkən bütün imkanlarımız nəzərə alınmamışdır

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRMA

  “Planlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRMAQ

  f. 1. Tikinti, qurğu və s.-nin planını və ya layihəsini tərtib etmək, hazırlamaq, planlamaq. Binanı planlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • PLANLI

  sif. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş plana əsasən həyata keçirilən, plan üzrə olan. Planlı təsərrüfat. Planlı təchizat

  Tam oxu »
 • PLANLILIQ

  is. Bir şeydə plan olması, bir şeyin plana tabe olması; müntəzəmlik, sistemlilik, mütəşəkkillik

  Tam oxu »
 • PLANSIZ

  sif. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş plana əsaslanmayan, plan üzrə olmayan, plana tabe olmayan. Plansız tikinti

  Tam oxu »
 • PLANSIZLIQ

  is. Planın olmadığı hal, plana uyğun gəlməmə, plan üzrə olmama; qeyrimüntəzəmlik, qeyri-mütəşəkkillik

  Tam oxu »
 • PLANŞÉT

  [fr.] 1. geod. Çertyoj kağızını sərib üstündə işləmək üçün dördbucaq xüsusi taxta lövhə. Planşetlərin qar kimi ağ üzündə incə xətlərlə müxtəlif işarəl

  Tam oxu »
 • PLANTÁSİYA

  [lat. plantatio – əkin] 1. Müəyyən kənd təsərrüfatı məhsulu (məs.: şəkər qamışı, pambıq, çay, qəhvə və s

  Tam oxu »
 • PLANTÁTOR

  [lat.] Plantasiya (1-ci mənada) sahibi

  Tam oxu »
 • PLASKÁRT

  [alm.] 1. Sərnişinə vaqonda nömrələnmiş yeri tutmaq hüququ verən sənəd. 2. dan. bax plaskartlı 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • PLASKARTLI

  sif. 1. Plaskartı olan. Plaskartlı bilet. 2. Plaskart üzrə sərnişinə verilən. Plaskartlı yer

  Tam oxu »
 • PLÁSTIR

  is. 1. Dərmanlı parçadan lent, məlhəm. 2. Dərinin deşilmiş yerini tutmaq üçün müvəqqəti yamaq

  Tam oxu »
 • PLASTİK

  [yun.] 1. “Plastika”dan sif. Plastik incəsənət (heykəltəraş). // Xarici həcmi, formanın həmahəngliyi, müntəzəmliyi, ifadəliliyi ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • PLASTİKA

  [yun. plastike] 1. inc. Heykəltəraşlıq sənəti. Antik plastika. Plastika məktəbi. // Heykəltəraşlıq əsərləri

  Tam oxu »
 • PLASTİKLİK

  is. 1. Qəşənglik, zəriflik, ahəngdarlıq, vəznlilik. Hərəkətin plastikliyi. Heykəlin plastikliyi. – “Rənglilər rəqsi” musiqi və rəqsin plastikliyi cəhə

  Tam oxu »
 • PLASTİLİ́N

  [yun. plastos] Heykəltəraşlıqda işlədilən gildən və ya mumdan hazırlanmış qurumayan plastik kütlə

  Tam oxu »
 • PLASTİ́NKA

  [rus.] 1. Səs yazılmış patefon və ya qrammofon valı. Plastinka hərləndi, qız nəşə ilə yerindən sıçrayıb, Aslana tərəf yüyürdü və hamar, parlaq parket

  Tam oxu »
 • PLAŞ

  [rus. плащ] Yağmurdan qorunmaq üçün sukeçirməyən materialdan tikilmiş paltoya oxşar enli üst geyimi; bürüncək, yağmurluq

  Tam oxu »
 • PLAŞ-ÇADIR

  is. Həm plaş, həm də çadır kimi istifadə oluna bilən sukeçirməyən plaş. Zəhra yaralını plaş-çadırın arasına qoydu

  Tam oxu »
 • PLATFÓRMA

  [fr.] 1. Möhkəm materialla örtülü hündür, düz meydança, səki. Zenit topunun platforması. // Stansiyada dəmiryol yatağı boyunca düzəldilmiş belə meydan

  Tam oxu »
 • PLATİ́N

  [isp. platina] Boz, ağ rəngli qiymətli metal; ağqızıl

  Tam oxu »
 • PLATÓ

  is. [fr.] Aşağısı sıldırımlı olan düzənlik

  Tam oxu »
 • PLATONİK

  sif. [xüs. is.-dən] 1. Platonizm fəlsəfəsi ilə əlaqədar olan. 2. bax əflatuni. Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyaya bi

  Tam oxu »
 • PLATONİ́ZM

  [xüs. is.-dən] Qədim yunan filosofu Platon və onun ardıcıllarının idealist fəlsəfəsi

  Tam oxu »
 • PLÁZMA

  [yun. plasma] biol. Qanın maye hissəsi

  Tam oxu »
 • PLEBÉY

  [lat.] tar. Qədim Romada: şəxsən azad, lakin əvvəllər heç bir siyasi hüquqa malik olmayan aşağı təbəqələrə mənsub adam

  Tam oxu »
 • PLEBİSSİT

  [lat. plebiscitum – xalqın qərarı] Ümumxalq rəy sorğusu; referendum

  Tam oxu »
 • PLENÁR

  sif. [lat. plenarius – tam] Hər hansı bir təşkilatın seçilmiş rəhbər orqanının bütün üzvlərinin iştirakı ilə olan, keçirilən

  Tam oxu »
 • PLÉNUM

  [lat. plenum – tam] Plenar iclas. Plenumun qərarları

  Tam oxu »
 • PLÉVRA

  [yun.] anat. Ağciyər və döş boşluğunun divarını örtən pərdə

  Tam oxu »
 • PLEVRİ́T

  [yun.] tib. Plevranın iltihabı

  Tam oxu »