İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Möhür dili

  yazılı dilin güclənmiş variantıdır ki, burada yazılı dil üçün xarakterik olan əsas xüsusiyyətlər son həddə çatır

  Tam oxu »
 • Mövcud istiqamətlənmə

  ilkin mətndə gedən proses - bu, elə tərcüməçinin ilkin mətndə istiqamətlənmə prosesidir.

  Tam oxu »
 • Mövcud oriyentirovka

  ilkin mətndə gedən proses - bu, elə tərcüməçinin ilkin mətndə istiqamətlənmə prosesidir.

  Tam oxu »
 • Mübahisəli tərcümə

  bu, tendensioz tərcümədir ki, burada bir tərcüməçinin əməliyyatı polemik olaraq digər tərcüməçinin əməliyyatlarına qarşı yönəlir və bu mütləq digə

  Tam oxu »
 • Mübahisəli tərcümə

  bu, affirmativ kontroverz metamətndir.

  Tam oxu »
 • Müəllif metamətni

  bu, müəllifin özünün yaradıcı subyektobyekt əlaqəsi olmasıdır. Müəllif metamətni affirmativ, yaxud kontroverz, gizli, yaxud aydın şəkildə mətn ele

  Tam oxu »
 • Müəllif ortaqlı markerlər

  burada müəllif ortaqlığı iki tipli ola bilər-avtobioqrafik (real və ya fiktiv) 1-ci marker onun markeri 1-ci şəxs əvəzliyi ola bilər və qiymətvermə a

  Tam oxu »
 • Müəllif tərcüməsi

  əsərin müəllifin özü tərəfindən digər dilə tərcüməsi (avtotərcümə). Avtotərcümə ilkin mətnə işarə-modelləşdirmə səviyyəsinə görə münasibətdə ori

  Tam oxu »
 • Mühakimə

  ardıcıl formada izah olunan təfəkkür zənciri. Müxtəlif mənalılıq (müxtəlif mənalılıq forması) –ikidillik situasiyası şəraitində idiomatiklik və tər

  Tam oxu »
 • Müxtəlif predmetli sinonimlər

  bu, elə ideoqrafik sinonimlər deməkdir.

  Tam oxu »
 • Müxtəsər ifadə

  bu, annotasiya, yaxud referat anlayışıdır.

  Tam oxu »
 • Müxtəsər tərcümə

  əsil (orijinal) ilə müqayisədə müxtəsər tərcümə olunmuş mətn.

  Tam oxu »
 • Mükəmməl tərcümə

  1. Əslin məna-məzmun tərəfinin tam şəkildə verilməsi və ona tam funksional-üslubi uyğunluq. 2. Mükəmməl tərcümə həm də adekvat tərcümə kimi başa d

  Tam oxu »
 • Müqayisəli dilçilik

  bu, dilçiliyin elə sahəsidir ki, orada məqsəd iki və bəzən də genetik cəhətdən bir neçə qohum və qohum olmayan dillərin aralarında dil strukturunun bu

  Tam oxu »
 • Müqayisəli linqvistika

  bax: müqayisəli dilçilik.

  Tam oxu »
 • Müqayisəli-tarixi dilçilik

  bu, dilçiliyin elə bir sahəsidir ki, onun obyekti bir-biri ilə genetik cəhətlərdən bağlı olan qohum dillərdir ki, onların arasında münasibətləri (uyğ

  Tam oxu »
 • Münasibət

  predmetlər, proseslər və əlamətlər arasında məna əlaqələri ifadə edən semantik kateqoriya.

  Tam oxu »
 • Mündəricat

  kitabın əlyazma hissələrini, yaxud fəsillərini təşkil edən məzmunun sadalanması.

  Tam oxu »
 • Mürəkkəb dillər

  dünyada ən çətin dil aşağıdakı dillər hesab edilir: hippev - bu Minnesota Şimali Amerika hindularının dilidir ki, bu dildə fel formalarının maksimal

  Tam oxu »
 • Mürəkkəb sintaktik bütöv

  müstəqil cümlələrdən yaranan, struktur-məna korrelyasiyası xas olan sintaktik vahiddir; o, kontekstdən çıxarış edildikdə belə öz sintaktik müstəqil

  Tam oxu »
 • Müsbət nitq situasiyası

  nitq situasiyasının elə hissəsidir ki, o məlumatın tam şəkildə verilməsinə kömək edir və situativ informasiyanın mənbəyi olur

  Tam oxu »
 • Mütləq tezliyin toplanması

  bu, korpusda lüğət vahidlərinin ümumi sayını, daha doğrusu, lüğət vahidlərində seçilmiş məcmuyun həcmini göstərir

  Tam oxu »
 • Nağıl

  hər hansı şeyin (mətnin) məzmununun şərhi. Müqayisə et: dəyişdirmə (uyğunlaşdırma).

