Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PRÁKTİK

  [yun.] Öz işini təcrübi cəhətdən yaxşı bilən, öz ixtisası üzrə böyük təcrübəsi olan; ancaq praktika yolu ilə böyük təcrübə qazanmış adam

  Tam oxu »
 • PRAKTİK

  sif. [yun.] 1. Praktikaya aid olan, praktika ilə, real tələbat və imkanlarla əlaqədar olan; təcrübi. Praktik məqsəd

  Tam oxu »
 • PRÁKTİKA

  [yun. praktikos – işcil] bax təcrübə. Praktika göstərdi ki, opera bütünlükdə geniş tamaşaçı kütlələrinə çata bilmişdir və bunun səbəbi də operanı yaza

  Tam oxu »
 • PRAKTİKÁNT

  [yun.] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə

  Tam oxu »
 • PRAKTİKİ

  bax praktik. Atasının təklifi [Əzizin] ağlına batsa da, bu işin praktiki həllində acizlik çəkirdi. Ə

  Tam oxu »
 • PRAKTİKLİK

  is. Həyata praktik münasibət, hər şeydən fayda götürmə bacarığı; praktisizm (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PRÁKTİKUM

  [yun.] Hər hansı bir fənn üzrə praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri

  Tam oxu »
 • PRAKTİSİ́ZM

  [yun.] 1. Nəzəri biliyin əhəmiyyətini qiymətləndirməyərək, praktik fəaliyyətə üstünlük vermə. 2. Bir şeyə işgüzar münasibət

  Tam oxu »
 • PRAQMÁTİKA

  is. [yun.] İşarə sistemi ilə onu tətbiq edənin arasındakı əlaqəni öyrənən bilik sahəsi

  Tam oxu »
 • PRAQMATİST

  [yun.] 1. Praqmatizm tərəfdarı. 2. Tarixi faktların şərhində praqmatizm tərəfdarı olan tarixçi

  Tam oxu »
 • PRAQMATİ́ZM

  [yun. pragma – iş, praktika] 1. Müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan (uzun müddət ABŞ-ın mənəvi həyatında hökmran olmuş, yalnız

  Tam oxu »
 • PRÁPORŞİK

  [rus.] Ordu və donanmada ən kiçik zabit rütbəsi; habelə belə rütbəsi olan hərbi xidmətçi

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAV

  [rus. православие] 1. Xristianlığın mühüm bir qolu olub Bizansda təşəkkül tapan dini məzhəb. Pravoslav məzhəbinin nümayəndələri

  Tam oxu »
 • PRAVOSLAVLIQ

  is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri

  Tam oxu »
 • PREÁMBULA

  is. [fr.] Hər hansı bir qanunun, qərarın giriş hissəsi

  Tam oxu »
 • PREDİKÁT

  [lat.] 1. Məntiqdə: hökmün obyekti haqqında deyilən fikir; məntiqi xəbər. Predikatın və subyektin ənənəvi anlayışları

  Tam oxu »
 • PREDİKATİV

  sif. [lat.] mənt. qram. Predikat funksiyasında işlənən, predikat olan. Predikativ zərf

  Tam oxu »
 • PREDİKATİVLİK

  is. mənt. qram. Predikatın xassəsi. Predikativlik xüsusiyyəti. Predikativliyin ifadə vasitələri

  Tam oxu »
 • PREDNİZOLÓN

  is. [lat.] tib. Metobolik prosesləri tənzimləyən hormonal dərmanlardan biri

  Tam oxu »
 • PREFEKTÚRA

  is. [lat.] 1. Qədim Roma imperiyasında inzibati bölgü. 2. İnzibati ərazi vahidi. 3. Ərazi vahidinin idarəetmə orqanı

  Tam oxu »
 • PREFERÁNS

  [fr.] Kart oyunlarından birinin adı. Preferans oynamaq

  Tam oxu »
 • PREFİKS

  [lat. praefixus – artırılmış] qram. Ön şəkilçi

  Tam oxu »
 • PRELÜD

  [lat.] 1. Musiqi əsərinə giriş. 2. Əsasən fortepiano üçün müəyyən quruluş forması olmayan müstəqil musiqi pyesi

  Tam oxu »
 • PREMYÉRA

  [fr. premiere – birinci] Pyes, opera, balet və s.-nin ilk tamaşası. Yeni baletin premyerası

  Tam oxu »
 • PREPARÁT

  [lat. praeparatus – hazırlanmış] 1. Tədqiqat, müşahidə və ya tədris məqsədi ilə hazırlanmış heyvan və ya bitki orqanizmi hissəsi

