Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Xİ-Xİ-Xİ!

  nida. Yavaş gülüş bildirən səs təqlidi. [Allahyar:] Ə, Tarverdi, yaz. – Onun savadı var ki, yaza! Xi-xi-xi

  Tam oxu »
 • XİDMƏT

  is. [ər.] 1. Bir idarədə, müəssisədə və s.-də maaşla qulluq etmə, işləmə, rəsmi vəzifə yerinə yetirmə

  Tam oxu »
 • XİDMƏTÇİ

  is. 1. Zehni və ya istehsalatla bağlı olmayan fiziki əməyin müxtəlif sahələrində maaşla xidmət edən adam; qulluqçu

  Tam oxu »
 • XİDMƏTÇİLİK

  is. Maaşla bir idarədə və ya bir yerdə xidmət etmə, işləmə; xidmətçinin gördüyü iş

  Tam oxu »
 • XİDMƏTİ

  sif. Xidmətlə, rəsmi vəzifə ilə, işlə bağlı olan. Xidməti işlər. Xidməti ezamiyyət. Xidməti maşın

  Tam oxu »
 • XİDMƏTKAR

  is. [ər. xidmət və fars. …kar] Xidmətçi. Sübh çox ertə oyanardı qarı; Durğuzar idi hamı xidmətkarı. A

  Tam oxu »
 • XİDMƏTKARLIQ

  is. Xidmətçilik, birinin xidmətində olma. // məc. Qulluq göstərmə, xidmət göstərmə; nökərçilik

  Tam oxu »
 • XİDMƏTSEVƏN

  sif. 1. Yaxşı baxılmağı, yaxşı qulluq edilməyi, yaxşı xidmət edilməyi tələb edən. Çay çox xidmətsevən bitkidir

  Tam oxu »
 • XİFFƏT

  is. [ər.] Fikir, dərd, qəm, qüssə; fikir çəkmə. Qaldı mən dilxəstəyə ancaq məlalü xiffətin. S.Ə.Şirvani

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNDİRMƏ

  “Xiffətləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNDİRMƏK

  f. Xiffət çəkdirmək, kədərləndirmək, qəm-qüssə çəkdirmək

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNMƏ

  “Xiffətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNMƏK

  f. Xiffət çəkmək, kədərlənmək, qüssələnmək. Oğlunun dərdindən ana çox xiffətləndi

  Tam oxu »
 • XİLAF

  is. [ər.] 1. Zidd, əks. [Hakimi-şər:] Ağa Salman, deyirlər, Hacı Qafurun övladı qalıbdır. Sənin bu sözün xilafına isbatın varmı? M

  Tam oxu »
 • XİLAFƏT

  is. [ər.] tar. Ərəb xəlifələrinin hakimiyyət dövrü; xəlifəlik. // Ərəb istilaları nəticəsində yaranmış, başında xəlifənin durduğu feodal dövlət

  Tam oxu »
 • XİLAS

  is. [ər.] Qurtulma, xilas olma; nicat, qurtuluş. □ Xilas etmək – 1) qurtarmaq, nicat vermək. Təhlükədən xilas etmək

  Tam oxu »
 • XİLASEDİCİ

  sif. Xilas etmək üçün olan, xilas edən; xilaskar, qurtarıcı. Xilasedici kəmər. Xilasedici qayıq

  Tam oxu »
 • XİLASETMƏ

  bax xilasedici. Xilasetmə ekspedisiyası. Xilasetmə stansiyası

  Tam oxu »
 • XİLASKAR

  sif. [ər. xilas və fars. …kar] Təhlükədən, ölümdən xilas edən; xilasedici, qurtarıcı. // İs. mənasında

  Tam oxu »
 • XİLASKARLIQ

  is. Təhlükədən, ölümdən xilas etmə, qurtarma, xilas olmasına, qurtarmasına kömək etmə

  Tam oxu »
 • XİLQƏT

  is. [ər.] 1. Yaradılma, yaradılış. Dünyayə gələn getmək üçündür, bu nə qəmdir; Bir fikr elə, bu xilqəti-aləm nə üçündür

  Tam oxu »
 • XİLLƏ

  is. Bəzi məməli heyvanların (fil, qaban və s.-nin) ağzının kənarındakı iri, möhkəm dişlər

  Tam oxu »
 • XİMER

  is. [yun.] Əjdahaya bənzəyən, ağzıalovlu heyvan

  Tam oxu »
 • XİMƏ

  is. [ər.] Çadır, alaçıq

  Tam oxu »
 • XİNGAL

  is. Dama-dama kəsilmiş xəmir parçalarından bişirilən xörək. Sulu xingal. Quru xingal. Qovurma xingal