  Tam oxu »
 • Natiq nitqi

  1.Çoxsaylı auditoriyaya yönəlmiş müraciət, yaxud nitq. Buna görə də o xüsusi keyfiyyət tələb edir: müəyyən və bərabər səsin təmin olunması, xüsusi

  Tam oxu »
 • Natiq nitqinin tərcüməsi

  natiq nitqi dinləyiciyə istiqamətlənmiş nitqdir ki, ona müəyyən fonetik, xüsusən ritmik tələblər verilir

  Tam oxu »
 • Neologizmlər

  1. Dildə, bəzən isə verilmiş hər hansı kontekstdə müvəqqəti, okkazional (fərdi) yaranmış, bəzən bu və ya digər vaxt (dövr) ərzində özünə yer almış s

  Tam oxu »
 • Neologizmlər lüğəti

  bu, elə yeni sözlər lüğəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Neologizmlər tərcüməsi

  bax: neologizmlər.

  Tam oxu »
 • Nəql etmə

  bu, təsvirə əks olub, müxtəlif zaman kəsiklərində gedən hadisələrin təsviridir ki, onlar bir-birinin ardınca gedir, yaxud bir-birini şərtləndirir; bu

  Tam oxu »
 • Nəzarət mexanizmi və nəticələrin korrektə edilməsi

  mütərcimin bu və ya digər tərcümə variantını seçərkən özünə inamı olmadığı zaman istifadə olunur. O, özündə deyimin məzmununun sintaktik və leksik

  Tam oxu »
 • Nisbi bilinqvizm

  süni bilinqvizm nəticəsində iki dildə nisbətən sərbəst danışan şəxs; ikidilliliyin nisbi xarakteri, dillərdə danışma xarakteri

  Tam oxu »
 • Nisbi sinonimlər

  quruluş və məna etibarı ilə uyğun olan semantik konstruksiyalar.

  Tam oxu »
 • Nisbi tezlik

  Bu, mətnin (korpusun) elə hissəsini lüğət vahidinin faizlərlə təmin etməlidir və ödəməlidir ki, bununla onun mühümlüyünü müəyyənləşdirmək olsun

  Tam oxu »
 • Nitq

  1. Prosesində dilin funksionallığının kommunikasiya prosesində informasiyanın verilməsi verilməsi. 2

  Tam oxu »
 • Nitq axının makroseqmentasiyası

  sintaqmların, frazaların, yüksək fraza vahidlərinin nitq deyiminin seqmentasiyası.

  Tam oxu »
 • Nitq dil vahidi

  bu elə nitqdə və dildə dil vahidlərinin və nitq vahidlərinin birliyi deməkdir.

  Tam oxu »
 • Nitq əsəri

  real deyilmiş, yaxud yazılmış cümlələr, yaxud cümlələr cəmi, eyni zamanda hər hansı uzunluqda olan şifahi, yaxud yazılı nitqin parçası; ədəbiləşən,

  Tam oxu »
 • Nitq fəaliyyəti

  1. Müxtəlif dilçilik, psixologiya, fiziologiya və s. elmlərin predmeti kimi eyni zamanda çıxış edən (nitqin bir əsər kimi təqdim olunmasından fərqli

  Tam oxu »
 • Nitq fəaliyyətinin müxtəlif növləri

  oxu, danışıq, tərcümə, redaktə, referat çıxarma, korrektor işi və s. kimi ola bilər. Əgər nitq fəaliyyətinin professional növlərini atsaq, o zaman dö

  Tam oxu »
 • Nitq həlqəsi (zəngiri)

  ritmik-informasiya vasitələri ilə fərqləndirilən cümlənin müxtəsər olan başlıca hissəsi. Ayrı-ayrı nitq həlqələri qismində, adətən, sintaqma və ritm

  Tam oxu »
 • Nitq hərəkəti

  nitq fəaliyyətinin elementini təşkil edən hərəkət.

  Tam oxu »
 • Nitq işarəsinin mikroseqmentləşməsi

  nitq işarəsinin (siqnalının) minimal sahələrdə səsdən kiçik olan, həm də səslərin, bəzən isə hərflərin seqmentləşməsi

  Tam oxu »
 • Nitq janrı

  müvafiq məzmunun verilməsində diskursiv praktikalardan istifadə ssenarisidir və konkret kommunikativ məqsədlə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • Nitq kommunikasiyası

  1. Ünsiyyətin şifahi forması. 2. Bu və ya digər üslubun, dilin çərçivəsində ünsiyyət. 3. Söhbəti, danışılanı bildirmək

  Tam oxu »
 • Nitq kompentensiyası

  bu, elə kommunikativ kompentensiya deməkdir ki, toplanmış dil materiallarını ünsiyyət məqsədi ilə istifadə etmək bacarığıdır

  Tam oxu »
 • Nitq kompressiyası

  1. İlkin mətnin heca həcminin ikinci dərəcəli informasiyalara malik nitq vahidləri hesabına kiçildilməsi və eyni zamanda leksik və qrammatik transform

  Tam oxu »
 • Nitq kontaktorları

  nitq kontaktını həyata keçirməyə imkan verən danışıq klişeləri.

  Tam oxu »
 • Nitq konteksti

  Bu, elementin nitqdə istifadə olunma xüsusiyyətləri, şəraiti.

  Tam oxu »
 • Nitq mədəniyyəti

  bax: mədəni nitq.

  Tam oxu »
 • Nitq seqmenti

  nisbətən məna müstəqilliyi ilə xarakterizə olunan nitqin minimal parçası və mətnin seqmentasiyası nəticəsinə nitq zəncirinin fasiləsiz saxlanma qayda

  Tam oxu »