DEKABRİ́ST

[ rus. ] tar. 1825-ci ildə dekabrın 14-də Rusiyada təhkimçilik üsulu və mütləqiyyətə qarşı bir qrup zadəgan tərəfindən qaldırılmış inqilabi üsyanın iştirakçısı. Dekabristlər üsyanı.
[Peterburq ali məktəb tələbələrinin] o zaman tələbələrin ən çox sevdiyi və pərəstiş etdiyi adamlar dekabristlər idi. İ.Şıxlı.

DEKÁBR
DEKÁDA

Digər lüğətlərdə