Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YÖN

  is. 1. Üz, üz tərəf, ön tərəf. Oturubdurub yönü oyana; Durub-durub yeriməyin nədəndir? M.P.Vaqif. Gah yönümü çevirirəm Şirvana; Gah üz tutub Gürcüstan

  Tam oxu »
 • YÖNDƏM

  is. 1. Qayda, nizam, səliqə. □ Yöndəmdən çıxmaq – eybəcərləşmək, çirkinləşmək, korlanmaq. Yöndəmə düşmək – qaydaya düşmək, səliqəyə düşmək, müəyyən şə

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMLİ

  sif. Səliqəli, qaydalı; görünüşcə yaxşı, abırlı, görkəmli

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMLİLİK

  is. 1. Yöndəmli şeyin hal və keyfiyyəti. 2. Rahat, qolay. 3. Qolaylıq, rahatlıq

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZ

  sif. 1. Qaba, kobud, biçimsiz, səliqəsiz, tənasübsüz. Yöndəmsiz adam. Yöndəmsiz şey. – Hələ kim olduğunu bilməmişdən bu adamın xarici görkəmi bizdə ni

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZLİK

  is. 1. Yöndəmsiz şeyin halı. 2. Naqolaylıq, narahatlıq

  Tam oxu »
 • YÖNƏLDİCİ

  sif. 1. Hərəkət və istiqamət verən, istiqamətverici, istiqamətləndirici, istiqaməti nizama salan. Yönəldici göstəriş

  Tam oxu »
 • YÖNƏLDİLMƏ

  “Yönəldilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÖNƏLDİLMƏK

  məch. Bir səmtə və ya bir şeyə doğru çevrilmək, sövq etdirilmək; istiqamətləndirilmək. Topların ağzı düşmənə yönəldilmişdir

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏ

  “Yönəlmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏK

  f. 1. Bir tərəfə istiqamət alıb getmək, üz tutub getmək, istiqamət almaq. Hamımız səs gələn tərəfə yönəldik

  Tam oxu »
 • YÖNƏLTMƏ

  “Yönəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÖNƏLTMƏK

  f. İstiqamət vermək, istiqamətləndirmək, istiqamət göstərmək. Suyu arxa yönəltdik; Bağa, bostana getdik; Evin var olsun, qardaş; Axır xoş günə yetdik

  Tam oxu »
 • YÖNLƏŞMƏ

  “Yönləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÖNLƏŞMƏK

  qarş. məh. Razılığa gəlmək; razılaşmaq, düzəlişmək

  Tam oxu »
 • YÖNLÜ

  sif. dan. 1. Yararlı, lazımlı, gərəkli, münasib, əlverişli, yaxşı, əməlli-başlı. Yönlü şey. 2. Yaxşı, üzüyola, sözəbaxan

  Tam oxu »
 • YÖNLÜK

  yönlük hal qram. – ismin kimə? nəyə? və haraya? suallarına cavab verən halı

  Tam oxu »
 • YÖNSÜZ

  sif. Yararsız, lazımsız, gərəksiz. // Pis, vecsiz, fərsiz. Hatəm xan oturduğu yerdə bütün vücudu ilə silkələndi: – Yönsüz oğul neylər ata malını, – de

  Tam oxu »
 • YÖR-YÖNDƏM

  is. dan. 1. Xarici görünüş; sir-sifət, qiyafət. Pasının qırmızı üzü daha da qızardı: – Qadam sənin yörünə-yöndəminə, – dedi

  Tam oxu »
 • YÖRƏ

  is. Yan, ətraf, həndəvər (çox vaxt “yan-yörə” şəklində işlənir). Kərəsidi qoyunun, kürəsidi qoyunun; Ağlığımızdan gəzərik yörəsində qoyunun

  Tam oxu »
 • YUBADILMA

  “Yubadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBADILMAQ

  məch. Ləngidilmək, gecikdirilmək, təxirə salınmaq. Xəstəni qorxulu hallardan xilas etmək üçün, ona dərhal zəhərin təsirini zəiflədən maddə verilməlidi

  Tam oxu »
 • YUBADILMAZ

  f.sif. Təxirə salınmasına, gecikdirilməsinə, ləngidilməsinə yol verilməyən; təxirsiz, təcili, gecikməz

