Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • beau

  adj (bel, f belle) gözəl; il fait ~ hava yaxşıdır

  Tam oxu »
 • beau-fils

  m 1) ögey oğul; 2) kürəkən

  Tam oxu »
 • beau-frère

  m 1) ögey qardaş; 2) qayın

  Tam oxu »
 • beau-père

  m 1) qayınata; 2) ögey ata

  Tam oxu »
 • beaucoup

  adv çox, çoxlu, xeyli

  Tam oxu »
 • beauté

  f gözəllik; grain de ~ xal

  Tam oxu »
 • bébé

  m körpə

  Tam oxu »
 • bec

  m dimdik

  Tam oxu »
 • bêche

  f lopata

  Tam oxu »
 • beige

  adj bej (açıq qəhvəyi)

  Tam oxu »
 • Belge

  m, f Belçikalı

  Tam oxu »
 • belge

  adj Belçika

  Tam oxu »
 • belle

  adj bax beau

  Tam oxu »
 • belle-fille

  f 1) ögey qız; 2) baldız

  Tam oxu »
 • belle-mère

  f 1) qayınana; 2) ögey ana

  Tam oxu »
 • belle-soeur

  f 1) ögey bacı; 2) gəlin; 3) baldız

  Tam oxu »
 • belles-lettres

  f pl bədii ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • bénéfice

  m gəlir, qazanc

  Tam oxu »
 • berceau

  m beşik

  Tam oxu »
 • béret

  m beret

  Tam oxu »
 • berger

  m, -ère f çoban

  Tam oxu »
 • besoin

  m ehtiyac; avoir ~ de ehtiyacı olmaq

  Tam oxu »
 • bête

  I adj səfeh, ağılsız, gic II f heyvan

  Tam oxu »
 • bêtise

  f 1) axmaqlıq, giclik; faire des ~s axmaqlıq etmək; 2) boş şey

  Tam oxu »
 • béton

  m beton

  Tam oxu »
 • betterave

  f çuğundur

  Tam oxu »
 • beurre

  m yağ (kərə yağı)

  Tam oxu »
 • bibliothécaire

  m, f kitabxanaçı

  Tam oxu »
 • bibliothèque

  f kitabxana

  Tam oxu »
 • bicyclette

  f velosiped

  Tam oxu »
 • Biélorusse

  m, f belorus

  Tam oxu »
 • biélorusse

  1. adj belorus 2. m belorus dili

  Tam oxu »
 • bien

  I m mal (var-dövlət), əmlak II adv yaxşı

  Tam oxu »
 • bien-aimé

  m, -e f sevgili

  Tam oxu »
 • bienfaisance

  f xeyriyyə

  Tam oxu »
 • bientôt

  adv tezliklə; à ~! tezliklə görüşənə qədər!

  Tam oxu »
 • bienveillance

  f xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • bienveillant

  -e adj xeyirxah

  Tam oxu »
 • bienvenu

  -e 1. adj əziz, istəkli 2. m, f əziz qonaq; soyez le ~! xoş gəlmisiniz!

  Tam oxu »
 • bière

  f 1) pivə; 2) tabut

  Tam oxu »
 • bifteck

  m bifşteks

  Tam oxu »
 • bijou

  m daş-qaş

  Tam oxu »
 • bijouterie

  f zərgərlik dükanı

  Tam oxu »
 • bijoutier

  m, -ère f zərgər

  Tam oxu »
 • bilan

  m balans

  Tam oxu »
 • bile

  f öd

  Tam oxu »
 • billard

  m bilyard

  Tam oxu »
 • billet

  m bilet; ~ d'aller et retour gedib-qayıtma bileti; ~ de banque kağız pul

  Tam oxu »
 • biographie

  f tərcümeyi-hal

  Tam oxu »
 • biologie

  f biologiya

  Tam oxu »