Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XIX

  xıx eləmək, uş. zar. – başını kəsmək. [Tapdıq:] “Dovşanın başını xıx elə” – deyib atanın üzünə baxdı

  Tam oxu »
 • XIXILDAMA

  “Xıxıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIXILDAMAQ

  bax xırıldamaq 1-ci mənada. Geyinməyə ayrı bir libasın yoxdur, Mirzə, – deyə Müqimbəy boğazında xıxıldaya-xıxıldaya güldü

  Tam oxu »
 • XIXIRMA

  “Xıxır(t)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIXIRMAQ

  f. “Xıx-xıx” deyərək dizi üstə çökdürmək, oturtmaq. Dəvəni xıxırtmaq. Qoyunu xıxırtmaq. – [Pristav:] Tatarlar deyirlər ki, qonaq ev sahibinin dəvəsidi

  Tam oxu »
 • XIXIRTMA

  “Xıxır(t)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIXIRTMAQ

  f. “Xıx-xıx” deyərək dizi üstə çökdürmək, oturtmaq. Dəvəni xıxırtmaq. Qoyunu xıxırtmaq. – [Pristav:] Tatarlar deyirlər ki, qonaq ev sahibinin dəvəsidi

  Tam oxu »
 • XIXLANMA

  “Xıxlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIXLANMAQ

  məch. Diz üstə çökdürülmək, oturdulmaq. Məşədi Kazım ağa … xıxlanmış (f.sif.) dəvə kimi dizləri üstündə yerə çökdü

  Tam oxu »
 • XILXA

  sif. və is. Geyməyə və ya işlətməyə yaramayan; gərəksiz, yıpranmış, köhnə, cəm-cındır. Xılxaları yığıb atmaq

  Tam oxu »
 • XILXIN

  sif. Sınıq, əzik, sınıq-salxaq, yararsız. Xılxın qab-qacaq. Xılxın ev əşyası. – Nəcəf xılxın nərdivanla dama qalxdı

  Tam oxu »
 • XILT

  is. 1. Hər hansı məhlulun, mayenin qabın dibinə çökən və ya ondan ayrılan lazımsız hissəsi. Yağın xıltı

  Tam oxu »
 • XILTA

  bax xalta. Ova aparılan bu tazıların boynunda xılta olardı. H.Sarabski

  Tam oxu »
 • XILTALI

  bax xaltalı

  Tam oxu »
 • XILTLI

  sif. Dibinə xılt çökmüş, xıltı olan. Xıltlı məhlul

  Tam oxu »
 • XIMXIRT

  is. Lazım olan, yararlı xırda şeylər. Xımxırt almaq. Xımxırtını bir yerə yığmaq

  Tam oxu »
 • XIMIR-XIMIR

  zərf dan. 1. Yavaş-yavaş, alçaqdan, sakit-sakit, yavaşdan, özü üçün. [Araz:] O xımır-xımır, pəsdən oxuyan kim idi? – deyə soruşdu

  Tam oxu »
 • XIMIRÇƏK

  is. anat. fiziol. Heyvan və insan orqanizmi skeletinin bəzi hissələrini birləşdirən elastiki və möhkəm toxuma

  Tam oxu »
 • XINA

  is. Saçı (keçmişdə, habelə köhnə adətcə barmaqları, əlləri, saqqalı) boyamaq üçün işlədilən, həmin bitkinin yarpaqlarından hazırlanan toz halında sarı

  Tam oxu »
 • XINAÇİÇƏYİ

  is. bot. Parlaq çiçəkləri olan bir sıra birillik bəzək bitkilərinin adı; balzamin

  Tam oxu »
 • XINAGÜLÜ

  bax xınaçiçəyi

  Tam oxu »
 • XINAQOYMA

  is. etnoqr. Toydan qabaq ərə gedən qızın başına, əl-ayağına xınayaxma (qoyma) adəti. Kiçikbəyimi tay-tuşu ilə bərabər gəlin hamamına apardılar, sonra

  Tam oxu »
 • XINALAMA

  “Xınalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XINALAMAQ

  f. Saça (ələ, saqqala) xına qoymaq. Əlini xınalamaq. – Molla Qurban … nazik saqqalını təzəcə xınalamışdı

