Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • boeuf

  m öküz, kəl

  Tam oxu »
 • Bohémien

  m, -ne f qaraçı

  Tam oxu »
 • bohémien

  -ne 1. adj qaraçı 2. m qaraçı dili

  Tam oxu »
 • boire

  vt içmək

  Tam oxu »
 • bois

  m 1) meşə; 2) taxta, odun

  Tam oxu »
 • boisson

  f içki; ~ alcoolisée spirtli içki

  Tam oxu »
 • boîte

  f qutu; ~ aux lettres poçt qutusu

  Tam oxu »
 • boiter

  vi axsamaq

  Tam oxu »
 • boiteux

  -se 1. adj axsaq, topal 2. m, f axsaq, topal

  Tam oxu »
 • bombardement

  m bombardman

  Tam oxu »
 • bombarder

  vt bombalamaq

  Tam oxu »
 • bombe

  f bomba

  Tam oxu »
 • bon

  I m talon II -ne adj 1) yaxşı; 2) dadlı, ləzzətli; ~ne chance! uğur olsun!

  Tam oxu »
 • bonbon

  m konfet

  Tam oxu »
 • bonheur

  m xoşbəxtlik, səadət

  Tam oxu »
 • bonjour!

  int salam!

  Tam oxu »
 • bonsoir!

  int axşamınız xeyir!

  Tam oxu »
 • bord

  m 1) qıraq; 2) sahil; au ~ de sahilində

  Tam oxu »
 • borné

  -e adj məhdud

  Tam oxu »
 • borner

  vt məhdudlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • botte

  f çəkmə (uzunboğaz)

  Tam oxu »
 • bottine

  f çəkmə (qısaboğaz)

  Tam oxu »
 • bouche

  f ağız

  Tam oxu »
 • boucher

  I m, -ère f qəssab II vt tıxamaq

  Tam oxu »
 • boucherie

  f ət dükanı

  Tam oxu »
 • bouchon

  m tıxac, qapaq, örtük

  Tam oxu »
 • boucle

  f toqqa, düymə; ~ d'oreille sırğa

  Tam oxu »
 • boue

  f palçıq, çirk

  Tam oxu »
 • bouffon

  m təlxək

  Tam oxu »
 • bouger

  1. vi tərpənmək 2. vt tərpətmək

  Tam oxu »
 • bougie

  f şam

  Tam oxu »
 • bouillir

  vi qaynamaq

  Tam oxu »
 • bouilloire

  f çaydan

  Tam oxu »
 • bouillon

  m bulyon

  Tam oxu »
 • boulanger

  m, -ère f çörəkçi

  Tam oxu »
 • boulangerie

  f çörək dükanı

  Tam oxu »
 • boule

  f kürə; ~ de neige qartopu

  Tam oxu »
 • bouleau

  m ağcaqayın

  Tam oxu »
 • boulevard

  m bulvar

  Tam oxu »
 • boulot

  m çörək (baton)

  Tam oxu »
 • bouquet

  m dəstə, buket

  Tam oxu »
 • bourg

  m qəsəbə

  Tam oxu »
 • bourgeon

  m tumurcuq

  Tam oxu »
 • bourreau

  m cəllad

  Tam oxu »
 • bourse

  f 1) pul kisəsi; 2) təqaüd (tələbələr üçün); 3) birja; ~ de travail əmək birjası

  Tam oxu »
 • bousculer

  vt itələmək

  Tam oxu »
 • boussole

  f kompas

  Tam oxu »
 • bout

  m son, uc

  Tam oxu »
 • bouteille

  f butulka

  Tam oxu »
 • bouton

  m 1) qönçə; 2) düymə

  Tam oxu »