Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TÖHFƏ

  is. [ər.] Hədiyyə, bəxşiş, ərməğan, pay. [Məhəmməd:] Bizim eşqimizdən bir xatirətək; Bu kiçik töhfəni alasan gərək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏT

  is. [ər.] Danlama, danlayış, məzəmmət, danlaq. Lətif … Mərdanovanın ona dikilmiş düşüncəli gözlərində həm özünə qarşı töhmət, həm də böyük qayğı hiss

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTEDİCİ

  sif. Töhmətli, məzəmmətli; töhmətləndirici, məzəmmətedici, töhmət, məzəmmət ifadə edən. [Yaşlı kişi:] [Şirinnaz] başını sərzənişlə bulayıb, töhmətedic

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRMƏ

  “Töhmətləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRMƏK

  f. Töhmət etmək, danlamaq, məzəmmət etmək, pisləmək. [Nadir] …özünü töhmətləndirib, Məcidin hərəkətini haqlı görərək onun evləndiyini ağıllı iş hesab

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLİ

  bax töhmətedici. [Dəlilərin] töhmətli sözləri Koroğluya dağdan ağır gəlirdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRMƏK

  icb. Tökmə işi gördürmək; boşaltdırmaq, tökməyə məcbur etmək. Dəni kisələrə tökdürmək. Suyu vedrələrə tökdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  1. “Tökmək”dən f.is. 2. is. tex. Əridilib qəlibə tökülmüş metal məmulat. Polad tökmələr. 3. sif. Tökmə yolu ilə hazırlanmış, qəlibə tökülməklə hazırla

  Tam oxu »
 • TÖKMƏBƏDƏN

  sif. dan. Sağlam, möhkəm, sərrast bədənli. Gödəkboy, tökməbədən, kürən Daşdəmirin yanaqları yaylaq havasından qıpqırmızı idi

  Tam oxu »
 • TÖKMƏBƏDƏNLİ

  sif. dan. Sağlam, möhkəm, sərrast bədənli. Gödəkboy, tökməbədən, kürən Daşdəmirin yanaqları yaylaq havasından qıpqırmızı idi

  Tam oxu »
 • TÖKMƏÇİ

  is. Tökmə işi mütəxəssisi (bax tökmə 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • TÖKMƏÇİLİK

  is. Tökməçinin işi, sənəti, ixtisası

  Tam oxu »
 • TÖKMƏXANA

  is. xüs. Tökmə üsulu ilə metal məmulat hazırlanan emalatxana, sex

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  f. 1. Mayeləri, narın və ya dənəvər halında olan şeyləri olduqları qabdan başqasına və ya başqa yerə boşaltmaq

  Tam oxu »
 • TÖKMƏRƏK

  sif. Kök, dolğun. Cavanların arasından çesuça kostyumla lak çəkmə geymiş, saçlı, tökmərək bir oğlan çıxıb irəli gəldi

  Tam oxu »
 • TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏ

  “Töküb-töküşdürmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏK

  f. Nizamsız, qarışıq halda tökmək, şeyləri ora-bura necə gəldi atmaq. Evi töküb-töküşdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜCÜ

  bax tökməçi

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  “Tökülmək”dən f.is. [Xəlil:] Bax, çay hazır, tökülməsi də gənc xanıma həvalə olunur. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏK

  f. 1. Axmaq, yuxarıdan aşağıya hərəkət etmək (mayelər haqqında). Budur, böyük bir şəlalənin suyu gurultu ilə axıb tökülür, aşağıda köpüklənərək yayılı

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏ

  “Tökülüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏK

  bax tökülmək 5 və 6-cı mənalarda. Uşaqlar qatardan bir-bir tökülüşdü. S.Rəhimov. Qonşular tökülüşüb, anabalanı kiridirdilər

  Tam oxu »
 • TÖKÜNTÜ

  bax tullantı. Mədəndən əla daş da çıxır, töküntü də. Mir Cəlal. // Bir şeyin işləndikdən, yeyildikdən sonra artıq qalan hissəsi; qalıq

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏ

  “Töküşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏK

  f. Nizamsız, səliqəsiz halda tökmək, qoymaq, dağıtmaq. Şeyləri töküşdürmək. – Polislər evi töküşdürməyə, yorğan-döşəyi sökməyə, uzun şişlərlə divarlar

