Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XRİSTİAN

  [yun.] 1. Xristian dininə mənsub adam, xaçpərəst. [Altun bay:] Sən də, Toğrul, xristian hərif, yaxın gəl… C

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞDIRILMA

  “Xristianlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞDIRILMAQ

  məch. Xristian dini qəbul etdirilmək

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Xristian dini qəbul etdirilmiş, xaçpərəst edilmiş

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞDIRMA

  “Xristianlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞDIRMAQ

  f. Hər hansı bir yerdə xristianlığı yaymaq, xristian olmayan xalqları xristian etmək, xaçpərəstliyi qəbul etdirmək

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞMA

  “Xristianlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞMAQ

  f. Xristian dinini, adət və ənənələrini, mədəniyyətini qəbul etmək, dönüb xristian (xaçpərəst) olmaq

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLAŞMIŞ

  f.sif. Xristian dininin tələblərinə və ənənələrinə uyğunlaşmış, dönüb xristian (xaçpərəst) olmuş

  Tam oxu »
 • XRİSTİANLIQ

  is. 1. Eramızın birinci əsrində meydana gəlmiş din (bu din yerə enmiş və insanların nicatı üçün bütün əzab və əziyyətləri üzərinə götürmüş insan – İsa

  Tam oxu »
 • XRİZANTÉM

  [yun.] Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən müxtəlif rəngdə çiçəkləri olan bəzək bitkisi; payızgülü. …Qəzetlərə sarılmış qərənfil və xrizantem dəstələri aç

  Tam oxu »
 • XROM

  [yun. chroma – rəng] 1. Kimyəvi element; açıq-boz rəngli bərk metal (metal məmulatın üstünü örtmək üçün bərk ərinti)

  Tam oxu »
 • XROMATİK

  sif. 1. Xromatizm (1-ci mənada) hadisəsinə əsaslanan. Şüanın xromatik ayrılması. 2. mus. Xromatizmə (2-ci mənada) əsaslanan, xromatizm nəticəsində əmə

  Tam oxu »
 • XROMATİ́ZM

  [yun. chroma (chromatos) – rəng] 1. fiz. Ağ şüanın müxtəlif rəngli şüalara ayrılma xassəsi. 2. mus. Səsin yarımtonlar üzrə qalxması və ya enməsi

  Tam oxu »
 • XROMLAMA

  “Xromlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XROMLAMAQ

  f. 1. Möhkəmlik, davamlılıq və ya yaraşıq vermək üçün metal əşyanın üzərinə xrom çəkmək. Maşın hissələrini xromlamaq

  Tam oxu »
 • XROMLU

  sif. kim. tex. Xrom (1-ci mənada) qarışığı olan, tərkibində xrom olan. Xromlu boyalar. Xromlu polad

  Tam oxu »
 • XROMOSFER

  [yun. chroma – rəng və spaira – kürə, şar] astr. Günəş tutulan zaman, onun ətrafında qırmızı haşiyə kimi görünən Günəş atmosferi təbəqələrindən biri

  Tam oxu »
 • XROMOSOM

  [yun. chroma – rəng və soma – cisim] biol. Heyvan və bitki orqanizmlərinin hüceyrə nüvələrində olan və müvafiq surətdə boyadıldıqda aydın surətdə gözə

  Tam oxu »
 • XROMOSOMLAR

  [yun. chroma – rəng və soma – cisim] biol. Heyvan və bitki orqanizmlərinin hüceyrə nüvələrində olan və müvafiq surətdə boyadıldıqda aydın surətdə gözə

  Tam oxu »
 • XRONİ́K

  sif. [yunancadan] Uzunsürən, çox davam edən; daimi. Xronik xəstəlik. – Qulağın otit adlanan irinli xəstəliyi çox müxtəlif müalicə üsulları ilə müalicə

  Tam oxu »
 • XRÓNİKA

  [yun. chronikos – vaxt] 1. bax salnamə. 2. Siyasi, ictimai və ya ailə hadisələrinin tarixini ardıcıl surətdə təsvir edən rəvayət və ya dramatik əsər

  Tam oxu »
 • XRONİKAÇI

  is. Qəzet, jurnal, radioteleviziya üçün yerli xəbər və materiallar toplayan qəzet və s. işçisi; müxbir

  Tam oxu »
 • XRONİKAL

  [yunancadan] Xronika mahiyyətində olan, xronikadan ibarət olan

  Tam oxu »
 • XRONİKİ́

  bax xronik. Spirtli içkilərin müntəzəm içilməsi alkoqolizm kimi xroniki xəstəliyə gətirib çıxarır

  Tam oxu »
 • XRONOLÓGİYA

  [yun. chronikos – vaxt və logos] Tarixi ardıcıllıq. [“Hophopnamə”] 1934-cü il çapından fərqli olaraq, bu nəşrdə xronologiya əsas alınmış, əsərlər janr

