Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XOCA

  is. köhn. 1. Keçmişdə mədrəsədə təhsil alıb başına sarıq sarıyan, cübbə geyən dindar adam və ya din xadimi

  Tam oxu »
 • XOCAXOCA

  is. zool. Bədənini ağlıqaralı tük örtmüş itidimdikli köçəri quş

  Tam oxu »
 • XOF

  is. [ər.] Qorxu. Qiyamət xofundan, eşq havasından; Əridi, qalmadı yağ ürəyimdə. Aşıq Ələsgər. Bu sözlər Lətifənin qəlbinə soxulmuş tərəddüd və xofu az

  Tam oxu »
 • XOF-XƏTƏR

  is. [ər.] Təhlükə, qorxu, təhlükə doğuracaq şey; qada-bəla. Xofxətərdən qurtarmaq. – Hamının qəlbindən xof-xətər getdi və hamı [Məhəmməd Qacarın] qətl

  Tam oxu »
 • XOFLANDIRMA

  “Xoflandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOFLANDIRMAQ

  f. Qorxuya salmaq, vəhmələndirmək, qorxutmaq, hürkütmək; şübhəyə salmaq

  Tam oxu »
 • XOFLANMA

  “Xoflanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOFLANMAQ

  f. Qorxuya düşmək, vəhmələnmək, hürkmək, şübhələnmək. Qaranlıqdan xoflanmaq. – Mirzə Cəmil fəhlələrin ən adi hərəkətindən belə xoflanır, tez-tez polis

  Tam oxu »
 • XOFLU

  sif. və zərf 1. Xof içində, təlaş içində, şübhə içində; şübhəli. Xoflu adam. – Xain xoflu olar. (Ata

  Tam oxu »
 • XOFLU-XOFLU

  zərf Qorxa-qorxa, təlaş və həyəcan içində, ehtiyatla. Mağaza işçiləri qəzet parçasına xoflu-xoflu baxıb başlarını buladılar

  Tam oxu »
 • XOFLULUQ

  is. Xoflu olma halı. [Ataş] [Mirzə Cəmildə] gördüyü hiyləgərliyi, xofluluğu belə yavaş-yavaş unudurdu

  Tam oxu »
 • XOFSUZ

  zərf Qorxmadan, çəkinmədən, ehtiyat etmədən. …Cürətli, mərdanə və xofsuz söz danışmaq, nüfuzu ziyadə bir firqəni tənqid etmək ancaq Seyid kimi danişmə

  Tam oxu »
 • XOX

  dan. 1. Hədə, qorxu mənasında işlədilən nida. Xux, qorxdum səndən! – [Məşədi Səftər:] Xox, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir

  Tam oxu »
 • XOXAN

  is. İfritə (adətən körpə uşaqları qorxutmaq üçün işlədilir). Yum gözünü, xoxu gəlir. – Atalar … bununla bərabər yenə tamam doğru yola girmədilər … uşa

  Tam oxu »
 • XOXU

  is. İfritə (adətən körpə uşaqları qorxutmaq üçün işlədilir). Yum gözünü, xoxu gəlir. – Atalar … bununla bərabər yenə tamam doğru yola girmədilər … uşa

  Tam oxu »
 • XOKKÉY

  [ing.] Ot və ya buz üzərində şayba və ya top ilə iki komanda arasında oynanılan idman oyunu. …Xokkey, xizək sürmək, ovçuluq, spininq (stolüstü raket o

  Tam oxu »
 • XOKKEYÇİ

  is. Xokkey oyunçusu. Xokkeyçilərin final turniri

  Tam oxu »
 • XOLERİK

  is. [yun.] Nitqində, hərəkətində aydın təzahür edən qızğın hissiyyatlı adam

  Tam oxu »
 • XOLESİSTİ́T

  [yun.] tib. Öd kisəsinin iltihabı

  Tam oxu »
 • XOLESTERİ́N

  [yun.] Canlı toxumalarının tərkibində (o cümlədən əsəb toxumasında, öddə, dəri piyində) olan sterin qrupundan üzvi birləşmə, maddə

  Tam oxu »
 • XONÇA

  is. Şirniyyat, meyvə və s. yeməli və ya başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli podnos, tabaq və s. Yüzlərlə gözəl cariyələr əllərində əlvan yeməklər dolu x

  Tam oxu »
 • XONSA

  sif. Hər iki cinsin əlamətləri olan canlı. □ Xonsa etmək – axtalamaq. Afrika ölkələrində yaşayan müsəlmanlardan bir qismi azyaşlı, günahsız oğlan uşaq

  Tam oxu »
 • XONSALIQ

  is. Xonsa olma, iki cinsin əlamətini daşıma

  Tam oxu »
 • XOR₁

  [yun.] Hər hansı vokal əsəri bir vaxtda ifa edən oxuyanlar dəstəsi. Xor dəstəsi. Uşaq xoru. – [Müəllif:] Biz də yoldaşlarımızla xor təşkil edirik