  Tam oxu »
 • YUBANDIRMA

  “Yubandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBANDIRMAQ

  bax yubatmaq. [Quliyev] heç vaxt smetanın tərtibini yubandırmazdı

  Tam oxu »
 • YUBANMA

  “Yubanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBANMADAN

  zərf Gecikmədən, ləngimədən; tez, dərhal. Yubanmadan bunu aparıb yerinə çatdır. Yubanmadan qayıt gəl

  Tam oxu »
 • YUBANMAQ

  f. Bir işə vaxtında başlamamaq, tələsməmək; gecikdirmək, ləngimək, gecikmək. Yubanma, işə başla! – Daxmalarda balıqçılar oyanmış; Bir parası çox gecik

  Tam oxu »
 • YUBATMA

  “Yubatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBATMAQ

  f. Vaxtında etməmək, vaxtında görməmək; gecikdirmək, uzatmaq, ləngitmək. İşi yubatmaq. Məktubun cavabını yubatma

  Tam oxu »
 • YUBİLEY

  [lat. yubilaeus, əsli qəd. yəh.] Bir hadisənin, yaxud bir şəxsin fəaliyyətinin və s.-nin təntənəli surətdə qeyd edilən ildönümü

  Tam oxu »
 • YUBİLYÁR

  is. [lat.] Yubileyi keçirilən şəxs, təşkilat və s. Yubilyara təbrik teleqramı göndərmək. Son söz yubilyara verildi

  Tam oxu »
 • YUBKA

  [rus. əsli fr.] Beldən aşağı geyilən qadın geyimi, arvad tumanı. Xanpəri tez ayağa durub yubkanın ətəklərini dəstələdi

  Tam oxu »
 • YUDURTMA

  “Yudurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUDURTMAQ

  “Yumaq”dan icb. Paltarları yudurtmaq. Pəncərələri yudurtmaq. – [Arvadı] burada sözə tutub qızın əliniüzünü yudurdardılar

  Tam oxu »
 • YUFT

  is. Qaramal, at və donuz dərisinin aşı maddələri ilə emalından alınan materiallar

  Tam oxu »
 • YUXA

  is. 1. Nazik yayılmış (mayasız) xəmirdən sacda bişirilən çörək növü; yayma. Yuxa, yuxa, yolda tıxa. (Ata

  Tam oxu »
 • YUXAÇI

  is. Yuxa bişirib satan adam

  Tam oxu »
 • YUXALAMA

  “Yuxalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALAMAQ

  f. Yuxa yaymaq

  Tam oxu »
 • YUXALIQ

  is. Yuxa üçün yararlı olan. Yuxalıq xəmir. // …yuxaya çatacaq qədər. Dağarcığın dibində on-on beş yuxalıq un, iki bişirimlik düyü qalmışdır

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  “Yuxalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  f. Yumşalmaq, nazikləşmək, incəlmək. □ Ürəyi yuxalmaq – kövrəlmək, riqqətlənmək, təsirlənmək. Kamran üzünü çevirib ondan uzaqlaşanda koxanın ürəyi yux

  Tam oxu »
 • YUXALTMA

  “Yuxaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALTMAQ

  f. İncəltmək, nazikləşdirmək. Bəsdir, ürəyimi yuxaltdın

  Tam oxu »
 • YUXARI

  1. sif. Üst, üstdə olan, yüksəkdə olan, yuxarıda olan. Yuxarı mərtəbə. Gəminin yuxarı göyərtəsi. – [Qərənfil xala] cəld yuxarı otağa çıxdı

  Tam oxu »
 • YUXARIBAŞ

  zərf Otağın baş tərəfi, məclisin ən hörmətli yeri. Yuxarıbaşda sandalya üstə əyləşib həzrət Əşrəf. C

  Tam oxu »
 • YUXARIDAKI

  sif. 1. Yuxarıda (üstdə), yuxarı (üst) tərəfdə, yuxarı (üst) qatda olan. Yuxarıdakı qonşular. Yuxarıdakı kitabı mənə ver

  Tam oxu »
 • YUXARIKI

  sif. Yuxarıda, yüksəkdə, hündürdə olan. [Şiraslan öz-özünə deyirdi:] Əgər o yuxarıkı turşsu, bax, o qocaman palıdın altında olsaydı, … onda bütün yolç

  Tam oxu »
 • YUXU

  is. 1. Dövraşırı yatmaq şəklində davam edən fizioloji hal (bu zaman beyin – şüur tamamilə, ya da qismən fəaliyyətdən qalır, bir sıra fizioloji prosesl

  Tam oxu »