DƏBƏRİLMƏK

bax dəbərdilmək.
Heç bir şey yerindən dəbərilməyəcəkdir. M.S.Ordubadi.

DƏBƏRİLMƏ
DƏBƏRİŞMƏ

Digər lüğətlərdə