  Tam oxu »
 • PREPARATÇI

  is. Preparat hazırlamaqla məşğul olan şəxs

  Tam oxu »
 • PRES

  [lat. presse – təzyiq] Materialları təzyiq vasitəsilə işləmək, emal etmək üçün maşın, qurğu; basqı aləti, məngənə, sıxac

  Tam oxu »
 • PRESLƏMƏ

  “Presləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PRESLƏMƏK

  f. Preslə basmaq, sıxmaq, təzyiq etmək; preslə işləmək, hazırlamaq; pres vasitəsilə emal etmək

  Tam oxu »
 • PRESLƏNMİŞ

  f.is. Pres vasitəsilə sıxılmış, basılmış. Preslənmiş pambıq. Preslənmiş karton

  Tam oxu »
 • PRESLƏYİCİ

  is. Presə, pres maşınına xidmət edən, presdə işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • PREYSKURANT

  is. [alm.] Yemək və xörək adlarını və onların qiymətlərini göstərən sənəd

  Tam oxu »
 • PREZİDENT

  [lat. praesidens – başçı, sədrlik edən] 1. Cəmiyyət və ya idarəyə rəhbərlik etmək üçün seçilmiş sədr

  Tam oxu »
 • PREZİDENTLİK

  is. 1. Prezidentin vəzifəsi, rütbəsi. 2. Prezidentin fəaliyyət dövrü; prezidentin fəaliyyəti. Beş illik prezidentlik

  Tam oxu »
 • PRİKAZ

  [rus.] tar. XVI əsrdən XVIII əsrin əvvəllərinə qədər Rusiya dövlətində dövlət idarəsinin ayrıca sahəsinə baxan idarə

  Tam oxu »
 • PRİMA-BALERİNA

  [ital. prima – balerina] Baletdə əsas rolu ifa edən rəqqasə

  Tam oxu »
 • PRİMİTİV

  sif. [lat.] bax ibtidai 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • PRİMİTİVİZM

  [lat.] 1. Hər hansı bir hadisəyə çox bəsit münasibət. 2. inc. XIX əsrdə – XX əsrin incəsənətində: primitivə – ibtidai sənət formalarına təqlid etmə, p

  Tam oxu »
 • PRİMİTİVLİK

  is. İbtidailik, çox bəsitlik, çox sadəlik. Alətlərin primitivliyi

  Tam oxu »
 • PRİ́MUS

  [lat. primus – ilk, ən yaxşı] Nefti odluğa vermək üçün nasosu olan qızdırıcı cihaz

  Tam oxu »
 • PRİNSİP

  [lat.] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün, elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPİAL

  [lat. principalis – əsas] 1. Prinsipə aid olan, prinsipdən çıxan. Prinsipial sual. Prinsipial ziddiyyət

  Tam oxu »
 • PRİNSİPİALLIQ

  is. Sözdə və işdə ardıcıl surətdə müəyyən prinsipləri keçirmə, onlara ciddi riayət etmə. Ədəbi, nəzəri tənqid ardıcıllıq, prinsipiallıq tələb edir

  Tam oxu »
 • PRİNSİPLİ

  sif. Prinsipə ciddi riayət edən, onu əsas götürən; prinsipial. Prinsipli adam. – Qaratel inad və prinsipli idi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZ

  sif. Müəyyən prinsipi, dəyanəti olmayan. Prinsipsiz adam. // Zərf mənasında. [Şirzad Rüstəm kişiyə:] Lakin böyüyə hörmət adamı prinsipsiz, simasız edi

  Tam oxu »
 • PRİNSİPSİZLİK

  is. Sözdə və işdə prinsipin olmadığı hal

  Tam oxu »
 • PRİORİTÉT

  sif. [alm.] 1. Birincilik. 2. Müəyyən bir sahədə üstünlük təşkil edən

  Tam oxu »
 • PRİPİ́SKA

  is. [rus.] 1. Əlavə yazma, artırma, olduğundan çox göstərmə. 2. Bilərəkdən saxtakarlıq etmə

  Tam oxu »
 • PRİ́STAV

  [rus.] İnqilabdan əvvəl Rusiyada: yerli polis rəisi. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə

  Tam oxu »
 • PRİSTAVLIQ

  is. tar. 1. Pristav vəzifəsi. Bəli, vaxt oldu ki, şəhərdə pristavlıq yeri açıldı. N.Nərimanov. 2. Pristav idarəsi, yerli polis idarəsi

  Tam oxu »