  Tam oxu »
 • XOR

  xor baxmaq – ikrahla, həqarətlə, alçaq nəzərlə, saymazcasına baxmaq, qiymət verməmək, dəyərsiz saymaq

  Tam oxu »
 • XOR-XOR

  təql. bax xorultu 1-ci mənada. Məcidin xor-xoru Nadiri fikir və xəyalatdan ayıltdı. B.Talıblı. □ Xor-xor xoruldamaq – bərk yatmaq, xorultu ilə yatmaq

  Tam oxu »
 • XORA₂

  is. tib. Dəri üstündə irinli, xırda yaralar (çox vaxt “yara-xora” şəklində işlənir). Xora basmaq. – Bu plastır (naftalanlı yapışqan plastırı) dərinin

  Tam oxu »
 • XORA₁

  is. 1. Çalınmış otun yerində bitən təzə ot, bitki və s. Taxıl xorası. Xora sahəsindən suvarma nəticəsində yüksək arpa məhsulu götürmək olar

  Tam oxu »
 • XORALI

  sif. Çirkli, irinli yaralar basmış. Xoralı üz. Xoralı əl. – Arxa yaralı, baş xoralı, sinə cərahət; Bu zəhmət ilə cənnəti neylərsən, əmioğlu? M

  Tam oxu »
 • XORDA

  [chorde – tel] 1. riyaz. Əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt. 2. biol. Bəzi heyvanların (məs

  Tam oxu »
 • XOREOQRAFİ́K

  sif. Xoreoqrafiyaya aid, xoreoqrafiya ilə bağlı. Xoreoqrafik səhnəciklər

  Tam oxu »
 • XOREOQRÁFİYA

  [choreia – rəqs və grapho – yazıram] Rəqs sənəti. Xalq xoreoqrafiyası. Xoreoqrafiya məktəbi. – Hər xalqın incəsənətində özünəməxsus olan milli forması

  Tam oxu »
 • XORÉYA

  [choreia – rəqs] tib. Əl-ayağın qeyri-ixtiyari titrəməsindən ibarət əsəb xəstəliyi

  Tam oxu »
 • XORHAXOR

  zərf Bərk xorultu səsi çıxararaq. [Salman:] Qoy xorhaxor yatanlar sübh tezdən oyansınlar. S.Rəhimov. [Canbalayev Bəyim xalaya:] Səni bu həyətə xorhaxo

  Tam oxu »
 • XORİ́ST

  [yun.] Xorda oxuyan, xor artisti

  Tam oxu »
 • XORLAMA

  “Xorlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORLAMAQ

  f. Hürkmək, hürküb çəkilmək. Bəxtiyar pambığı atdı gölə. Gölün suyu o saat köprüyüb qalxdı. Atlar bunu görən kimi, xorruyub geri çəkildilər

  Tam oxu »
 • XORMEYSTER

  [yun. xor və alm. meister – usta] Xor dəstəsinin rəhbəri, xor dirijoru

  Tam oxu »
 • XORNA

  bax xorultu. Sükutu yalnız Aslanın bərk xorna səsi pozurdu. S.Vəliyev. □ Xorna çəkmək – xoruldamaq. Tiryəkkeş bərk xorna çəkdikdən sonra başını qaldır

  Tam oxu »
 • XORT

  xort düşmək – bax xurt düşmək (“xurt”da). Qədim dayı yerdə bir az zarıyıb söyləndi, sonra xort düşüb yatdı

  Tam oxu »
 • XORTDAN

  is. Guya gecə qəbirdən xortlayaraq çıxıb yatmış adamların qanını soran, onlara pislik edən qorxunc, dəhşətli mövhum bir vücud

  Tam oxu »
 • XORTLAMA

  “Xortlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORTLAMAQ

  f. Guya dirilmək, dirilib qəbirdən çıxmaq. [Sonanın] qabağına kölgələr, qəbirdən xortlayan ölülər çıxmamışdı

  Tam oxu »
 • XORTULDAMA

  “Xortuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORTULDAMAQ

  f. Xortultu səsi çıxartmaq, xort-xort eləmək. Donuz xortuldayır

  Tam oxu »
 • XORTULTU

  is. Donuzların çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • XORTUM

  is. 1. Fillərdə və bəzi başqa heyvanlarda müxtəlif vəzifələr (tənəffüs, iybilmə və s.) icra edən boru şəklində uzanan mütəhərrik ağız və ya burun qism

  Tam oxu »
 • XORTUMCUQ

  is. Balaca xortum. Arının xortumcuğu

  Tam oxu »
 • XORTUMLU

  sif. 1. Xortumu olan. Xortumlu milçək. Xortumlu maşın. 2. dan. bax qalife. Dağbaşev ayağa qalxıb əlini xortumlu, göy mahud şalvarının cibinə soxaraq i

  Tam oxu »
 • XORTUMLULAR

  cəm zool. Xortumu olan heyvanlar dəstəsi

  Tam oxu »