İGİDALI

igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı.
İGİD
İGİDCAN