  Tam oxu »
 • XİNGALXANA

  is. Xingal bişirilib satılan yeməkxana

  Tam oxu »
 • XİNGALLIQ

  sif. Xingal üçün hazırlanan, xingala yarar. Xingallıq qoyun əti

  Tam oxu »
 • XİNİN

  bax kinə. İsitmə (malyariya) müalicəsində qiymətli dərman olan kinə (xinin), Cənubi Amerikanın yerli əhalisi olan inklər tərəfindən tapılmışdır

  Tam oxu »
 • XİRƏLƏMƏK

  f. Bulandırmaq

  Tam oxu »
 • XİRİD

  is. [fars.] Satınalma, alma (mal, şey). □ Xirid eləmək (etmək) – 1) satın almaq, pulla almaq (mal, şey və s

  Tam oxu »
 • XİRİDAR

  is. [fars.] 1. Alıcı, müştəri. Malın xiridarı yoxdur. – Mətaın atma bazarə; Xiridar olmayan yerdə. M

  Tam oxu »
 • XİRQƏ

  is. [ər.] köhn. 1. Cübbənin altından geyilən içi pambıqlı qısa geyim. Əfğan çəkib etdi xirqəsin çak; Səhralərə düşdü zarü qəmnak

  Tam oxu »
 • XİRTDƏK

  is. Nəfəs yolunun yuxarı hissəsi. Əlyarov az qala Teymurun xirtdəyindən tutub boğmaq istəyirdi. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏMƏ

  “Xirtdəkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏMƏK

  f. Xirtdəyindən tutmaq (yapışmaq), yaxalamaq, boğazlamaq. [Qəssab] oğlan içəri girən kimi, onu xirtdəkləyib basdı yerə

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏŞMƏ

  “Xirtdəkləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏŞMƏK

  qarş. Bir-birinin xirtdəyindən (boğazından) yapışaraq, dalaşmaq, boğazlaşmaq

  Tam oxu »
 • XİSLƏT

  is. [ər.] İnsanın təbiətinə məxsus sifət; xasiyyət, təbiət. Xoş xislət. Sərt xislət. – [Şirin Çingizə:] Əşirət dövründə bir ailə başçısının şəxsi xisl

  Tam oxu »
 • XİTAB

  [ər.] 1. Bir şəxsə və ya camaata müraciətlə deyilən sözlər; müraciət. Məcnun ki, eşitdi bu xitabı; Verdi bu əda ilə cavabı

  Tam oxu »
 • XİTABƏN

  zərf [ər.] Xitab edərək, üzünü tutaraq, xitabla, müraciətlə. [Müslümbəy] qoca kişiyə xitabən: – Əmi, bu uşaq sənin nəyindir, oğlundurmu? – deyə sual e

  Tam oxu »
 • XİTABƏT

  is. [ər.] 1. Xətiblik. 2. Səlis və aydın nitq söyləmə qabiliyyəti. Ey süxəndanan, bu günlər bir hidayət vəqtidir! Ülfətü ünsiyyətə dair xitabət vəqtid

  Tam oxu »
 • XİTABNAMƏ

  is. [ər. xitab və fars. …namə] bax müraciətnamə. Arabir divarlara xitabnamələr yapışdırılır: Ukrayna hökuməti kəndliləri bolşeviklərlə mübarizəyə dəvə

  Tam oxu »
 • XİTAM

  is. [ər.] Bitmə, qurtarma, sona çatma; axır, son, tamam. □ Xitam vermək – 1) bitirmək, tamamlamaq, başa vurmaq

  Tam oxu »
 • XİYABAN

  is. [fars.] Hər iki tərəfində ağac əkilmiş yer, yol və s. Bağ gözəl bağdır: bir böyük xiyabanı var ki, iki tərəfindən uca çinarlar qalxıb

  Tam oxu »
 • XİYABANLI

  sif. Xiyabanı olan, hər iki tərəfi ağaclı. Xiyabanlı park

  Tam oxu »
 • XİYABANLIQ

  is. Xiyaban olan yer; xiyaban. Şəhərin üst tərəfi xiyabanlıq idi

  Tam oxu »
 • XİYAR

  is. Qabaq fəsiləsindən olan uzunsov, yaşıl, tumlu bostan meyvəsi. Yayda süfrədə xiyar görünməsə, hamını kədər basar

  Tam oxu »
 • XİYARƏK

  is. tib. Qasıqda limfa vəzilərinin iltihabından törəyən xəstəlik

  Tam oxu »
 • XİYARLIQ

  is. Xiyar əkilmiş yer, xiyar bostanı

  Tam oxu »
 • XİZƏK

  is. Təkər əvəzinə altı sürüşkən qoşa ağac və ya dəmir üzərində qurulmuş qış arabası. [Rus Əhmədin] donan sulardan, buzun üstü ilə arabaların keçməsind

  Tam oxu »