Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YƏD

  is. [ər.] klas. Əl. □ Yədi-beyza – əsatirə görə Musa peyğəmbərin möcüzə göstərən əlinə işarə olan bu ifadə klassik ədəbiyyatda və folklorda fövqəladə

  Tam oxu »
 • YƏĞMA

  is. [fars.] klas. Özgənin malını zorla əlindən alma; çapovul, qarət, soyğun(çuluq). Verir yəğmayə nəqdi-gəncin olcaq pasiban sərxoş

  Tam oxu »
 • YƏHƏR

  is. 1. Üstündə oturmaq üçün qayışlarla atın belinə bağlanan oturacaq. [Doktor:] Atı yəhərin altında yox, qoşquda görməyi daha da artıq xoşluyuram

  Tam oxu »
 • YƏHƏR-ƏSBAB

  top. Yəhər və s. qoşqu ləvazimatı

  Tam oxu »
 • YƏHƏRALTI

  is. Yəhəri atın belinə bərkidən qayış

  Tam oxu »
 • YƏHƏRBURUN

  sif. Burnu yastı. O yandan patron paylayan yəhərburun əsgərin səsi eşidildi. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • YƏHƏRÇƏ

  is. Balaca yəhər

  Tam oxu »
 • YƏHƏRQAŞ

  sif. Yəhərin qaşına bağlanan, yəhərin qaşından asılan. O, yəhərqaş xurcununda həmişə neştər, biz gəzdirər, yeri gələndə işə salardı

  Tam oxu »
 • YƏHƏRQAYIRAN

  is. Yəhər qayıran usta; sərrac

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏMƏ

  “Yəhərləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏMƏK

  f. 1. Atın belinə yəhər bağlamaq. Rizvan öz atını [müəllim] üçün həyətdə yəhərləməklə məşğul idi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏNMƏ

  “Yəhərlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏNMƏK

  məch. Belinə yəhər qoyulmaq. At yəhərləndi

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏTMƏ

  “Yəhərlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏTMƏK

  icb. Başqası vasitəsilə yəhər qoydurmaq. Atları yəhərlətmək

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLİ

  sif. Belinə yəhər qoyulmuş, belində yəhər olan. Düzlərdə, tarlalarda əkinçilik işi ilə məşğul olan hər bir kəndlinin atı da yəhərli (z

  Tam oxu »
 • YƏHƏRVURMA

  is. Atların və b. heyvanların belində yəhərin sürtüb əmələ gətirdiyi yara

  Tam oxu »
 • YƏHƏRYANI

  sif. Yəhərin yanında olan. Yəhəryanı qayış

  Tam oxu »
 • YƏHUDİ

  [ər.] 1. is. Eramızın I-II əsrlərindən qabaq Fələstində yaşamış, sonradan dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılmış, indi isə İzrail dövlətinin əsas əhali

  Tam oxu »
 • YƏHUDİCƏ

  zərf və sif. Yəhudi dilində. Yəhudicə qəzet. Yəhudicə oxuya bilir

  Tam oxu »
 • YƏHUDİLƏŞMƏ

  “Yəhudiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏHUDİLƏŞMƏK

  f. Yəhudi dinini və ya adət və xasiyyətlərini qəbul etmək, mənimsəmək

  Tam oxu »
 • YƏHUDİLİK

  is. Yəhudi dini. // Bu dinə mənsubiyyət

  Tam oxu »
 • YƏHUDİPƏRƏST

  sif. və is. [ər. yəhudi və fars. …pərəst] Yəhudiləri, yəhudi adət və ənənələrini sevən adam

  Tam oxu »
 • YƏHUDİPƏRƏSTLİK

  is. Yəhudiləri, onların adət və ənənələrini sevmə

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  1. zərf Şəksiz, şübhəsiz, səhih, inamla. Yəqin demək olar ki, ramazan ayı müsəlmanlardan ötrü yemək ayıdır, qonaqlıq ayıdır, toy-bayram ayıdır

  Tam oxu »
 • YƏQİNCƏ

  zərf Yəqin, düz, doğru, inanaraq. “Molla Nəsrəddin” məzəlilikcə söylədiyi sözlər və istehzalar, yəqincə yazdığı xəbərlər eyni ilə nəticə verdi

