FELLƏNMİŞ

(Şəki)
çoxbilmiş. – Yaman fellənmiş adamsan
FELBAR
FELMAN