  Tam oxu »
 • XINALANMA

  “Xınalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XINALANMAQ

  f. Xına qoyulmaq, xına yaxılmaq

  Tam oxu »
 • XINALATMA

  “Xınalatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XINALATMAQ

  f. Xına qoydurmaq, xına yaxdırmaq. Ayağını xınalatmaq. Barmaqlarını xınalatmaq. – …Saçlarını xınalatmış (f

  Tam oxu »
 • XINALI

  sif. 1. Xına çəkilmiş, xınalanmış, əl-ayağına xına qoyulmuş. Xınalı barmaqlar. – …Dükan-bazar boyalı yumurtalar, rəngarəng parçalar, əli-ayağı xınalı

  Tam oxu »
 • XINAYAXDI

  bax xınaqoyma

  Tam oxu »
 • XINAYI

  sif. Xına rəngində olan, xına rənginə oxşar. Xınayı parça. – Gedim, deyirəm, camaatın dəmirin oda qoyum… Əsgərlərimiz üçün bir az buğda yığaq… Arabir

  Tam oxu »
 • XINC-XINC

  bax xıncım-xıncım. Bizdən sora kəndlilər Pəri arvadı və uşağını xarabadan çıxartmışdılar. Ancaq biçarə arvadın sağ qılçası dizdən yuxarı xınc-xınc olm

  Tam oxu »
 • XINCAXINC

  sif. Ağzınacan. Xıncaxınc dolu çamadan

  Tam oxu »
 • XINCIM-XINCIM

  zərf Tikə-tikə, xırdaxırda, qırıq-qırıq, parça-parça. Şüşə xıncımxıncım olub töküldü. – [Mindilli:] Yaxşı ki, atmağa qoymadın, yoxsa xıncım-xıncım ola

  Tam oxu »
 • XINCLANMA

  “Xınclanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XINCLANMAQ

  f. Tikə-tikə olmaq, qırıqqırıq olub tökülmək, sınıq-sınıq olmaq. Pəncərələr xınclanıb töküldü. Ə.Cəmil

  Tam oxu »
 • XIR₁

  is. Bostan. Zəmilər işlənir, toxum səpilir; Qız, qadın əlləşib əkirlər xır. M.S.Ordubadi. Qurbanqulu çox iş sevən bir cavan idi

  Tam oxu »
 • XIR₂

  is. Yiv (tüfəngdə, topda, tapançada). Tüfəngin xırı gedib

  Tam oxu »
 • XIR-XIR

  1. sif. Səsi xırıltılı. Xırxır adam. – Bu çolaq, xır-xır qocanı görəsən niyə cəzalandırmışlar? S.Vəliyev

  Tam oxu »
 • XIRA

  is. Dəyməmiş, kal yemiş, qovun

  Tam oxu »
 • XIRÇAXIRÇ

  zərf Adətən dolmaq, doldurmaq feilləri ilə – tamam, ağzınacan. Kisəni xırçaxırç doldurmaq. – Oturanlar oturmuş, asılanlar asılmış, vaqonlar xırçaxırç

  Tam oxu »
 • XIRÇI

  is. Bostançı

  Tam oxu »
 • XIRÇILDAMA

  “Xırçıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIRÇILDAMAQ

  f. Xırçıltı səsi çıxartmaq, xırç-xırç eləmək. Yalnız ayaqlarımızın altında xırçıldayan çınqılların şikayətini andıran həzin səslər eşidilirdi

  Tam oxu »
 • XIRÇILDATMA

  “Xırçıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XIRÇILDATMAQ

  f. Bir-birinə toxunduraraq xırçıltı səsi çıxartmaq

  Tam oxu »
 • XIRÇILTI

  is. İki bərk şeyin (metal, sümük və s.-nin) bir-birinə toxunmasından çıxan səs. Otaqda tükürpərdici bir xırçıltı eşidildi

  Tam oxu »
 • XIRÇIN

  sif. Çox inadkar, tərs, şıltaq. Xırçın adam. – Yeni on dörd yaşa girmişdi bu yaz; Sarışın, nəşəli, xırçın Gülnaz

  Tam oxu »
 • XIRD

  bax xirid. □ Xırd eləmək – satmaq. [Abbas:] Bəzirgansan, aç mətahın xırd elə; Qarğalar yükündə nə var deyərlər

  Tam oxu »
 • XIRDA

  sif. 1. Həcmcə, ölçücə, boyca kiçik, balaca. Xırda boy. Xırda əl. Xırda həb. Xırda daş. – …Zeynal özü ilə ancaq xırda bir dəftərçə götürdü… B

  Tam oxu »