FARIŞ

(Salyan)
səhəng. – Süzün farışu:z bizzədi
FARIĞ
FARMAC