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜ

  is. 1. Bax qalıq 1-ci mənada. Qurban boşalmış içki şüşələrini, yeyilmiş qəlyanaltının tör-töküntüsünü süfrədən yığdı

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜLÜ

  sif. Səliqəsiz, qarmaqarışıq, tör-töküntü olan. Azacıq sonra Həmzə zinətli, amma tör-töküntülü otağın yuxarı başında dayandı

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜLÜK

  is. Tör-töküntülü yerin halı; səliqəsizlik, qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
 • TÖRƏ

  sif. məh. Hündür olmayan, yastı, kiçik. Törə ağac

  Tam oxu »
 • TÖRƏBOY

  sif. məh. Boyu törə, bəstəboy, alçaqboy. Boz şaldan pencək-şalvar geyinmiş, şirvani çarıqlı, törəboy, çatmaqaş uşaq madyanı kənara çəkdi

  Tam oxu »
 • TÖRƏDİCİ

  is. 1. k.t. Nəsil törədən erkək. Qabaqcıl fermaların təcrübəsi geniş yayılır, …cins inək və törədicilərin gətirilməsinə fikir verilir

  Tam oxu »
 • TÖRƏDİLMƏ

  “Törədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖRƏDİLMƏK

  məch. Yaradılmaq, meydana gətirilmək, vücuda gətirilmək

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏ

  1. “Törəmək”dən f.is. 2. is. Nəsil. [Mirzə Cəmil:] Böyük bir törəmənin içində vur-tut fərasətlisi ortancıl əmimin oğlu idi ki, fələk əlimdən aldı

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏK

  f. 1. Əmələ gəlmək, baş vermək, meydana gəlmək, vücuda gəlmək, doğmaq. Kürdüstan dağlarında bəslənmiş bu iki çiçək … digər tərəfdən nifaqa və ondan tö

  Tam oxu »
 • TÖRƏNƏCƏK

  is. Əmələgəlmə, törəmə, yaranma; törədən amil, törədən səbəb, zəminə …Bu arzuya vasil olmaq ancaq o vaxt mümkün olar ki, əşar və asarın törənəcək yeri

  Tam oxu »
 • TÖRƏNİŞ

  is. Törənmə, əmələ gəlmə

  Tam oxu »
 • TÖRƏNMƏ

  “Törənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖRƏNMƏK

  bax törəmək. Səndən törənibdir bizim evdə belə bidət. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏ

  “Törətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏK

  f. 1. Əmələ gətirmək, yaratmaq, meydana gətirmək, doğurmaq, baş verməsinə, törəməsinə səbəb olmaq. [Həyat:] …Bütün bu narazılığı törədən (f

  Tam oxu »
 • TÖRPÜ

  is. Müxtəlif formalarda olan iridişli yeyə növü. Törpü ilə dəmiri yonmaq

  Tam oxu »
 • TÖRPÜDƏYMƏMİŞ

  sif. və is. Kobud, qanmaz, yontalanmamış. [Sədr:] Əziz kimi özündən bədgüman və törpüdəyməmişlərlə mübarizəmiz hələ qabaqdadır

  Tam oxu »
 • TÖRPÜGÖRMƏMİŞ

  sif. və is. Kobud, qanmaz, yontalanmamış. [Sədr:] Əziz kimi özündən bədgüman və törpüdəyməmişlərlə mübarizəmiz hələ qabaqdadır

  Tam oxu »
 • TÖRPÜLƏMƏ

  “Törpüləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÖRPÜLƏMƏK

  f. Törpü ilə yonmaq; yeyələmək

  Tam oxu »
 • TÖSBƏRƏK

  sif. Qısaboylu, gödək

  Tam oxu »
 • TÖVBƏ

  is. [ər.] Etdiyi pis əməldən peşman olub bu işi daha etməyəcəyinə söz vermə, əhd etmə. [Camaat:] [Hacının] tövbəsi bizə lazım deyil

  Tam oxu »
 • TÖVBƏLƏTMƏ

  is . : tövbələtmə (tövbələtmə dərsi) vermək – pis işi bir daha təkrar etməmək üçün birini tənbeh etmək, cəzalandırmaq, qulaqburması vermək

  Tam oxu »
 • TÖVBƏLİ

  sif. Tövbə etmək, bir işi görməyəcəyinə and içmiş, söz vermiş andlı. O vaxtdan indiyə kimi Sevdim mollaxana ilə arvada tövbəlidir

  Tam oxu »