Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • PAPEY

  f. izləmə, təqib

  Tam oxu »
 • PAPUŞ

  f. ayaqqabı

  Tam oxu »
 • PARƏ

  PARƏ1 f. 1) parça, para, tikə, hissə; 2) ədəd; 3) az, azacıq, bir az; 4) bölük, bölmə; 5) ayın ilk gecələrində Ayın oraq kimi görünən şəkli

  Tam oxu »
 • PARƏ-PARƏ

  f. parça-parça, tikə-tikə

  Tam oxu »
 • PARS

  PARS1 f. fars (xalq). PARS2 f. pələngə oxşayan yırtıcı heyvan. PARS3 f. itin hürməsi. PARS4 f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • PARSA

  f. zahid, abid

  Tam oxu »
 • PARSİ

  f. farsca

  Tam oxu »
 • PASBAN

  PAS(İ)BAN f. gözətçi, qarovulçu

  Tam oxu »
 • PASİBAN

  PAS(İ)BAN f. gözətçi, qarovulçu

  Tam oxu »
 • PAŞİDƏ

  f. 1) saçılmış, səpələnmiş; 2) dağılmış, sökülmüş

  Tam oxu »
 • PAY

  f. ayaq. Payi-mələx çəyirtkə ayağı (qarışqa tərəfindən Süleyman peyğəmbərə hədiyyə edilmişdir); payi-piyadə ayaqla, piyada; payi-dar dar ağacının altı

  Tam oxu »
 • PAYAN

  f. 1) axır, son, nəhayət; 2) uc, kənar

  Tam oxu »
 • PAYBƏND

  f. 1) ayağıbağlı; 2) m. dustaq, məhbus; 3) m. əsir

  Tam oxu »
 • PAYBƏST

  f. 1) ayağıbağlı; 2) m. əlaqəli, əlaqədar

  Tam oxu »
 • PAYBUS

  f. 1) ayaqdan öpmə; 2) m. yaltaq

  Tam oxu »
 • PAYDAR

  f. daima, həmişəlik, uzun zaman davam edən

  Tam oxu »
 • PAYƏ

  f. 1) rütbə, mənsəb; 2) paya, dirək; 3) pilləkən, nərdivan; 4) ayaq, qıç (stolda, stulda və s.); 5) mərtəbə, pillə; 6) əsas, baza

  Tam oxu »
 • PAYƏBƏPAYƏ

  f. pillə-pillə, tədricən, tədriclə

  Tam oxu »
 • PAYƏNDAZ

  f. 1) ayaq altına salınan, ayaq altına atılan; 2) m. peşkəş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • PAYƏNDƏ

  f. sabit, bərqərar

  Tam oxu »
 • PAYMAL

  f. 1) ayaq altında qalan, təpikaltı; 2) m. yazıq, fağır, zəlil; 3) m. məhv olan

  Tam oxu »
 • PAYTƏXT

  f. ölkənin mərkəz şəhəri

  Tam oxu »
 • PAYZƏD

  f. ayağı qandallı

  Tam oxu »
 • PAZƏHR

  f. zəhərin təsirini məhv edən çarə

  Tam oxu »
 • PAZƏND

  f. 1) atəşpərəstlərin müqəddəs kitabı «Zend Avesta»nın pəhləvi dilinə tərcüməsinin adı

  Tam oxu »
 • PE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • PEŞKƏŞ

  f. bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • PEY

  f. 1) ləpir, iz; 2) ard, arxa; 3) kaman kirişi

  Tam oxu »
 • PEYAPEY

  f. bax peydərpey

  Tam oxu »
 • PEYDA

  f. 1) aşkar, zahir; 2) tapılmış, əldə edilmiş; 3) zühur etmiş, üzə çıxmış

  Tam oxu »
 • PEYDƏRPEY

  f. bax peyhapey

  Tam oxu »
 • PEYĞAM

  f. bax pəyam

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR

  f. bax pəyambər

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRİ

  f. peyğəmbərlik

  Tam oxu »
 • PEYĞULƏ

  f. 1) dəlik, deşik; 2) mağara

  Tam oxu »
 • PEYHAPEY

  f. dalbadal, bir-birinin ardınca

  Tam oxu »
 • PEYK

  f. 1) xəbər, məktub və s. aparıb-gətirən; 2) hər hansı planetin ətrafında dolanan səma cismi

  Tam oxu »
 • PEYKAN

  f. 1) oxun ucundakı sivri iti metal parçası; oxun deşici ucluğu; 2) oxatma təlimi; 3) m. kirpik. Peykani-hicr ayrılıq oxu

  Tam oxu »
 • PEYKAR

  f. 1) döyüş, vuruş; 2) mübarizə

  Tam oxu »
 • PEYKƏR

  f. 1) bədən, əndam, cüssə; 2) surət, çöhrə, üz; 3) rəsm edilmiş, nəqş olunmuş. Peykəri-sədparə yüz yerə parçalanmış bədən, parça-parça olmuş cəsəd; pe

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  PEYMAN(Ə)1 f. əhd, iqrar, söz vermə

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ

  PEYMAN(Ə)1 f. əhd, iqrar, söz vermə. PEYMANƏ2 f. bax peyvanə. Peymanei-qəm qəm qədəhi, kədər piyaləsi

  Tam oxu »
 • PEYMANGÜSƏL

  f. bax peymanşikən

  Tam oxu »
 • PEYMANŞİKƏN

  f. əhdini sındıran, sözündən dönən

  Tam oxu »
 • PEYRƏV

  PEYRƏV(İ) f. birinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma; tabelik

  Tam oxu »
 • PEYRƏVİ

  PEYRƏV(İ) f. birinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma; tabelik

  Tam oxu »
 • PEYROB

  f. birinin ardınca gedən; tabe; ardıcıl

  Tam oxu »
 • PEYVANƏ

  f. 1) ölçü qabı; 2) qədəh, piyalə; 3) qafa tası

  Tam oxu »
 • PEYVƏND

  f. 1) bitişik, bitişmə; 2) calaq növü; 3) əlaqə, bağlılıq; 4) yoluxucu xəstəliklərə qarşı bədənə vaksin yeritmə və həmin əməliyyatın özü

  Tam oxu »
 • PEYVƏST

  PEYVƏST(Ə) f. 1) daima, daimi; 2) birləşdirilmiş; 3) bitişik, bir-birinə keçirilmiş; 4) çatma (qaş haqqında)

  Tam oxu »