  Tam oxu »
 • XRONÓMETR

  [yun. chronos – vaxt və metreo – ölçürəm] Astronomların, geodeziyaçıların, dənizçilərin işlətdiyi xüsusi dəqiq saat növü

  Tam oxu »
 • XRONOMETRAJ

  [yun. chronos – vaxt və metreo – ölçürəm] Əmək prosesləri müddətinin saniyəölçən vasitəsilə dəqiq ölçülməsi (müəssisələrdə, istehsalatda əməyin normal

  Tam oxu »
 • XRONOMETRAJÇI

  Xronometraj aparan şəxs

  Tam oxu »
 • XRONOMETRAJLAMA

  “Xronometrajlamaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • XRONOMETRAJLAMAQ

  f. Xronometraj vasitəsilə ölçmək

  Tam oxu »
 • XRONOSKÓP

  [yun. chronos – vaxt və skopeo – baxıram] Son dərəcə qısa (saniyənin mində birinə qədər) vaxtları ölçmək üçün elektrik saatı

  Tam oxu »
 • XU

  is. [fars.] klas. bax xoy. Çox gözəlsən, amma xuyundur yaman; Baxmazsan üzümə mənim çox zaman. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • XUB

  sif. və zərf [fars.] klas. 1. Yaxşı, gözəl, xoş. Gümüş kəmər xub yaraşır belinə; Yaxası qızıldan düymələnibdi

  Tam oxu »
 • XUBLUQ

  is. klas. Gözəllik, göyçəklik. [Kərəm:] Camalın xubluğu mat elər şahı; Göylərə dayanır aşığın ahı. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • XUBRU

  sif. [fars.] klas. Gözəlüzlü, göyçək, qəşəng, xoşbəniz. [Hərəmlərin] cümləsindən iki nəfər dilbəri-xubru ki, xilafirizaları ilə şahın hərəmxanəsinə dü

  Tam oxu »
 • XUDA

  is. [fars.] 1. Allah, Tanrı. Bəlalərdən səni saxlasın xuda; Sən tək gözəl, əldən olmasın cida. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZ

  nida [fars. xuda və ər. hafiz] “Allah hifz eləsin”, “Tanrı saxlasın” mənasında vidalaşıb ayrılanda deyilir – sağ ol! sağ olun! [Şah:] Dəxi məni axtarm

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏ

  “Xudahafizləşmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏK

  f. Xudahafiz (sağ ol) deyib biri-birindən ayrılmaq, sağollaşmaq. [İmran kişi:] Bir az da İsmayıllını dinləyəndən sonra xudahafizləşib, trubkanı yerind

  Tam oxu »
 • XUDANƏKƏRDƏ

  [fars.] “Allah eləməsin”, “iraq olsun” mənasında qorxulu, zərərli bir şey, hadisə haqqında deyilir. [Sultan bəy:] …Dedim gedim görüm, bəlkə qız, xudan

  Tam oxu »
 • XUDAVƏND

  is. [fars.] klas. 1. Allah, Tanrı. [Molla Qurban Fərruxa:] Xudavənd təbarək və təala ruzini həmişə artıq eləsin, inşallah

  Tam oxu »
 • XUDBİN

  sif. [fars.] Ancaq özünü düşünən, öz mənafeyini hər şeydən yüksək tutan adam; eqoist. Müəllim əvvəldə molla Xəlil ilə mübahisəyə girişmək istəməyirdi,

  Tam oxu »
 • XUDBİNLİK

  is. Ancaq özünü düşünmə, özünü istəmə, öz mənafeyini hamıdan yüksək tutma; eqoistlik. Vay cəhalət, vay xudbinlik, siz neçə-neçə müsibətlərə baissiniz?

  Tam oxu »
 • XUDMANİ

  sif. və zərf [fars.] 1. Gizli, dostyana, məhrəmanə, məhrəmanə bir şəraitdə başqalarının olmadığı bir şəraitdə

  Tam oxu »
 • XUDPƏSƏND

  sif. [fars.] Özünü çox bəyənən, özündən çox razı; lovğa, xudbin. Qənbərin bu sözləri məğrur və xudpəsənd Varisdə böyük bir maraq oyatdı

  Tam oxu »
 • XUDPƏSƏNDLİK

  is. Özünü çox bəyənmə, özündən çox razı qalma; xudbinlik, lovğalıq. [İkinci mühəndis:] …Mən özüm də nadan bir şəxs olduğumdan [Yaqubun] xudpəsəndliyin

  Tam oxu »
 • XUX

  dan. 1. Hədə, qorxu mənasında işlədilən nida. Xux, qorxdum səndən! – [Məşədi Səftər:] Xox, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir

  Tam oxu »
 • XUL

  is. zool. Əsasən dənizdə yaşayan xırda balıq növü

  Tam oxu »
 • XULBALIĞI

  is. zool. Əsasən dənizdə yaşayan xırda balıq növü

  Tam oxu »