  Tam oxu »
 • YƏQİNƏN

  köhn. Şəksiz, şübhəsiz; əsla şəkk və şübhə olmadan. Hər kim ki, getməyibdi, yəqinən gedən bilər; Guya ki, bir behiştdi yaylağı Gəncənin

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞDİRMƏ

  “Yəqinləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞDİRMƏK

  f. Yəqin etmək, həqiqət olduğunu müəyyən etmək

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞMƏ

  “Yəqinləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞMƏK

  f. Yəqin olmaq, həqiqət olduğu müəyyənləşmək

  Tam oxu »
 • YƏQİNLİK

  is. Şəkk və şübhəsizlik, düzlük, doğruluq, həqiqilik. Bu ehtimalı xatirə gətirə bildiyinə xoşlanan Nəriman bu hadisənin yəqinliyini düşünəndə məyus ol

  Tam oxu »
 • YƏMİN

  is. [ər.] And, qəsəm. □ Yəmin etmək – and içmək. Bu şanlı bayrağı al, ona yəmin et. S.S.Axundov. Quranə yəmin etdim isə, sonra unutdum; Əhrarı, fədail

  Tam oxu »
 • YƏMİNLİ

  sif. Andlı, and içmiş

  Tam oxu »
 • YƏNİ

  bağl. Özündən əvvəlki fikri izah edən cümlələri və ya cümlə üzvlərini birləşdirmək üçün işlənir. Biz üç nəfər, yəni mən və iki yoldaşım irəlidə gedird

  Tam oxu »
 • YƏS

  is. [ər.] Yas, hüzn. Başını qaldırıb Maral xəritə üzərində yarımsantimetrlik bir sahə tutan bu yerə baxdı və yəslə (z

  Tam oxu »
 • YƏSAVƏR

  sif. [ər. və fars.] Ümidsizlik, məyusluq gətirən, matəm törədən

  Tam oxu »
 • YƏŞƏM

  is. [ər.] miner. Xırda kvars dənəciklərindən ibarət qırmızı, yaşıl və s. rəngli süxur, daş (bəzək şeyləri qayrılır)

  Tam oxu »
 • YƏZDAN

  is. [fars.] 1. mif. Qədim zərdüştilərdə xeyir allahı. 2. Yaradan, Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • YƏZİDİ

  is. [ər.] Yaxın Şərqdə əsasən kürdlər arasında yayılmış bir məzhəb (yəzidilər dünyanın yaradılmasında iblisi Allaha şərik tutur və getdikcə iblisin qü

  Tam oxu »
 • YƏZİDİLİK

  is. Yəzidi məzhəbi və ona mənsubiyyət

  Tam oxu »
 • YIĞCAM

  sif. 1. Dağınıq olmayan; qısaca, müxtəsərcə, qısa, toplu. Yığcam ifadə. Fikrini yığcam (z.) şəkildə anlatmaq

  Tam oxu »
 • YIĞCAMLIQ

  is. Yığcam şeyin halı

  Tam oxu »
 • YIĞDIRMA

  “Yığdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YIĞDIRMAQ

  icb. Başqasına yığma işi gördürmək. Taxılı yığdırmaq. Məhsulu yığdırmaq. – Qulam müəllim şeyləri daşıtdırıb bir tərəfə yığdırdı

  Tam oxu »
 • YIĞICI

  is. 1. Yetişmiş məhsulu yığmaqla məşğul olan adam. Yığıcı briqadası. – Yığıcılar üçün döşlük hazırlanmış, qapanların hamısı təmir edilib yoxlamadan ke

  Tam oxu »
 • YIĞILAN

  f.sif. Yuyulmaq, islanmaq və s. nəticəsində qısalan, gödələn, əvvəlki ölçüsü azalan. Yığılan parça. Aşısız gön yığılan olur

  Tam oxu »
 • YIĞILI

  sif. Yığılmış halda olan, toplanmış halda olan. Yığılı yük. Yığılı pul. Şeylər yığılı (z.) halda həyətdə durur

  Tam oxu »
 • YIĞILIŞ

  is. Yığılma, toplanma işi və tərzi; yığılma, toplanma, cəmləşmə

  Tam oxu »