Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • KAMİLƏ

  ə. yetişmiş, kamilləşmiş (qadın)

  Tam oxu »
 • KAMİLƏN

  ə. bütün, tamamilə, büsbütün, hamılıqla

  Tam oxu »
 • KAMİLÜSSEYR

  ə. mükəmməl seyr edən, hər yeri yaxşı-yaxşı seyr edən

  Tam oxu »
 • KAMİN

  ə. gizli(n)

  Tam oxu »
 • KAMKAR

  f. arzusu həyata keçmiş; xoşbəxt

  Tam oxu »
 • KAMPƏRVƏR

  f. arzusuna çatan

  Tam oxu »
 • KAMRAN

  f. 1) kam alan, arzusuna çatan; xoşbəxt; 2) qüdrətli, iqtidarlı

  Tam oxu »
 • KAMRANİ

  f. xoşbəxtlik, bəxtəvərlik

  Tam oxu »
 • KAMVƏR

  f. arzusuna çatan; xoşbəxt, ağgün, taleli

  Tam oxu »
 • KAMYAB

  f. arzusuna çatan, kamına çatan

  Tam oxu »
 • KAN

  KAN1 f. 1) mədən, mədən quyusu; 2) bir şeyin çıxdığı və çox olduğu yer, mənbə. Kani-səxavət səxavət mənbəyi

  Tam oxu »
 • KANKƏN

  f. quyuqazan, quyuçu

  Tam oxu »
 • KANUN

  KANUN1 ə. 1) odqabı, manqal; 2) soba. KANUN2 ə. süryani təqvimində: ay adı. Kanuni-əvvəl dekabra uyğun gələn ayın adı; kanuni-sani yanvara uyğun gələn

  Tam oxu »
 • KAR

  f. 1) iş, əməl; 2) qazanc, fayda; 3) təsir; 4) peşə, sənət

  Tam oxu »
 • KARAGAH

  f. 1) işdən başı çıxan; işbilən; 2) gizli polis məmuru (xəfiyyə, casus və s.)

  Tam oxu »
 • KARAŞNA

  f. işdən başı çıxan, işə bələd olan; işbilən

  Tam oxu »
 • KARAZMA

  f. bax karazmudə

  Tam oxu »
 • KARAZMUDƏ

  f. 1) işdə sınanmış, təcrübəli; 2) m. dünyagörmüş

  Tam oxu »
 • KARBAR

  f. bax karü bar

  Tam oxu »
 • KARDAN

  f. iş bilən, iş anlayan // işdən xəbəri olan

  Tam oxu »
 • KARDİDƏ

  f. iş görmüş, təcrübəli, işdə sınanmış

  Tam oxu »
 • KARFƏRMA

  KARFƏRMA(Y) f. iş sahibi, iş buyuran; sahibkar

  Tam oxu »
 • KARFƏRMAY

  KARFƏRMA(Y) f. iş sahibi, iş buyuran; sahibkar

  Tam oxu »
 • KARGAH

  KARGAH, KARGƏH f. iş yeri, sənaye müəssisəsi; emalatxana

  Tam oxu »
 • KARGƏH

  KARGAH, KARGƏH f. iş yeri, sənaye müəssisəsi; emalatxana

  Tam oxu »
 • KARGƏR

  f. 1) fəhlə, işçi; 2) əlindən iş gələn, bacarıqlı; 3) m. təsir edən, təsirli

  Tam oxu »
 • KARGİR

  f. 1) əlac, çarə; 2) təsirli, kəsərli

  Tam oxu »
 • KARGÜZAR

  f. 1) iş bacaran, işin öhdəsindən gələn; 2) işlər müdiri; 3) texniki katib; mirzə

  Tam oxu »
 • KARXANƏ

  f. 1) iş yeri; emalatxana; 2) daş və ya qum çıxarılan yer; əhəng və s. hazırlanan yer

  Tam oxu »
 • KARİ

  f. dəyərli, kəsərli, təsirli

  Tam oxu »
 • KARKÜN

  f. əlindən iş gələn, işcil

  Tam oxu »
 • KARNAMƏ

  f. iş cədvəli, iş planı; plan

  Tam oxu »
 • KARPƏRDAZ

  f. iş bacaran, işgüzar

  Tam oxu »
 • KARSAZ

  f. 1) işin öhdəsindən gələn, iş bacaran; 2) işgüzar; 3) müdir, idarə edən

  Tam oxu »
 • KARSAZİ

  f. işgörmə bacarığı; işgüzarlıq

  Tam oxu »
 • KARŞÜNAS

  f. 1) iş bacaran, iş bilən; 2) mütəxəssis

  Tam oxu »
 • KARÜ BAR

  f. iş-güc

  Tam oxu »
 • KARÜ ZAR

  f. bax karzar

  Tam oxu »
 • KARVAN

  f. bir-birinin ardınca gedən dəvə və s.; avtomaşın, gəmi və s. dəstəsi

  Tam oxu »
 • KARVANSƏRA

  KARVANSƏRA(Y) f. karvanın dayanıb gecələməsi üçün lazımi tikililəri olan yer

  Tam oxu »
 • KARVANSƏRAY

  KARVANSƏRA(Y) f. karvanın dayanıb gecələməsi üçün lazımi tikililəri olan yer

  Tam oxu »
 • KARZAR

  f. 1) dava, vuruş, döyüş; 2) dava yeri, döyüş meydanı

  Tam oxu »
 • KASANƏ

  f. saray, imarət

  Tam oxu »
 • KASƏ

  f. kasa

  Tam oxu »
 • KASƏLİS

  f. «kasa yalayan» m. yaltaq

  Tam oxu »
 • KASİB

  ə. kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • KASİD

  ə. 1) müştərisi olmayan, işə getməyən; 2) kasad vəziyyətində olan (bazar haqqında); 3) kafi olmayan, qeyri-kafi; 4) m

  Tam oxu »
 • KASNİ

  ə. zərif yarpaqları və mavi gülləri olan dərman bitkisi

  Tam oxu »
 • KAST

  f. əskiklik, nöqsan

  Tam oxu »
 • KASTİ

  f. əskilmə, azalma, nöqsanı olma

  Tam oxu »