KUBAOXŞAR

bax kubşəkilli.
KUB₂
KUBATURA

Digər lüğətlərdə